Kommunförbundets modell för beredskapskommunikation på kommunernas webbplatser

Främja beredskapen i hemmen

Neljä aikuista henkilöä keskustelemassa sisätiloissa.

Invånarnas egen beredskap förbättrar hela kommunens förmåga att klara av störningar och att återhämta sig (resiliens). Känslan av trygghet påverkar också förmågan att klara av störningssituationer. Invånarnas förtroende för kommunens verksamhet är viktig med tanke på hybridpåverkan.

Invånarnas egen beredskap kan främjas genom att dela ut allmänna anvisningar om beredskap, informera om kommunala beredskapsåtgärder, vilka risker invånarna kan bereda sig på, stödja lokal beredskapsverksamhet via organisationer och genom att ordna invånaraftnar och presentationer. Flera kommuner informerar om beredskap på sina webbplatser eller i sociala medier.

På kommunens webbplats skulle det vara bra att föra fram till exempel följande om främjandet av invånarnas egen beredskap:

Öppna alla

Allmänt om beredskap

Vad innebär beredskap?

Till kommunens primära uppgifter hör enligt kommunallagen att främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft samt ordna tjänsterna för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Enligt beredskapslagen ska kommunerna genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

Det finns ett brett spektrum av hot mot samhället och störningssituationer som kan följa av dem. Gemensamt för sådana situationer är att de alla äger rum på någon kommuns område eller att deras verkningar sträcker sig till kommunerna.

Genom beredskapsåtgärder sörjer kommunen för att viktiga tjänster för invånarna och det kommunala beslutfattandet fungerar både vid störningar och undantagsförhållanden. Medan störningen pågår kan det förekomma avbrott i tjänsterna men målet är att servicen normaliseras så snart som möjligt. Kommunen informerar om eventuella störningar och hur situationen framskrider på webbplatsen och i sina sociala medier samt via medier. Den allmänna behörigheten ger kommunerna omfattande möjligheter att arbeta för invånarna i olika störningssituationer.

Bekanta dig med kommunens allmänna beredskapsplan här: länk
 

Varför är det viktigt med beredskap i kommunen och för varje invånare?

Genom beredskap kan samhället och alla invånare förbättra sin förmåga att klara av störningar och sin återhämtningsförmåga. Att kunna förutse situationer underlättar verksamheten under störningar och påskyndar återhämtningen efteråt. Beredskap kan till och med rädda människoliv.

Enligt rekommendationen om 72 timmar borde alla hushåll ha beredskap att klara sig tre dygn vid en eventuell störningssituation (www.72timmar.fi). Det vore bra att alltid ha mat, vatten och läkemedel för minst tre dygn hemma. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder och veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en utkyld bostad.

Kommunal beredskap

Kommunen säkerställer oavbruten verksamhet med kontinuitetshantering och andra åtgärder som förebygger eller hanterar störningssituationer som till exempel fortsatt myndighetssamarbete och regelbundna övningar. Kommunstyrelsen fastställer kommunens allmänna beredskapsplan en gång per mandatperiod och vid behov oftare. I beredskapsplanen finns detaljerade beskrivningar av kommunens beredskap, riskerna och kommunikationen i störningssituationer. 
 

Kommunens beredskapsåtgärder leds av kommundirektören medan den praktiska verksamheten styrs av sektorledningen. Om störningen påverkar stadens hela verksamhet eller om den är omfattande ska ledningsgruppen för störningssituationer ta över ledningen av stadens verksamhet enligt beredskapsplanen. Ledningsgruppen leds av kommundirektören med hjälp av kommunens övriga ledning samt olika experter beroende på situationens art. 

Kommunen har också en lokal säkerhetsplan som kommunstyrelsen fastställt. Säkerhetsplaneringens syfte är att minska antalet brott, störningar och olyckor och skador som orsakas av dem, samt att upprätthålla säkerheten och säkerhetskänslan. 

Kommunikation och viktig kontaktinformation

I brådskande nödsituationer ska man alltid ringa det allmänna nödnumret 112. Det är tillrådligt att ladda ner 112 Suomi-applikationen i telefonen.

Vattentjänstens jour: 040-XXXX

Till vattentjänstens jour anmäls skador som till exempel vattenledningar som sprungit läck, avbrott i vattenförsörjningen, läckande vattenmätare eller brunnslock som fattas eller skadats. På samma nummer kan man också lyssna på information om oförutsedda störningar som håller på att åtgärdas.

Vattentjänstens kunder får meddelande per sms om störningar i vattenförsörjningen.  Information om störningar kan också läsas på webbplatsen: +XXX 

Kommunens övriga journummer och anvisningar om när man ska ringa till dem XXX

Vid störningar meddelar kommunen på sin webbplats och i sociala och allmänna medier om hur situationen framskrider och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Om de normala informationskanalerna inte fungerar sätter kommunen upp meddelanden på anslagstavlorna i stadshuset XXX och huvudbiblioteket YYY.

