Regionutveckling

Det viktigaste målet för regionutvecklingen är att främja invånarnas välfärd. Främjandet sker genom att förutsättningarna för företagsamhet och produktionsverksamhet stöds med utgångspunkt i respektive regions styrkor, kunnandet stärks och trivsamma, fungerande och trygga boendemiljöer skapas för invånarna.

Regionalpolitiken granskar skillnaderna i utvecklingen i olika regioner och hur de kunde utjämnas. I Finland drivs både EU:s regional- och strukturpolitik och nationella regionutvecklingsstrategier, som gäller en viss regeringsperiod. Till principerna för regionutveckling hör regional förankring, samarbete mellan olika förvaltningsområden och partnerskap mellan olika samhällsorganisationer.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller genomförandet, främjandet och finansieringen av regionutvecklingsåtgärder. Med hjälp av planläggningen och byggandet kan kommunen främja utvecklandet av företagens verksamhetsmiljöer. Kommunernas starkare roll som tillhandahållare av tjänster för sysselsättningen och näringsverksamheten ökar möjligheterna att påverka livskraften och därigenom riktningen för den lokala och regionala utvecklingen.

Läs mer: Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Regionutveckling är långsiktig verksamhet som grundar sig på olika aktörers målinriktade samsyn. Med utgångspunkt i områdenas befintliga verksamhetsbetingelser och identifierade möjligheter är målet att trygga förutsättningarna för utveckling och främja identifierade spets- och tillväxtbranscher inom näringsverksamheten.

Med ordet område kan mycket olika geografiska eller funktionella helheter avses. Oftast avses landskap, ekonomiska regioner eller kommuner, men också stadsdelar eller byar. Utvecklingsarbetet görs inte bara i de geografiska områdena utan också i olika nätverk som sammanför till exempel organisationer som arbetar med samma utvecklingstema nationellt eller globalt.

Regionutvecklingen främjas både med nationella och EU-medel. Information om EU:s medel under programperioden 2021–2027: Information till kommunerna om EU-finansiering

För att regionutvecklingen ska lyckas krävs ett intensivt samarbete och stödjande verksamhet av aktörerna inom den offentliga sektorn, företagen, läroanstalterna och övriga kompetenscentrum samt av medborgarna.

Målen för regionutvecklingen är demokratiskt godkända. Ett viktigt dokument på ett nationellt plan är regionutvecklingsbeslutet som Statsrådet utarbetar vart fjärde år. Landskapsprogrammen som sammanställs under ledning av landskapsförbunden förverkligar inom sina regioner de mål som skrivits i regionutvecklingsbeslutet med   utgångspunkt i landskapens förutsättningar och behov.

Öppna alla

Nationell regionalpolitik och utveckling av regionerna

Regionutvecklingen och den nationella programverksamheten inom ramen för EU:s strukturfonder styrs under programperioden 2021–2027 av två lagar:

Lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021)

Lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021)

Dessutom styrs utvecklingen av företagsverksamheten av lagen och statsunderstöd (758/2021)

Syftet med systemet för regional utveckling är att skapa förutsättningar för en balanserad utveckling i de olika regionerna samt välfärd och ekonomisk tillväxt som bygger på hållbar utveckling. Samarbetet mellan myndigheter främjar utvecklingen utifrån de förhållanden som råder i de skilda regionerna och svagare regioner får stöd. Man försöker uppnå målen genom programbaserad regionalpolitik och regionalpolitiska företagsstöd enligt den nationella stödområdesindelningen.

Enligt lagen beslutar statsrådet om de nationella prioriteringarna för utvecklingen i regionerna (regionutvecklingsbeslutet). Det aktuella regionutvecklingsbeslutet ”Hållbara och livskraftiga områden” gäller åren 2020–2023.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för regionutvecklingen. Andra ministerier som är viktiga med tanke på regionutvecklingen deltar i formuleringen av dess mål och åtgärder som en del av Statsrådets beslut. De deltar också i de regelbundna regionutvecklingssamtalen mellan Statsrådet och landskapen.

Förvaltningsområdenas viktigaste verksamheter för regionutvecklingen är att främja kunnandet och stödja företagens konkurrenskraft och verksamhetsmiljö samt trygga en fungerande arbetsmarknad. En ekonomi med låga koldioxidutsläpp, den gröna given och energieffektivitet samt frågor som gäller transport och annan infrastruktur betonas mer än tidigare.

Landskapsförbunden svarar för utvecklingen av landskapen

Ansvaret för utvecklingen av regionerna är hos kommunerna och staten. Ansvaret för den strategiska regionutvecklingen ligger hos landskapsförbunden, som fungerar som regionala utvecklingsmyndigheter.

Landskapsförbundet ansvarar för upprättandet av viktiga handlingar. Utgångspunkten är landskapsförbundets långsiktiga strategiska utvecklingsmål. Förutsättningarna i fråga om struktur och områdesanvändning fastställs genom landskapsplanen. I landskapsprogrammet fastslås genomförandet av viktiga utvecklingsåtgärder under kommunfullmäktiges mandatperiod, för fyra år i sänder.

Landskapens samarbetsgrupper visar vägen

Landskapets samarbetsgrupp har en viktig roll i verkställandet och samordnandet av planer, avtal och olika program om påverkar landskapets utveckling. Landskapets samarbetsgrupp tillsätts för kommunfullmäktiges mandatperiod. Landskapets samarbetsgrupp godkänner landskapsprogrammets genomförandeplan.

Lagstiftning om regionutveckling, nationella förordningar

 • Statsrådets förordning
  om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik år 2021 (795/2021)
 • Statsrådets förordning
 • om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (797/2021)
 • Statsrådets förordning
  om ikraftträdande av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (821/2021)
 • Statsrådets förordning
  om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (866/2021)
 • Statsrådets förordning
  om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (867/2021)

EU:s regional- och strukturpolitik

EU:s regional- och strukturpolitik syftar till att öka den ekonomiska och sociala samhörigheten mellan länderna, liksom även konkurrenskraften för de europeiska regionerna. Ett annat syfte är att minska de ekonomiska skillnaderna mellan länderna och regionerna. Genomförandet av EU:s regional- och strukturpolitik iakttar programperioder. Den nuvarande perioden pågår 2021–2027.

EU:s regional- och strukturpolitik drivs i Finland genom ett nationellt strukturfondsprogram. Genom programmen stöds de centrala målen i den nationella regionalpolitiken. De stöder också åtgärder som stärker sammanhållningen inom unionen och bidrar till en balanserad regional utveckling. Det nationella programmet innehåller också ett specialstöd för våra nordliga och glest befolkade områden.

Med hjälp av EU:s regionala utvecklingsfond stöds också gränsöverskridande samarbete mellan stater samt lokalt och regionalt samarbete i Europa genom olika INTERREG-program.

Mera information om EU:s finansieringsprogram under programperioden 2021–2027 (på finska) EU-rahoitustietoa kunnille -sivustollamme.

Närmare upplysningar:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman