Offentlighet och dataskydd

Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i offentlighets- och dataskyddslagstiftningen. Offentlighetslagen gäller främst dokumentuppgifter och behandlingen av dem. I EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen föreskrivs om behandlingen av personuppgifter och personregister.

Offentlighetslagen bygger på grundlagens princip om offentlighet. Enligt offentlighetsprincipen är myndigheternas handlingar offentliga senast när de är klara, frånsett handlingar som med stöd av lag är sekretessbelagda.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar. I offentlighetslagen preciseras till vilka delar myndighetshandlingar är sekretessbelagda. En utomstående har inte tillgång till sekretessbelagda handlingar utan tillstånd eller fullmakt.

EU:s dataskyddsförordning tryggar människornas rätt till integritetsskydd. Personuppgifter får behandlas och personregister får upprättas, men för behandling av personuppgifter behövs alltid laglig grund. Uppgifter ur ett personregister får inte alltid lämnas ut till en utomstående, även om uppgifterna är offentliga.

Läs mer

På Kommunförbundets webbtjänst

Mer på webben

Lagrummet-videor

Dataskydd. Ida Sulin 11.11.2020.

Läs mer om dessa teman