Samarbete mellan kommuner och samkommuner

Kommunerna och samkommunerna kan bedriva avtalsbaserat samarbete i både offentligrättslig och privaträttslig form.

I kommunallagen finns särskilda bestämmelser om kommunernas offentligrättsliga samarbete, vilket är kommunernas och samkommunernas huvudsakliga samarbetsform.

Produktion av tjänster och kommunernas organiseringsansvar

Enligt kommunallagen kan kommunen själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. Vid lagstadgat samarbete ansvarar en annan kommun eller samkommun för organiseringen av uppgifterna för kommunens räkning.

Den kommun eller samkommun som ansvarar för organiseringen av uppgifterna ska i fråga om de tjänster och andra åtgärder som ska organiseras svara för

 1. lika tillgång till tjänsterna och åtgärderna,
 2. fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om dem,
 3. det sätt som de produceras på,
 4. tillsynen över produktionen,
 5. utövandet av myndigheternas befogenheter.

Kommunen svarar för finansieringen av uppgifterna, även om organiseringsansvaret har överförts på en annan kommun eller samkommun.

Kommunen eller samkommunen kan antingen själv producera de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar eller enligt avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Kommunen kan dock anförtro offentliga förvaltningsuppgifter åt andra än myndigheter endast om det föreskrivs särskilt om det genom lag.

Offentligrättsligt samarbete

I 8 kap. i kommunallagen finns bestämmelser om det offentligrättsliga samarbetet mellan kommuner och samkommuner. Kommuner och samkommuner kan med stöd av avtal sköta sina uppgifter tillsammans. Kommunernas organiseringsansvar kan överföras på en annan kommun eller samkommun genom ett samarbetsförfarande i 8 kap.

Kommunens offentligrättsliga samarbetsformer är

 • gemensamt organ (51–52 §), dvs. modellen med en ansvarig kommun (tidigare värdkommunsmodellen).
 • gemensam tjänst (53 §) och
 • avtal om skötseln av en myndighetsuppgift (54 §) och
 • samkommun (55–64 §).

Samkommunernas offentligrättsliga samarbetsformer är

 • gemensam tjänst (53 §) och
 • avtal om skötseln av en myndighetsuppgift (54 §) och
 • affärsverkssamkommun (65 §).

Det finns bestämmelser om kommunalt samarbete också i vissa tidsbegränsade försökslagar (t.ex. lagen om ett förvaltningsförsök i Kajanaland och lagen om en kommun- och servicestrukturreform, den s.k. ramlagen). Avsikten med dessa lagar har varit att skapa fler möjligheter för kommunerna att besluta om tillhandahållande av service på regional nivå. 

Det offentligrättsliga samarbetet gäller kommunernas lagstadgade eller frivilliga uppgifter som är förknippade med offentlig makt. Samarbetsformerna bygger uttryckligen på ett avtal mellan de kommuner och samkommuner som deltar i samarbetet.

Tvister som gäller offentligrättsliga avtal är förvaltningstvister, vilka i första instans ska avgöras i förvaltningsdomstolen.

Privaträttsligt samarbete

Utöver offentligrättsligt samarbete kan kommunerna också bedriva samarbete i privaträttslig form. En lagstadgad uppgift och den beslutanderätt som utövas i anknytning till uppgiften kan ändå inte skötas i privaträttslig form med en annan kommun. 

Privaträttsliga avtal kan ingås i fråga om tjänster som har konkurrensutsatts i enlighet med förfarandena i upphandlingslagen. I så fall har den kommun eller samkommun som i egenskap av avtalspart producerar tjänsten samma ställning som en privat tjänsteproducent som kunde ha vunnit anbudsförfarandet.

Organiseringsansvaret för lagstadgade tjänster kvarstår hos kommunen eller samkommunen också i det fall att kommunen eller samkommunen skaffar tjänsterna av någon annan tjänsteproducent genom privaträttsliga avtal. Tjänsteproducentens ansvar för tjänsterna bestäms i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen eller annanstans samt enligt vad kommunen eller samkommunen och tjänsteproducenten avtalat om.

Ett privaträttsligt avtal mellan kommuner och samkommuner kan ingås utan att förfarandena i upphandlingslagen behöver iakttas, om det är fråga om att i enlighet med16 § i upphandlingslagen (1397/2016) i samarbete och för att uppnå gemensamma mål genomför sådana offentliga tjänster i det allmännas intresse som parterna ansvarar för.

Om kommunerna eller samkommunerna överväger att tillhandahålla en tjänst genom ett privaträttsligt avtal, finns det skäl att på förhand utreda om avtalet omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde. Avtalet måste konkurrensutsättas om det omfattas av upphandlingslagens tillämpningsområde. Avtalet behöver inte konkurrensutsättas om bestämmelsen i 16 § i upphandlingslagen ska tillämpas på avtalet. 

Tvister som gäller privaträttsliga avtal avgörs i första hand i tingsrätten.

Förhållandet mellan samarbete och lagen om offentlig upphandling och koncession

Förhållandet mellan samarbete och lagen om offentlig upphandling och koncession regleras i 56 § i kommunallagen. Om kommunen avtalar om att organiseringsansvaret för en uppgift som enligt lag åligger kommunen ska överföras på en annan kommun eller en samkommun, tillämpas inte upphandlingslagen på överföringen. Upphandlingslagen eller försörjningslagen tillämpas inte heller på samarbetet då samarbetet är s.k. in-house upphandling.

Upphandlingslagen behöver inte tillämpas på samarbetet om det är fråga om upphandling som av någon annan orsak lämnas utanför upphandlingslagens tillämpningsområde. Om villkoren i 16 § i upphandlingslagen uppfylls, tillämpas upphandlingslagen inte på upphandlingar av andra upphandlande enheter. Upphandlingslagen tillämpas inte heller på upphandlingar under de nationella tröskelvärdena och inte på upphandlingar som i lagen har uteslutits ur lagens tillämpningsområde. 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.