Nyheter som endast sprids i sociala medier ska man förhålla sig skeptisk till och kontrollera varifrån uppgifterna kommer.

Också räddningsverken går ut med information i nödsituationer. Räddningsverkets allmänna anvisningar finns på webbplatsen  www.pelastustoimi.fi  

Varningsmeddelande
Varningsmeddelandet är myndigheternas främsta sätt att varna invånarna. Varningsmeddelande åtföljer alltid den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp i radion och visas i text-TV på sidan 112 samt vid behov också som en löpande text i övre kanten på tv-sändningen. Varningsmeddelandet publiceras också bland annat i 112 Suomi-appen, Yle:s app Nyhetskollen samt på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi

Befolkningsskyddslarmet
Den allmänna farosignalen är en stigande och fallande ljudsignal som varar en minut eller en varning som myndigheterna meddelar via högtalare. Både den stigande och den fallande sekvensen är 7 sekunder lång. Den allmänna farosignalen åtföljs alltid av ett varningsmeddelande. När du hör den allmänna farosignalen ska du gå inomhus och följa nyheterna och myndighetsmeddelandena. Kom ihåg att kontrollera källan till nyheterna och meddelandena https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/hatatilanne/vaaramerkki 

 •  

Vad är det vi bereder oss för?

De nationella och regionala riskbedömningarna utgör den allmänna grunden för hela samhällets beredskap: https://intermin.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/nationell-riskbedomning

Enligt kommunens allmänna beredskapsplan bereder kommunen sig på följande risker (kommunens riskbedömning)
 

Kommuninvånarna behöver också förbereda sig på störningar i det dagliga livet. Räddningsväsendet uppmanar alla att förbereda sig på störningar på följande sätt:

En trygg hemmiljö, arbetsmiljö och annan omgivning är viktig för oss alla. Se till att din omgivning är trygg. Brandvarnare, primärsläckningsutrustning, utrymningsvägar och rätt agerande hjälper i olyckssituationer. I en trygg omgivning förebygger man också olyckor, tar hand om andra människor och byggnaders säkerhet samt sörjer för att säkerhetsutrustningen fungerar. Man förbereder sig också på störningssituationer, såsom stormar, översvämningar och långa elavbrott. 

Instruktioner för olika störnings- och krissituationer.

Anvisningar för hur man ska handla i olika störningssituationer (till exempel elavbrott, störningar i vattendistributionen, strålningsolycka, varningsmeddelanden osv.)
Flera vattenverk ger egna anvisningar vid olika störningar (som elavbrott eller vad man ska göra vid avbrott i vattendistributionen). Dessa anvisningar kan samlas här under samma rubrik eller så ger man länken till det lokala vattenverket. Olika organisationer och 72-timmarsmodellen ger också anvisningar för vad man ska göra i olika störningssituationer.

Befolkningsskydd, evakuering och skyddsrum

 1. Lokala anvisningar för evakuering och befolkningsskydd ska stämmas av med den lokala räddningsmyndigheten som ansvarar för ledningen av befolkningsskyddet.

   

 2. Vid behov kan man lägga till information om hur evakueringen genomförs, till vilket ställe man evakueras och vad man ska ha med sig.

   

 3. Länkar till webbplatser om skyddsrummen

   

Beredskap i hemmet

Presentation av 72-timmarsmodellen och länkar till webbplatsen 72timmar.fi

72 timmar är rekommendationer för beredskap i hemmet utarbetade av myndigheter och organisationer. Ett utdraget elavbrott till exempel, kan orsaka störningar och till och med avbrott i de tjänster som samhället erbjuder. Invånarna borde förbereda sig på att klara sig på egen hand hemma i minst tre dygn vid en störningssituation. Det vore bra att alltid ha hemma mat och läkemedel för minst tre dygn. Det skulle också vara viktigt att känna till beredskapens grunder och veta till exempel var man får korrekt information i en störningssituation och hur man klarar sig i en utkyld bostad. Beredskapen i hemmen är en stor hjälp för samhället och framför allt för invånarna själva. Därför bör alla bereda sig för störningssituationer.

 

Utbildning och evenemang

Information om utbildningar som kommunen ordnar, verkstäder och evenemang som handlar om beredskap och säkerhet.

Samarbetspartner

 1. Länkar till nationella sidor om främjande av beredskap, till exempel Räddningsverkets sidor eller Röda Korsets anvisningar.
 2. Presentation av lokala samarbetspartner, som till exempel frivilliga räddningsorganisationer.

   

Interaktivitet

 1. Möjlighet att på webben göra upp en egen beredskapsplan eller en checklista.
 2. Videofilmer, infografik och annat visuellt material som gör informationen mer tillgänglig.

   

Responskanal

Möjlighet att ge respons och ställa frågor om beredskapen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman