Offentlighet och dataskydd

Öppenheten i kommunens verksamhet regleras i offentlighets- och dataskyddslagstiftningen. Offentlighetslagen gäller närmast dokumentuppgifter och behandlingen av dem, samt i synnerhet offentlighet och sekretess i fråga om dokumentuppgifter och utlämning av uppgifter.

I EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen föreskrivs om behandlingen av personuppgifter och personregister.

Enligt offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av offentliga handlingar

Offentlighetslagen bygger på grundlagens princip om offentlighet. Enligt offentlighetsprincipen är myndigheternas handlingar offentliga senast när de är klara, frånsett handlingar som med stöd av lag är sekretessbelagda.

I offentlighetslagen preciseras till vilka delar myndighetshandlingar är sekretessbelagda. En utomstående har inte tillgång till uppgifter ur sekretessbelagda handlingar utan tillstånd eller fullmakt.

EU:s dataskyddsförordning tryggar människors rätt till integritetsskydd

Personuppgifter får behandlas och personregister får upprättas, men för behandling av personuppgifter behövs alltid laglig grund.

Notera att uppgifter ur ett personregister inte alla gånger får lämnas ut till en utomstående, även om uppgifterna är offentliga.
 

Läs mer

På Kommunförbundets webbplats

Mer på webben

Dataskydd. Ida Sulin 11.11.2020.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.