Beslutsfattande i kommunen

Grunderna för god förvaltning

I 2 kap. i förvaltningslagen föreskrivs om grunderna för god förvaltning. Till dem hör bl.a. rättsprinciperna inom förvaltningen som styr myndigheternas beslutsprövning och behandling av ärenden i övrigt.

Rättsprinciperna inom förvaltningen är:

  • likställighetsprincipen, som förpliktar till ett jämlikt, konsekvent och icke-diskriminerande bemötande
  • principen om ändamålsbundenhet, enligt vilken en myndighet inte får handla med felaktiga motiv och inte heller missbruka prövningsrätten
  • objektivitetsprincipen, som förutsätter att myndigheterna handlar sakligt och opartiskt
  • proportionalitetsprincipen, som kräver inom exempelvis hälsoövervakningen att metoderna dimensioneras så att ingens rättigheter eller intressen begränsas mer än vad som är nödvändigt för att avvärja risker eller fara
  • principen om skydd för berättigade förväntningar, som innebär framför allt skydd för individen gentemot det allmänna och ger individen rätt att förvänta sig att myndigheterna handlar korrekt och felfritt.

Rättsprinciperna inom förvaltningen är framför allt rättsskyddsbestämmelser. Till grunderna för god förvaltning hör också

  • serviceprincipen och adekvat service,
  • rådgivningsskyldigheten,
  • kravet på gott språkbruk och
  • kravet på samarbete mellan myndigheterna.

Bestämmelserna förpliktar myndigheterna att organisera sin verksamhet så att den som vänder sig till förvaltningen får behörig service och så att myndigheten kan sköta sin uppgift med så gott resultat som möjligt.

Till exempel kravet på gott språkbruk förpliktar myndigheterna att använda ett sakligt, klart och begripligt språk. Kravet är strängt och ålägger varje myndighet att ge akt på sitt språkbruk.

Kravet på ett klart och begripligt språk är ändå snarare principiellt och attitydskapande än strikt juridiskt. Lagstiftaren försöker styra aktörerna inom den offentliga förvaltningen mot önskvärda förfaranden.

Det är viktigt att observera att grunderna för god förvaltning ska iakttas i all verksamhet inom den offentliga förvaltningen, inte enbart vid behandling av och beslut i förvaltningsärenden.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben:

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.