Miljövård

Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Kommunen har en särskild miljövårdsmyndighet som är kommunens eget organ eller ett samarbetsorgan mellan kommuner i enlighet med kommunallagen. Det vanligaste är att miljönämnden utöver myndighetsuppgifter inom miljövården, som fastslås i flera lagar, har i uppgift att på ett allmänt plan främja miljövården. Kommunstyrelsen kan inte vara miljövårdsmyndighet. 

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen ska den kommunala miljövårdsmyndigheten:

  1. sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den,  
  2. bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården, 
  3. ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den, 
  4. delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen, 
  5. avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården, 
  6. bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården, 
  7. främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund samt
  8. utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den.

Bestämmelser om den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter finns också i miljöskyddslagen, avfallslagen, lagen om vattentjänster, vattenlagen, terrängtrafiklagen och sjötrafiklagen. Uppgifterna gäller i första hand myndigheternas tillstånds- och tillsynsuppgifter. 

Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska utöver att sköta dessa tillstånds- och tillsynsuppgifter också tillvarata det allmänna miljövårdsintresset på lokal nivå. I denna uppgift verkar den med stöd av speciallagstiftningen självständigt och i oberoende ställning. Den kommunala miljövårdsmyndigheten kan därför också på lång sikt anses verka för hållbar utveckling och samtidigt driva det allmänna intresset i kommunen, trots att detta i enskilda fall kan stå i konflikt med exempelvis kommunens näringspolitiska intresse.
 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman