Kontinuerligt lärande

Sininen maaliroiske oikea ylänurkka

Till följd av att arbetsmarknaden förändras försvinner en del arbetsuppgifter och yrken, nya uppstår och de yrken som kvarstår förändras på djupet på kort tid. Detta medför ett omfattande behov av omskolning och fortbildning, som kan tillgodoses genom olika former av kontinuerligt lärande och vuxenutbildning.

Ur kommunernas synvinkel har kontinuerligt lärande en central uppgift när det gäller att upprätthålla och uppdatera de anställdas kompetens och främja kommuninvånarnas välfärd. Genom kontinuerligt lärande svarar man mot arbetsmarknadens behov, men den har också en stor betydelse när det gäller att öka människornas välbefinnande och upplevelse av delaktighet. Kommunen spelar en betydande roll både som arbetsgivare och som utbildare.

Kommunerna har en viktig roll som anordnare och finansiärer av utbildningstjänsterna. Ansvaret för finansieringen av utbildningen har delats mellan kommunerna och staten. Yrkesutbildning och gymnasieutbildning anordnas i huvudsak av kommunerna antingen i egen regi eller tillsammans med andra kommuner. Alla kommuner finansierar gymnasie- och yrkesutbildningen genom en finansieringsandel per invånare, oberoende av om de anordnar utbildningen eller inte. Den grundläggande utbildningen för vuxna finansieras av staten. Vuxenutbildningen är en utbildning som är planerad och ordnad för vuxna och som erbjuds inom många olika utbildningstjänster.

Utöver det offentligt finansierade utbildningssystemet erbjuder olika fortbildningsorganisationer och utbildningsföretag personalutbildning och fortbildning. Personalutbildningen kan finansieras på flera olika sätt.

I Finland har utbildning som leder till examen och som är avgiftsfri för den studerande allmänt använts för fortbildning och uppdatering av kunnandet på alla utbildningsnivåer. Avgiftsfriheten gör utbildningen attraktiv till exempel som ett alternativ till arbetslöshet. Detta har ansetts vara en av styrkorna i Finlands jämlika utbildningssystem. Det riksomfattande utbildningspolitiska målet är dock att vända denna trend och att vuxna ska komplettera sitt kunnande med examensdelar eller med ännu mindre studiehelheter. Oftast görs detta vid sidan av arbetet antingen med finansiering av arbetsgivaren eller med samhällets stöd.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe