Sökande av ändring

I regel får ändring sökas i kommunala myndigheters slutliga beslut. Man kan inte söka ändring i beslut som gäller beredning eller verkställighet. Ändring i förvaltningsbeslut söks enligt kommunallagen, om det inte särskilt har föreskrivits att ändring söks genom förvaltningsbesvär.

Fullmäktiges beslut överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. I beslut av andra organ och tjänsteinnehavare måste man först söka ändring genom en begäran om omprövning. Behandlingen av en begäran om omprövning är ett internt förvaltningsförfarande i kommunen och ett obligatoriskt första skede innan man kan anföra kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

En bestämmelse i en speciallag kan föreskriva att rättsmedlet inte är kommunalbesvär utan förvaltningsbesvär. Också förvaltningsbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen, om inte en speciallag anger någon annan besvärsmyndighet. Förvaltningsbesvär kan föregås av ett omprövningsförfarande enligt en speciallag.

Bestämmelserna om sökande av ändring i kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om rättegång i förvaltningsärenden (förvaltningsprocesslagen) och speciallagarna tillämpas på samma sätt i samkommunerna som i kommunerna.

En kommun eller en samkommun kan vara part i en rättegång också i andra domstolar än i en förvaltningsdomstol. De centrala rättsprocesserna i olika domstolar som berör kommunerna och samkommunerna är:

  • kommunalbesvär och förvaltningsbesvär över förvaltningsbeslut i förvaltningsdomstolen
  • förfarande i förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen, om tvisten har en grund i ett offentligrättsligt rättsförhållande besvär enligt upphandlingslagen i marknadsdomstolen
  • besvär enligt upphandlingslagen i marknadsdomstolen
  • tvisteprocess i civilrättsliga tvistemål respektive straffprocess i brottmål i tingsrätten samt
  • tvister som gäller tolkning av kollektivavtal i arbetsdomstolen.

I vilka beslut kan man söka ändring?

Ändring kan sökas endast i kommunala myndigheters slutliga beslut. Ett beslut genom vilket en kommun har avgjort eller ärende eller lämnat det utan prövning kan bli föremål för begäran om omprövning eller besvär. Man får inte söka ändring i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Eftersom ett beslut om beredning avgörs slutligt senare, finns det inte i beredningsskedet något behov av att söka ändring. Man kan inte heller söka ändring i ett beslut om verkställighet, eftersom det redan tidigare funnits möjlighet att söka ändring i det egentliga avgörandet i sak.

Om någon begär omprövning eller anför besvär över ett beslut som gäller beredning eller verkställighet, lämnas begäran eller besvären utan prövning.

Principbeslut och planer

De principiella riktlinjer som fullmäktige eller något annat organ antagit och som ska iakttas vid beslutsfattandet är i allmänhet inte sådana slutliga avgöranden i sak som man kan söka ändring i. Beslut som innehåller de egentliga avgöranden i sak fattas senare.

HFD 15.6.2012/1701: När man beaktade att landskapsöversikten var en strategisk principiell plan utan direkta rättsverkningar, fick ändring inte sökas i landskapsfullmäktiges beslut att anta planen.

Man måste bedöma från fall till fall om ändring får sökas i beslut om antagande av en plan. Det centrala är beslutets rättsliga och faktiska verkningar. Det kan också vara möjligt att söka ändring i ett beslut om en plan utifrån bestämmelser i en speciallag.

Ekonomiplan och budget

De ärenden som en ekonomiplan omfattar kommer senare att bli föremål för beslut när budgeten behandlas. Utgångspunkten är därför att ett beslut om att anta en ekonomiplan allmänt taget inte kan överklagas.

Beslut om att täcka underskott och budgetbeslut kan däremot överklagas. Det är dock inte möjligt att överklaga sådana sparobjekt som nämns i motiveringen till budgeten och som påverkar anslagen, men som det senare fattas separata beslut om.

HFD 8.4.2014 L 1190: Kommunfullmäktige i en kommun hade antagit kommunens budget för 2012 med ett sådant innehåll att för L skola reserverades anslag endast för vårterminen 2012 och i budgeten konstaterades att verksamheten i skolan skulle upphöra 31.7.2012. Våren 2012 hade kommunfullmäktige beslutat att skolan dras in 31.7.2012. Med beaktande av 65, 90 och 91 § i kommunallagen (365/1995) var kommunfullmäktiges beslut att anta budgeten i och för sig ett överklagbart beslut. De ändringssökande hade överklagat detta beslut till den del som det gällde indragningen av L skola. Till stöd för sina besvär hade ändringssökandena anfört processuella omständigheter, som skulle komma till avgörande när fullmäktige efter separat beredning fattade sitt slutliga beslut om indragningen av L skola. Följaktligen förutsatte ändringssökandenas behov av rättsskydd eller tillsynen över lagligheten av kommunens förvaltning och verksamhet inte att de skulle ha möjlighet att anföra kommunalbesvär över kommunfullmäktiges beslut att anta budgeten till den del som kommunfullmäktige i motiveringen till budgeten hade tagit in ett principiellt ställningstagande om indragning av L skola. Till den del som fullmäktiges beslut att anta budgeten berörde indragningen av L skola gällde beslutet endast beredning och ändring kunde därför inte sökas till denna del.

Framställningar och utlåtanden

En kommunal myndighets framställningar och utlåtanden till andra myndigheter betraktas i regel som beredningsbeslut. Om en kommunal myndighets framställning eller utlåtande begränsar den beslutande myndighetens prövningsrätt, kan det dock vara möjligt att söka ändring i den kommunala myndighetens beslut.

HFD 2005:38: Kommunfullmäktiges beslut att anhålla om att statsrådet skulle överföra kommunen från landskapet S till landskapet P gällde endast beredning och var därför inte ett överklagbart beslut.

HFD 17.11.2000/2987: Kommunens förordande utlåtande om byggandet av en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle var av bindande verkan vid den fortsatta behandlingen av ärendet enligt kärnenergilagen. Fullmäktiges beslut var överklagbart.

Utnyttjande av övertagningsrätt

Som beredningsbeslut betraktas också beslut om att med stöd av 92 § i kommunallagen ta eller inte ta ett ärende till behandling.

HFD 20.9.2007 L 2346: Stadsstyrelsens beslut om att inte ta upp ett beslut av biträdande stadsdirektören till behandling i stadsstyrelsen innehöll inget sådant avgörande i sak i vilket ändring kunde sökas genom begäran om omprövning eller besvär. 

Klagan och initiativ

Kommunstyrelsens eller en nämnds beslut i ett ärende som gäller en förvaltningsklagan innehåller i allmänhet ett ställningstagande till huruvida det finns skäl att vidta åtgärder. Om beslutet är ”föranleder inte åtgärder”, kan man inte söka ändring i beslutet. Beslutet innehåller inte ett sådant avgörande i den sakfråga som varit föremål för klagan att man kan söka ändring i det genom omprövning eller besvär.

På motsvarande sätt får ändring inte sökas i ett beslut som fattats med anledning av ett initiativ, då det i beslutet konstateras att initiativet inte föranleder åtgärder. Ett sådant beslut innehåller inte ett slutligt avgörande i sak.

HFD 2008:24: En kommunal myndighet hade beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av en kommuninvånares initiativ. I beslutet fick inte framställas begäran om omprövning eller anföras besvär.

Om en skrivelse som rubricerats som initiativ kan tolkas som en ansökan i egen sak, ska myndigheten ta ställning till ansökan i sak och ändring kan sökas i det beslut som fattats med anledning av ansökan.

 

Läs mer

Webbsidor

Cirkulär

Mer på webben

Handbok

Handbok om sökande av ändring (2020, publicerad på svenska 2021)
 

Lagstiftning

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 24.1.2003/13
FINLEX

Lag om rättegång i förvaltningsärenden 5.7.2019/808 
FINLEX

Lag om beräknande av laga tid 25.4.1930/150
FINLEX

Databassökning

Sökning i svenskspråkig rättspraxis
Sökningen omfattar HFD:s alla årsboksavgöranden och andra avgöranden som hittas i Finlex på svenska med sökordet ”ändringssökande”. De nyaste avgörandena syns överst på listan. Kommunförbundet ansvarar inte för eventuella fel i sökresultatet. Den mest täckande och felfria informationen fås direkt på Finlex.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.