Motivering av beslut

Motivering av anställningsbeslut

Enligt huvudregeln ska ett beslut om tjänstetillsättning motiveras. I motiveringen ska det anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats. Den prövningsrätt som kommunernas och välfärdsområdenas myndigheter har vid tjänstetillsättning begränsas av utnämningsgrunderna i grundlagen och diskrimineringsförbuden i lagstiftningen. De allmänna utnämningsgrunderna i grundlagen förutsätter en jämförelse av de sökandes meriter.

Den myndighet som tillsätter tjänsten har omfattande prövningsrätt

Till beredningen av beslutet om en tjänstetillsättning hör ett sammandrag över sökandena. Det beredningsmaterial som beslutet i ärendet grundar sig på ska vara tillgängligt för de förtroendevalda som behandlar ärendet.

Den myndighet som tillsätter tjänsten har omfattande prövningsrätt. Inte ens stora skillnader i arbetserfarenhet behöver vara avgörande, utan det som avgör är ofta den sökandes personliga egenskaper, något som man får information om under intervjun och av den referens som sökanden angett.

Den personliga lämpligheten hos de sökande måste uttryckligen utredas om man vill hänvisa till skillnader i lämpligheten som en motivering till valet. De främsta kandidaternas meriter ska jämföras sinsemellan. Det räcker inte att det i beslutet endast redogörs för den valdas meriter och lämplighet för tjänsten.

Objektiv jämförelse av meriter

En detaljerad jämförelse av meriter kan begränsas till de sökande som anses som mest beaktansvärda bland flera sökande. En omsorgsfullt och objektivt sammanställd jämförelse av sökandenas meriter är en central del av motiveringen till ett beslut om val av en tjänsteinnehavare.

Den andra delen utgörs av bedömningen av sökandenas personliga egenskaper. Vid bedömningen ska endast de krav beaktas som ställts i platsannonsen.

Kommunförbundets jurister har år 2022 utarbetat anvisningar om detta. Anvisningarna finns under länken nedan. 
 

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.