Samarbete mellan kommuner och samkommuner

Avtal om skötseln av en myndighetsuppgift

Bestämmelser om kommunens uppgifter och skötseln av dem ingår i 54 § i kommunallagen. Enligt bestämmelsen kan en uppgift som enligt lag åligger kommunen, samkommunen eller dess myndighet, och som kan delegeras till en tjänsteinnehavare, genom avtal anförtros en annan kommuns eller samkommuns tjänsteinnehavare som sköter uppgiften under tjänsteansvar. Avtal kan också ingås mellan en kommun och samkommun.

Uppgiften kan innebära utövande av offentlig makt och skötseln av uppgiften under tjänstemannaansvar kan också innefatta uppgiften som föredragande i ett organ. Avtal har ingåtts bland annat för skötseln av uppgiften som byggnadsinspektör, hälsoinspektör och miljövårdsinspektör.

Behövliga bestämmelser ska ges om åtminstone

  • uppgiftens innehåll,
  • uppföljningen av skötseln av uppgiften,
  • grunderna för kostnaderna och fördelningen av dem, samt
  • avtalets giltighet och uppsägning av avtalet.

Man kan komma överens om att ett avtal om skötseln av en myndighetsuppgift är i kraft tills vidare eller en bestämd tid. Man bör också ta in behövliga bestämmelser om förfarandet för att säga upp avtalet, såsom t.ex. uppsägningstiden och hur uppsägningen ska ske.

Sökande av ändring

Ändring söks i beslut av tjänsteinnehavaren på samma sätt som man skulle söka ändring i beslut av en tjänsteinnehavare i kommunen. En omprövningsbegäran eller besvär i fråga om ett beslut av en tjänsteinnehavare behandlas alltså i enlighet med de förfarandebestämmelser och i den domstol som är behörig i den kommun som beslutet gäller.

Förfarandet för sökande av ändring bör ändå alltid kollas upp eftersom det kan finnas avvikande bestämmelser i speciallagar. Till exempel i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik (469/1979).

Läs mer

Sökande av ändring

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.