Samarbete mellan kommuner och samkommuner

Gemensamt organ

Ett gemensamt organ är ett samarbetsorgan enbart för kommuner. En kommun kan sköta en uppgift för en eller flera kommuners räkning så att kommunerna i fråga har ett gemensamt organ som svarar för skötseln av uppgiften. Den kommun som sköter uppgiften kallas ansvarig kommun. En samkommun kan inte vara part i ett avtal om ett gemensamt organ. Bestämmelser om gemensamma organ finns i 51 och 52 § i kommunallagen.

De gemensamma organen är vanligen nämnder, men de kan också vara direktioner, kommittéer eller till exempel sektioner i nämnder.

Organet kan sköta vilken uppgift som helst som hör till kommunens ansvar. Uppgiften kan vara lagstadgad, frivillig eller basera sig på kommunens allmänna kompetens. Kommunen kan ändå ha en i lag föreskriven skyldighet att ordna ifrågavarande uppgift i samarbete med andra kommuner. 

Kommunerna kan komma överens om att en del av ledamöterna i det gemensamma organet utses av de andra kommunerna. Alla avtalskommuner behöver inte ha en egen representant i det gemensamma organet. En ledamot kan representera flera kommuner.

I kommunallagen finns bestämmelser om vad avtalet åtminstone ska innehålla. I ett avtal om ett gemensamt organ ska det åtminstone bestämmas om

 1. det gemensamma organets uppgifter samt vid behov om överföringen av det organiseringsansvar som avses i 8 §,
 2. det gemensamma organets sammansättning och de andra kommunernas rätt att utse ledamöter i organet,
 3. grunderna för kostnaderna och fördelningen av dem, samt
 4. avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.

I avtalet kan det också bestämmas att kommunstyrelsen i den ansvariga kommunen inte har rätt att till behandling ta upp ett ärende som det gemensamma organet har fattat beslut i.

Ett samarbetsavtal ska i regel dessutom innehålla bestämmelser åtminstone om

 • avtalsparter
 • avtalets syfte
 • organets sammansättning, kommunernas representation och rätten att utse ledamöter
 • rätt att överta ärenden
 • personalens ställning (i regel är personalen anställd av ansvarskommunen)
 • ekonomi
 • avgifter som tas ut av kunder
 • inventarier och utrustning
 • fastigheter
 • dataskydd
 • andra avtal
 • utveckling av samarbetet
 • ändring av samarbetsavtalet
 • skadeståndsansvar
 • hur meningsskiljaktigheter ska lösas
 • avtalets giltighet och uppsägning.

Sökande av ändring i beslut av ett gemensamt organ

Det gemensamma organet lyder under den ansvariga kommunens fullmäktige och kommunstyrelse. Organet kan också vara en direktion som lyder under en nämnd. En omprövningsbegäran enligt kommunallagen framställs till det gemensamma organet även om ärendet som omprövningsbegäran gäller hör till en annan kommun än den där organet är placerat.

En omprövningsbegäran enligt kommunallagen och kommunalbesvär får framställas av de kommuner som är parter i avtalet och deras kommunmedlemmar samt av en part.

Organets omprövningsbeslut överklagas genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.