Strategisk ledning av upphandling

Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling – effektivare offentlig upphandling

Logo

Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling främjar samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Programmet heter Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi).

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är varor, tjänster eller byggentreprenader som staten, kommuner, samkommuner, statens affärsverk, församlingar och andra upphandlande enheter som definieras i upphandlingslagen skaffar utanför sin organisation.

Konkurrensutsättningen av offentliga upphandlingar ska ske på ett öppet, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Bland anbuden ska det för närvarande totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet väljas. Det kan avse det anbud som har det billigaste priset, de lägsta kostnader eller det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Bestämmelser om offentlig upphandling finns i upphandlingslagen. Bekanta dig också med upphandlingslagen (Finlex) och tillämpningen av den (upphandling.fi).

Vad är åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling?

Finansministeriet tillsatte i september 2019 åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling tillsammans med Finlands Kommunförbund. Kärnan i åtgärdsprogrammet utgörs av samarbetsforumet Hankinta-Suomi som består av en sektorövergripande representation av den strategiska ledningen för offentliga organisationer. Arbetet resulterade i en nationell strategi för offentlig upphandling som offentliggjordes hösten 2020.
 

Målet är att den strategi som skapats i samarbetet ska tas i bruk som grund inom ledningen av offentliga organisationers offentliga upphandlingar.

Varför behövs åtgärdsprogrammet?

Offentlig upphandling har varit under utveckling länge. Nu ligger utvecklingsarbetets fokus på samarbete som gör det möjligt att skapa och sprida konkreta åtgärder för att nå de gemensamma målen.
Med hjälp av den strategiska ledningen i samarbetsforumet främjas effekterna av offentlig upphandling.

 

 

Hankintamiljardien jäljillä: en video om strategin för offentlig upphandling. Finansministeriet och Kommunförbundet. Juni 2011 (Youtube)

Vad är syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling?

Målet med åtgärdsprogrammet är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Offentlig upphandling är en viktig metod för att uppnå både regeringsprogrammets och kommunernas strategiska mål. Målen omfattar bland annat

 • ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande
 • främjande av innovationer
 • utveckling av strategisk ledning och kunskapsledning
 • utveckling av upphandlingskompetens
 • fungerande marknader och förbättring av dem

Bekanta dig med publikationen Lägesbilden för den offentliga upphandlingen i Finland (2020, på finska).

 

Videon Hankinnat osana kuntastrategiaa. Finansministeriet och Kommunförbundet. September 2011 (Youtube)

 

Video om stadsfullmäktiges roll i att leda offentliga upphandlingar. Finansministeriet och Kommunförbundet. September 2011 (Youtube)

Temagrupperna för verkställande av strategin

För genomförandet av strategin har det inrättats åtta öppna temagrupper. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja målen i den nationella strategin.

Du har möjlighet att vara med och utveckla offentlig upphandling på en konkret nivå, eftersom alla intresserade är varmt välkomna i de öppna temagrupperna. Tillsammans kan vi skapa och sprida konkreta åtgärder för att uppnå gemensamma mål. 

Bekanta dig med temagruppernas verksamhet (vm.fi): 

Närmare upplysningar

Eeva-Riitta Högnäs, tfn +358 41 506 3414, eeva-riitta.hognas(at)kommunforbundet.fi (Kommunförbundet)

Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, tfn 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (finansministeriet)

 

 

Läs mer

Mer på webben

 • Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling (FM)
  Aktuella nyheter om åtgärdsprogrammet finns på ministeriets webbplats.
  • Du kan också följa nyheterna via nyhetsbrevet. Beställ nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kommer ut 3–5 gånger om året.
    
 • Webbplatsen https://www.upphandling.fi (Rådgivningsenheten för offentlig upphandling)
  Rådgivningsenheten ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling, särskilt tillämpningen av lagen och konkurrensutsättning. Rådgivningen är avgiftsfri. Kommunernas upphandlingsrådgivning har koncentrerats till webbplatsen i fråga.

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.