Koncernstyrning och ägarpolitik

 Koncernstyrning i kommunkoncernen

Figur: Koncernstyrning i kommunkoncernen 

Kommunens verksamhet och kommunkoncernen

Utöver kommunens och kommunkoncernens verksamhet omfattar kommunens verksamhet samarbete mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering. Kommunen och dess dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern. En dottersammanslutning är en sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande enligt bokföringslagen.

Koncernstyrning

Fullmäktige beslutar om principerna för ägarstyrningen och om koncerndirektivet. Styrelsen svarar för ägarstyrningen i kommunens verksamhet.  Koncernledningen svarar för koncernstyrningen, dvs. ägarstyrningen, genomförs i kommunkoncernen och att koncernövervakningen ordnas i enlighet med fullmäktiges beslut. Till koncernledningen hör kommunstyrelsen, kommundirektören eller borgmästaren och andra myndigheter som anges i förvaltningsstadgan.

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka kommunen som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning. Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar till personer som företräder kommunen i olika sammanslutningar eller annat utövande av kommunens bestämmande inflytande. Genom ägarstyrningen ska kommunen se till att kommunkoncernens fördel som helhet beaktas i verksamheten i kommunens dottersammanslutningar. I koncerndirektivet fastställs metoderna för ägarstyrningen.

Ägarpolitik

Ägarpolitiken är en del av kommunstrategin, som godkänns av fullmäktige och som är ett viktigt redskap för ledningen av kommunen. Ägarpolitiken anger riktlinjer bland annat för i vilka sammanhang kommunen deltar som ägare och placerare och vad kommunen eftersträvar med sitt ägande.

Koncernövervakning

Med koncernövervakning avses uppföljning, analys och rapportering av verksamhetsresultatet och den ekonomiska ställningen hos de dottersammanslutningar som koncernledningen ansvarar för.

På webbplatsen Koncernstyrning och ägarpolitik behandlar vi följande frågor:

Koncernstyrning 

Ägarpolitik

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

Publikation

Publikation: Ledning av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrning

Motiveringar till Kommunförbundets rekommendationer. Kommunförbundets rekommendationer är avsedda att ge kommunerna vägledning när de utarbetar egna anvisningar om koncern- och ägarstyrning samt riskhantering.

lateral-image-left
tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering