Sökande av ändring

Ändring får i regel sökas i kommunala myndigheters slutliga beslut. Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet. Ändring i förvaltningsbeslut söks enligt kommunallagen, om det inte särskilt har föreskrivits att ändring söks genom förvaltningsbesvär.

Fullmäktiges beslut överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. I beslut av andra organ och tjänsteinnehavare måste omprövning först begäras. Behandlingen av en omprövningsbegäran är ett kommuninternt förvaltningsförfarande och ett obligatoriskt skede innan kommunalbesvär kan anföras.

Rättsmedlet kan vara förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär om detta förutsätts i en bestämmelse i en speciallag. Också förvaltningsbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen, såvida inte en speciallag anger någon annan besvärsmyndighet. Förvaltningsbesvär kan föregås av ett omprövningsförfarande som regleras i en speciallag.

Bestämmelserna om ändringssökande i kommunallagen, förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och speciallagarna tillämpas på både samkommunerna och kommunerna.

De centrala rättsprocesserna i olika domstolar som berör kommunerna och samkommunerna är följande:Hallintotuomioistuinten lisäksi kunta ja kuntayhtymä voi olla osapuolena oikeudenkäynneissä myös muissa tuomioistuimissa:

 • kommunalbesvär och förvaltningsbesvär över förvaltningsbeslut anförs hos förvaltningsdomstolen
 • förfarande i förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen, om tvisten har en grund i ett offentligrättsligt rättsförhållande
 • besvär enligt upphandlingslagen anförs hos marknadsdomstolen
 • civilprocess i tvistemål och tviste- eller straffprocess i brottmål vid tingsrätten
 • tvister som gäller tolkning av kollektivavtal avgörs i arbetsdomstolen.

Vilka beslut kan överklagas?

Endast ett slutligt kommunalt myndighetsbeslut är överklagbart. Ett beslut genom vilket kommunen har avgjort ett ärende eller avvisat det utan prövning kan bli föremål för begäran om omprövning eller besvär. Ändring får inte sökas i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Ett beslut om beredning avgörs senare slutligt och därför finns det i detta skede ännu inte något behov av att söka ändring. Ändring kan inte heller sökas i ett beslut om verkställighet, eftersom det redan tidigare funnits möjlighet att söka ändring i avgörandet i sak.

Om omprövning begärs eller besvär anförs över ett beslut som gäller beredning eller verkställighet, avvisas begäran eller besvären utan prövning.

Principbeslut och planer

De principiella riktlinjer som fullmäktige eller något annat organ antagit och som ska iakttas vid beslutsfattandet är i allmänhet inte slutgiltiga avgöranden i sak i vilka ändring kan sökas. De beslut som innehåller det egentliga avgörandet i ett ärende fattas senare.

HFD 15.6.2012/1701: När man beaktade att landskapsöversikten var en strategisk principiell plan utan direkta rättsverkningar, fick ändring inte sökas i landskapsfullmäktiges beslut att anta planen.

Det måste bedömas från fall till fall om ändring får sökas i beslut om antagande av en plan. Det centrala är beslutets rättsliga och faktiska verkningar. Om ett beslut om en plan är överklagbart, kan också basera sig på bestämmelser i en speciallag.

Ekonomiplan och budget

Innehållet i en ekonomiplan avgörs senare i samband med budgeten. Utgångspunkten är därför att ett beslut om att anta en ekonomiplan allmänt taget inte kan överklagas.

Ett beslut om att täcka underskott och ett budgetbeslut kan däremot överklagas. Det är inte möjligt att överklaga sådana sparobjekt som nämns i motiveringen till budgeten och som påverkar anslagen, men som det senare fattas separata beslut om.

HFD 8.4.2014 liggare 1190: Kommunfullmäktige i en kommun hade antagit kommunens budget för 2012 med ett sådant innehåll att för L skola reserverades anslag endast för vårterminen 2012 och i budgeten konstaterades att verksamheten i skolan upphör 31.7.2012. Våren 2012 hade kommunfullmäktige beslutat att skolan dras in 31.7.2012. Med beaktande av 65, 90 och 91 § i kommunallagen var kommunfullmäktiges beslut, med vilken budgeten antagits, i och för sig ett överklagbart beslut. Ändringssökanden och hans medparter hade överklagat detta beslut till den del som det gällde indragningen av L skola. Till stöd för sina besvär hade ändringssökandena anfört processuella omständigheter, som skulle komma till avgörande när fullmäktige efter separat beredning fattade sitt slutliga beslut om indragningen av L skola. Följaktligen förutsatte ändringssökandenas behov av rättsskydd eller tillsynen över lagligheten av kommunens förvaltning och verksamhet inte att de skulle ha möjlighet att anföra kommunalbesvär över kommunfullmäktiges beslut att anta budgeten till den del som kommunfullmäktige i motiveringen till budgeten hade tagit in ett principiellt ställningstagande om indragning av L skola. Till den del som fullmäktiges beslut att anta budgeten berörde indragningen av L skola gällde beslutet endast beredning och hade således inte kunnat överklagas till den delen.

Framställningar och utlåtanden

En kommunal myndighets framställningar och utlåtanden till andra myndigheter ses i regel som beredningsbeslut. Om en kommunal myndighets framställning eller utlåtande begränsar den beslutande myndighetens prövningsrätt, kan det vara möjligt att söka ändring i den kommunala myndighetens beslut.

HFD 2005:38: Kommunfullmäktiges beslut att anhålla om att statsrådet skulle överföra kommunen från landskapet S till landskapet P gällde endast beredning och var därför inte överklagbart.

HFD 17.11.2000/2987: Kommunens förordande utlåtande om byggandet av en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle var av bindande verkan vid den fortsatta behandlingen av ärendet enligt kärnenergilagen. Fullmäktiges beslut var överklagbart.

Utövande av rätten att överta behandlingen av ärenden

Som beredningsbeslut anses också ett beslut om att med stöd av 92 § i kommunallagen ta ett ärende till behandling eller att inte ta ett ärende till behandling.

HFD 20.9.2007 liggare 2346: Stadsstyrelsens beslut om att inte ta upp ett beslut av biträdande stadsdirektören till behandling i stadsstyrelsen innehöll inget sådant avgörande i sak i vilket ändring kunde sökas genom begäran om omprövning eller besvär. 

Förvaltningsklagan och initiativ

Kommunstyrelsens eller en nämnds beslut i ett ärende som gäller en förvaltningsklagan innehåller i allmänhet ett ställningstagande till huruvida det finns skäl att vidta åtgärder. Om beslutet är ”föranleder inte åtgärder”, kan ändring inte sökas i beslutet. Beslutet innehåller inte ett sådant avgörande i den sakfråga som varit föremål för klagan i vilket ändring kan sökas genom omprövning eller besvär.

På motsvarande sätt får ändring inte sökas i ett beslut som fattats med anledning av ett initiativ och där det konstateras att initiativet inte föranleder åtgärder. Sakligt innehåller beslutet inte ett slutligt avgörande i ärendet.

HFD 2008:24: En kommunal myndighet hade beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av en kommuninvånares initiativ. Omprövning fick inte begäras i dessa beslut eller besvär anföras över dem.

Om en skrivelse som rubricerats som initiativ kan tolkas som en ansökan i egen sak, ska myndigheten ta ställning till ansökan i sak och det beslutet som fattats med anledning av ansökan är överklagbart.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Handbok

Handbok om sökande av ändring
Kommunförbundets bokhandel

Lagstiftning

Rättspraxis

 • HFD:s rättspraxis med sökordet "Ändringssökande"
  FINLEX. Sökningen har inte avgränsats till en viss tid. Sökningen omfattar både HFD:s årsboksavgöranden och andra avgöranden. De nyaste avgörandena syns överst på listan. Kommunförbundets juridiska enhet svarar inte för eventuella fel i sökfunktionen. Den mest täckande och felfria informationen fås direkt på Finlex.
tags
Servicepost

Förnamn
Servicepost
Efternamn
förvaltningsjuristerna

Kontaktinformation
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Servicepost
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Mobiltelefon
+358 50 349 5460
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen
 • kommunalt beslutsfattande
 • processen för ändringssökande
 • offentlighetslagstiftning
 • specialfrågor kring dataskydd
 • grå ekonomi och bekämpning av korruptin
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister