Främjande av hälsa och välfärd

Kommunerna och välfärdsområdena har ett delat och gemensamt ansvar för att främja välfärd och hälsa. Lagstiftningen ålägger kommuner och välfärdsområden att minst en gång per år förhandla med varandra och med andra aktörer om mål, åtgärder, samarbete och uppföljning för att främja välfärd och hälsa.

Inom området för att främja välfärd och hälsa definierar vi kommunens och välfärdsområdets roller och ansvar när det gäller att främja välmående från ett brett perspektiv. Dessutom stödjer vi kommuner och välfärdsområden i planering och genomförande av samarbetsstrukturer, verksamhetsmodeller och arbetsfördelning, vad gäller hälsa och välfärd.

Vårt mål är också att sprida effektiva samarbetsmodeller identifierade i nuvarande strukturer. För att stödja hytearbete definierar vi också den kunskapsbas som behövs för ledning av området för främjande av hälsa välfärd och vi letar efter en gemensam, exploateringsbar helhet för kunskapshantering för ledning och relaterat samarbete. Vi stödjer även genomförandet av organisationssamarbete på kontaktytor.

Publikation: Samarbetet mellan kommuner och organisationer i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet 

Bekanta dig med kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor

Vi tar fram instruktioner och verktyg för att stödja kommuners och välfärdsregioners allmänna samverkansstrukturer och planeringen av kontaktytor.  Vi hjälper kommuner och välfärdsregioner i planering av samverkan, verksamhetsmodeller och arbetsfördelning.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman