Avtal

Vilseledande vid avtalsförhandlingar

Man bör aldrig underteckna eller på annat sätt godkänna ett avtal utan att omsorgsfullt ha läst alla avtalsvillkor, bilagor och/eller hänvisningar till allmänna avtalsvillkor. Eftersom kommunerna betraktas som näringsidkare har de inte samma rätt som konsumenter att återta en rättshandling.

Ett avtal uppstår när man antar ett anbud

Avtalet binder avtalsparterna under hela avtalsperioden enligt de villkor som avtalet ingåtts på. Huvudregeln är att ett avtal uppstår när man ger ett antagande svar på ett anbud. Svaret kan också vara muntligt.

Det finns undantag från huvudregeln. Till exempel i fråga om de avtal som hör till upphandlingslagens tillämpningsområde uppstår upphandlingskontraktet genom att man undertecknar ett skriftligt kontrakt. Upphandlingslagen gäller inte små upphandlingar, och därför tillämpas den ovan nämnda huvudregeln på dem.

När är ett avtal ogiltigt?

Ett avtal som kommunen entydigt vilseletts att ingå binder inte kommunen. Ett avtal kan vara ogiltigt också till följd av att en kommunalt anställd inte haft rätt att ingå avtal för kommunens räkning. Då man åberopar dessa omständigheter är det ofta aktuellt att söka ett domstolsbeslut i ärendet.

Se över processerna och anvisningarna!

Det lättaste sättet att undvika problem är att utarbeta tydliga anvisningar om på vilka sätt avtal kan ingås av kommunen. Det lönar sig att i anvisningarna förbjuda ingående av avtal per telefon.

Försäljare brukar kontakta flera instanser i samma kommun eller i grannkommunerna. Kommunerna uppger att "bluffirmorna” slår till i typiska semestertider på sommaren, på hösten och vid årsskiftet när en del av den ordinarie personalen inte är på plats.

Varningsklockorna borde ringa när det företag som tar kontakt har bråttom att få beställningen. Företagen försöker också ofta lura kommunernas anställda att ingå avtal genom att säga att den uppringdes föregångare eller chef redan i praktiken kommit överens med uppringaren om att ett avtal ska ingås. Det är också typiskt med situationer där uppringaren påstår att kommunen redan har ett avtal med företaget i fråga (till exempel kommunens reklam på en kommersiell webbplats) och nu skulle det bara gälla att fortsätta avtalet.

Man ska aldrig ingå ett avtal bara för att det i det ögonblicket känns som det enklaste sättet att göra sig av med en ihärdig försäljare.
 

Läs mera

Avtalsledning och avtalshantering

Avtal och skadestånd

Rättspraxis

Tingsrättens avgörande i det s.k. blufföretagsärendet

Anvisningar som publicerats av Kommunförbundet (2016 och äldre som bilaga)

  • "Blufföretagen" är åter aktiva (2019)
  • Med sommaren kommer flugorna och "blufföretagen" (2016)
  • Kommunerna vilseleds vid ingående av avtal (2015)
  • Kommunerna ska varken göra eller bekräfta beställningar per telefon (2013)
  • Varning för att registrera varumärke (2013)
  • Kommunanställda vilseleds att ingå ogiltiga avtal (2011)

Kommunförbundets anvisningar till kommunerna om ”blufföretag” 2011–2016 (bilaga)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.