Stadsutveckling

Staden i fokus

Urbaniseringen berör olika finländska kommuner på olika sätt. I en kommun kämpar man med tillväxtutmaningar, medan man i en annan bekymrar sig för minskande befolkning.

Inom projektet Staden i fokus. Diskussioner om urbaniseringenskonsekvenser förklarar och åskådliggör Kommunförbundet vad urbaniseringen leder till.

Projektet tar fram analyserad, framtidsinriktad information om fenomen som är centrala med tanke på städernas utveckling. Det har också som mål att väcka diskussion om städernas framtida utmaningar och möjligheter.

Inom projektet granskas under 2020 hur bl.a. befolkningsutvecklingen, den ekologiska hållbarheten, ekonomin och servicestrukturen samt utmaningarna i fråga om livskraft och attraktionskraft ser ut för de 23 kommunerna i Finland. Föremålet för Staden i fokus-analyserna är de 21 största städerna med över 50 000 invånare samt landskapscentralorterna Karleby och Kajana bland städerna med färre än 50 000 invånare (s.k. C23-städerna)

Staden i fokus genomförs i samarbete med utvecklingspartnerna FCG, MDI, Perlaco, FPA och Tammerfors universitet.

Under de senaste 10 åren har hela landets befolkning ökat med cirka 200 000 personer. Till stor del tack vare invandringen. Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna medan de flesta andra kommunerna förlorat befolkning.  Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos håller den pågående utvecklingen på att bli starkare.

Kommunförbundet utredde: Coronakrisen drabbade hårt de stora städerna (10.9.2020)

Föremålet för Staden i fokus-analyserna är de 21 största städerna med över 50 000 invånare samt landskapscentralorterna Karleby och Kajana bland städerna med färre än 50 000 invånare.

Öppna alla

Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna

Under de senaste 10 åren har hela landets befolkning ökat med cirka 200 000 personer. Till stor del tack vare invandringen. Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna medan de flesta andra kommunerna förlorat befolkning. Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos håller den pågående utvecklingen på att bli starkare.

Inom projektet Staden i fokus! Diskussioner om urbaniseringens konsekvenser förklarar och åskådliggör Kommunförbundet vad urbaniseringen leder till. Föremålet för Staden i fokus-analyserna är de 21 största städerna med över 50 000 invånare samt landskapscentralorterna Karleby och Kajana bland städerna med färre än 50 000 invånare.

Kommunförbundet utredde: År 2040 har mer än dubbelt så många främmande språk som modersmål (20.5.2020)

 

Befolkning i C23-städerna.

Befolkning i C23-städerna. Ökningen koncentreras till C23-städerna.

 

Förändring i folkmängden per år enligt modersmål åren 1991–2018. Antalet personer som talar inhemska språk vände för första gången nedåt år 2014. 

Antalet personer med främmande språk som modersmål kommer att mer än fördubblas till år 2040, om invandringen hålls på nuvarande nivå. Ökningen beror på invandringen och immigranternas unga åldersstruktur, vilket innebär att antalet döda är litet jämfört med antalet födda.
Befolkningen med främmande språk växer enligt prognosen i alla C23-städer genom invandring och naturlig befolkningsökning.

Ökningen är kvantitativt koncentrerad till huvudstadsregionen: ökningen i regionen motsvarar 71,5 % av ökningen i C23-städerna och 56,4 % av ökningen bland personer med främmande språk som modersmål i hela landet.

Ökningen förklaras också av flyttningsrörelsen inom landet, som i gruppen med personer med främmande språk som modersmål starkt koncentrerar sig till huvudstadsregionen. Den relativa ökningen av personer med främmande språk som modersmål är betydande i alla C23-städer.

Ökningen är relativt sett störst i huvudstadsregionen och Borgå. Antalet personer med främmande språk som modersmål mer än fördubblas i nio C23-städer. I de övriga städerna utom Kajana ökar antalet personer med främmande språk som modersmål med över 50 %.

FÖRÄNDRING I ANTALET PERSONER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL I C23-STÄDERNA ÅREN 2018–2040

Förändring i antalet personer med främmande språk som modersmål i C23-städerna åren 2018–2040

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman