Produkter som stöder ekonomistyrning

Kommunalekonomiska enhetens sakkunnigservice fokuserar främst på:

budgetering och ekonomiplanering, bokföring och bokslut, koncernstyrning och ägarpolitik, kommunalekonomisk statistik, kommunalekonomin och staten, kostnadsberäkning, chefekonomens spalt, revision och kontroll, resultat, statsandelar, kapitalanskaffning och placeringsverksamhet samt skattefrågor.

Dessutom erbjuder vi följande tjänster som stöder ekonomistyrning.

Avgiftsfria tjänster

Ekonominyckeln – ett verktyg för beräkning av vårdreformens konsekvenser
En Excel-arbetsbok som kommunerna kan använda för att uppskatta vårdreformens verkningar på kommunernas resultaträkning 2023–2027. Med Ekonominyckeln kan man också göra simuleringar av till exempel hur förändringarna i vårdkostnaderna påverkar kommuners ekonomiska balans och statsandelar (förändringsbegränsningen).

Taloustorstai-sändningar
Taloustorstai är en informationskanal som lyfter upp aktuella frågor och ger ett underlag för diskussion.

Kommunens kostnadsstruktur service
Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner.

Statsandelskalkylator
Kalkyleringsmodell för statsandelarna är ett kostnadsfritt verktyg som kommunerna kan använda för att uppskatta sin statsandelsfinansiering.

Excel-tabeller till kostnadsberäkningshandboken 
Handboken i kostnadsberäkning ger anvisningar om jämförbar prissättning, bedömning av kostnadseffekten samt lönsamhets- och investeringskalkyler.

Avgiftsbelagda tjänster

Kommunspecifik skatteprognosfil
I den kommunspecifika skatteprognosfilen, som gjorts på basis av den landsomfattande prognosen, kan kommunernas ekonomiledning mata in lokala beräkningar för inkomstutvecklingen.

Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader
Kommunalekonomiska enheten upprätthåller två Excelfiler med långa tidsserier över ekonomiska nyckeltal och nettokostnader för kommunerna. 

Produktivitetsjämförelse i kommunerna
Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten inom äldreservicen, undervisningen och tekniska sektorn. 

Kommunalekonomiskt konditionstest
Denna är en produkt för bedömning av kommunens ekonomi och livskraft med olika variabler ur flera synvinklar.

Nätverksprojektet för kunskapsbaserad ledning - stöder kommunerna i den nya rapporteringen
Projektet stöder kommunerna med övergången till automatiserad ekonomisk rapportering, införandet av serviceklassifikationen och den långsiktiga balanseringen av ekonomin.

Nätverksprojektet Hållbar kommunekonomi
Nätverksprojekt erbjuder kommunerna konkret stöd, kompetens och nya verktyg för att förbättra ekonomins hållbarhet och utbyte av bästa praxis.

Håll dig uppdaterad - bekanta dig också med dessa

Sändlistor inom kommunalekonomi
Genom avgiftsfria sändlistor får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post. 

Nyhetsbrev Ekonomi och livskraft
Genom det avgiftsfria nyhetsbrevet får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt till din e-post 6-8 gånger om året. 

Kommunförbundets publikationer

Kontaktuppgifter

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe