Beslutsfattande i kommunen

Delgivning av beslut

Ett beslut som en myndighet har fattat ska av myndigheten delges en part och andra som har rätt att begära omprövning av beslutet eller överklaga det genom besvär.

Delfående av beslutet är en förutsättning för att tiden för sökande av ändring ska börja löpa och därmed också nödvändigt med tanke på att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Allmänna bestämmelser om delgivning av beslut finns i 9 och 10 kap. i förvaltningslagen och i 139–140 § i kommunallagen. Ett beslut av en kommunal myndighet delges inte enligt kommunallagen utan förvaltningslagen när det gäller beslut där ändring får sökas genom förvaltningsbesvär.

Delgivning av beslut med en part enligt kommunallagen

Part är den som ett beslut riktar sig till eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Parterna får ett protokollsutdrag med anvisningar om hur man begär omprövning eller en besvärsanvisning särskilt per brev. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas.

En handling får med samtycke av den som saken gäller delges som elektroniskt meddelande i situationer där man får använda vanlig delgivning. På grund av att den elektroniska kommunikationen är så snabb anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter att meddelandet skickades, om inte något annat visas.

Bevislig elektronisk delgivning tillämpas på situationer och beslut där bevislig delgivning enligt någon annan lag ska ske per post mot mottagningsbevis eller på något annat bevisligt sätt. Bevislig elektronisk delgivning kräver partens samtycke.

Delgivning med kommunmedlemmar

Protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, samkommunsfullmäktige, samkommunsstämman och organet i samkommuner med endast ett organ, med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besvärsanvisning, ska efter justeringen hållas tillgängliga på kommunens webbplats.  Sekretessbestämmelserna och begränsningarna som gäller personuppgifter ska beaktas när protokollet hålls tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om ett ärende är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollen publiceras endast sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.

En kommunmedlem, en samkommuns medlemskommun och dess medlem samt en kommun som deltar i ett gemensamt kommunalt organ och en sådan kommuns medlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Partsdelgivning vid förvaltningsbesvär

Vanlig delgivning används i ärenden där förvaltningsbesvär får anföras, när bevislig delgivning inte förutsätts. Delgivningen ska ske bevisligen när den gäller ett förpliktande beslut och tiden för sökande av ändring börjar löpa från det att beslutet delgavs. Bevislig delgivning kan ske

  • per post mot mottagningsbevis,
  • genom att handlingen överlämnas till delgivningens mottagare eller dennes företrädare, eller
  • som stämningsdelgivning.

Vid bevislig delgivning visar delgivnings- eller mottagningsbeviset vilken dag delfåendet har skett.
 

Läs mer

Om kommunala organs föredragningslistor och protokoll på kommunens webbplats - webbkommunikation 

Handbok om sökande av ändring (2020, publicerad på svenska 2021)
Kommunförbundets näthandel

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.