Sökande av ändring

Omprövning enligt kommunallagen

Omprövningsförfarandet är ett internt förvaltningsförfarande i kommunen. Det utgör ett obligatoriskt förberedande skede till kommunalbesvär. Så länge en omprövningsbegäran får framställas över ett beslut, får beslutet inte överklagas genom kommunalbesvär. Omprövning kan begäras både på laglighetsgrund och på ändamålsenlighetsgrund.

Omprövningsförfarandet tillämpas inte i fråga om beslut av fullmäktige. Till överklagbara beslut bifogas en anvisning om kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

En begäran om omprövning över beslut av kommunstyrelsen, en sektion i kommunstyrelsen eller en myndighet som lyder under kommunstyrelsen framställs hos kommunstyrelsen.  Omprövning av ett beslut av en nämnd, en sektion i en nämnd eller en myndighet som lyder under nämnden ska begäras hos nämnden. En kommun kan ha utskott i stället för nämnder.

I beslut som ett affärsverks direktion fattat med stöd av sina lagstadgade befogenheter ska omprövning begäras hos direktionen. Dessutom ska en begäran om omprövning i ett ärende som fattats av ett affärsverks direktion eller en underställd myndighet framställas till direktionen i fråga, om direktionen enligt förvaltningsstadgan har rätt att överta ärenden.

En begäran om omprövning ska göras skriftligen hos den behöriga myndigheten. Av skrivelsen ska framgå vilket beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs. Till ett beslut i vilket begäran om omprövning får framställas ska det fogas anvisningar om hur man begär omprövning.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.

Medlemmar av en kommun är

 1. de vars hemkommun kommunen är enligt lagen om hemkommun (kommuninvånare),
 2. sammanslutningar, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen, samt
 3. de som äger eller besitter fast egendom i kommunen.

I kommunallagen avses med begreppet sammanslutning också offentliga samfund. Sammanslutningar är exempelvis församlingar, samkommuner, aktiebolag, andelslag och föreningar. En juridisk persons hemort bestäms i allmänhet i dess stadgar, bolagsordning, grundavtal eller liknande.

Även innehav eller besittning av en fastighet innebär medlemskap i den kommun där fastigheten finns. En kommun kan således vara medlem i en annan kommun där den äger eller hyr en fastighet.

I beslut av kommunernas gemensamma organ kan omprövningsbegäran göras av en part, kommuner som är parter i avtalet och deras kommunmedlemmar.

I beslut av en samkommuns myndighet kan omprövningsbegäran göras av en part, samkommunens medlemskommuner och deras medlemmar. I en affärsverkssamkommun kan också samkommuner vara medlemmar. Det innebär att även en samkommun får framställa en omprövningsbegäran över beslut av affärsverkssamkommunens myndighet.

Tidsfrist för omprövningsbegäran och delgivning av beslut

Omprövningsbegäran måste framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Parterna får ett protokollsutdrag om beslutet jämte anvisningar om omprövningsbegäran per brev. Parterna anses ha fått del av brevet sju dagar efter att det avsändes, om inte något annat visas.

Det är också möjligt att tillämpa bevislig delgivning i enlighet med förvaltningslagen. Ett beslut kan delges elektroniskt enligt vad som föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, om den som delgivningen gäller samtycker till detta. Vid vanlig elektronisk delgivning anses delfåendet ha skett den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Vid beräkning av tiden för sökande av ändring tillämpas lagen om beräknande av laga tid. Följande bestämmelser i lagen ska beaktas:

 • den dag då tiden för sökande av ändring anses börja räknas inte med i tidsfristen
 • om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ändring sökas den första vardagen därefter, och
 • ändring ska sökas senast tidsfristens sista dag innan verket stänger.

Behandling av omprövningsbegäran

Vid behandling av omprövningsbegäran tillämpas kommunallagen. I andra hand och som komplement tillämpas dessutom förvaltningslagen. En omprövningsbegäran ska behandlas utan dröjsmål, vilket i allmänhet avser att ärendet efter beredningen bör tas upp på organets följande sammanträde.

En begäran om omprövning lämnas utan prövning i följande situationer:

 • om ett beslut över vilket omprövning begärs enbart gäller beredning eller verkställighet av ett ärende
 • om den som framställt omprövningsbegäran inte är part eller kommunmedlem; eller
 • tidsfristen för begäran om omprövning inte har iakttagits.

Om en omprövningsbegäran lämnas utan prövning, får det inte behandlas och man får inte ta ställning till grunderna för omprövningsbegäran.  Beslutet om att lämna omprövningsbegäran utan prövning ska motiveras.

Till beslutet bifogas alltid en anvisning om kommunalbesvär eftersom beslutet innehåller myndighetens slutliga ställningstagande – det är inte beredning eller verkställighet. Förvaltningsdomstolen prövar i detta fall endast om den kommunala myndigheten haft laglig grund att lämna en omprövningsbegäran utan prövning. Om besvären bifalls, återförvisas ärendet till den myndighet hos vilken omprövningsbegäran har framställts. Myndigheten ska då ta upp begäran till behandling.

I hörande av parter följer man 34 § i förvaltningslagen. En part ska beredas tillfälle att bli hörd om någon yrkar på att beslutet rättas till nackdel för parten och begäran inte genast lämnas utan prövning eller omedelbart avslås som ogrundat.

HFD 2011:87:  Bildningsnämnden hade med anledning av en begäran om omprövning upphävt sitt tidigare beslut genom vilket A hade valts till tjänsten som rektorn. Nämnden valde på samma gång B till rektorstjänsten framför A. Nämnden hade inte före beslutsfattandet berett A tillfälle att bli hörd med anledningen av omprövningsbegäran. A:s rättssäkerhet förutsatte att A i enlighet med 34 § i förvaltningslagen skulle beredas tillfälle att bli hörd med anledning av omprövningsbegäran, om omprövningsbegäran inte lämnas utan prövning eller omedelbart avslås som ogrundat.

Om ett utlåtande begärs hos den myndighet som fattat beslutet, bör man överväga om dess innehåll ger anledning att höra den som är part i ärendet.

Den myndighet som behandlar omprövningsbegäran är bunden till de yrkanden begäran innehåller och kan inte behandla ärendet till andra delar. De påståenden om laglighetsfel som framförs i omprövningsbegäran prövas. En omprövningsbegäran kan prövas också utifrån de ändamålsenlighetsgrunder som framförs i omprövningsbegäran. I ett omprövningsbeslut ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras.

En omprövningsbegäran kan avslås, om det inte konstateras några fel i beslutets laglighet. Om omprövningsbegäran bifalls på laglighets- eller ändamålsenlighetsgrund, upphävs det ursprungliga beslutet eller också fattas ett nytt beslut i dess ställe. När det ursprungliga beslutet har fattats av någon annan myndighet än omprövningsmyndigheten, återförvisas ärendet till följd av omprövningsbegäran i allmänhet inte för ny behandling, även om det inte torde finnas några egentliga hinder för detta när ett beslut upphävs. 

Jäv vid behandling av en omprövningsbegäran

Inom kommunförvaltningen tillämpas inte s.k. tvåinstansjäv, och därför är en person inte jävig även om han eller hon deltar i de olika skedena i behandlingen av ett ärende. När omprövning begärs fortsätter behandlingen av ärendet som ett förvaltningsärende, och behandlingen av omprövningsbegäran betraktas inte som rättskipning. Om ett beslut genom omprövningsbegäran har förelagts ett organ för behandling, anses en förtroendevald eller tjänsteinnehavare som tidigare deltagit i behandlingen av ärendet inte vara jävig att behandla omprövningsbegäran.

Den tjänsteinnehavare som tidigare fattat beslut i ärendet kan i regel bereda omprövningsbegäran och vara föredragande (HFD 1.3.2001 L 344 och 8.6.2000 L 1894).

I vissa fall är det befogat och motiverat att självmant anmäla jäv vid behandlingen av en omprövningsbegäran. Om omprövningsbegäran till exempel innehåller hård kritik mot den tjänsteinnehavare som fattat beslutet, kan detta undergräva förtroendet för tjänsteinnehavarens förmåga att agera oberoende och opartiskt vid behandlingen av omprövningsbegäran.

Förhållandet mellan omprövningsbegäran och självrättelse enligt förvaltningslagen

Den myndighet som fattat ett felaktigt beslut kan rätta beslutet också under de förutsättningar som anges i förvaltningslagen. Rättelseförfarandet enligt förvaltningslagen vid sakfel och stavfel avviker från kommunallagens omprövningsförfarande bland annat på följande sätt:

 • Rättelseförfarandet är inte en förutsättning för ändringssökande.
 • Yrkandet på rättelse av fel ska framställas inom fem år.
 • Också myndigheten kan ta initiativ till rättelse.
 • Myndigheterna har inte en ovillkorlig skyldighet att rätta ett sakfel, men utgångspunkten är att en myndighet rättar klara fel.
 • Sakfel får inte rättas till en parts nackdel utan partens samtycke, om inte felet är uppenbart och det har föranletts av partens förfarande.
 • Skrivfel får inte rättas, om det leder till ett resultat som är oskäligt för en part och felet inte har föranletts av partens förfarande.
 • Fel kan rättas även om beslutet vunnit laga kraft, inte heller anhängiga omprövningsbegäran eller besvär hindrar att fel rättas i ett beslut.
 • Ett beslut om att avslå yrkandet på rättelse av fel får inte överklagas.

Behandlingen av en omprövningsbegäran är primär i förhållande till rättelseförfarandet eftersom myndigheten har en skyldighet att avgöra en omprövningsbegäran. Efter att en begäran om omprövning har framställts, ska beslutet prövas i omprövningsförfarandet även om det kunde ha ändrats genom rättelseförfarandet. Att en omprövningsbegäran är anhängig hindrar ändå inte att beslutet rättas på en grund som den som framställt begäran om omprövning inte har åberopat.

Om myndigheten har rättat ett sakfel i beslutet redan innan omprövningsbegäran behandlas, förfaller omprövningsbegäran som framställts över det ursprungliga beslutet. Rättelse av ett sakfel innebär att ärendet behandlas på nytt och att det ges ett nytt beslut i ärendet. En omprövningsbegäran kan framställas över det nya beslutet.

 

Mer på webben

Handbok om sökande av ändring
Kommunförbundets bokhandel

tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighetslagstiftning
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister