Sökande av ändring

I regel får ändring sökas i kommunala myndigheters slutliga beslut. Däremot kan ändring inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.

Behandlingen av en begäran om omprövning är ett internt förvaltningsförfarande i kommunen och ett obligatoriskt första skede innan man kan anföra kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

Rättsmedlet och besvärsanvisningen bestäms enligt beslutet

 • Ändring i förvaltningsbeslut söks enligt kommunallagen, om det inte särskilt har föreskrivits att ändring söks genom förvaltningsbesvär.
 • Fullmäktiges beslut överklagas direkt hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.
 • I beslut av andra organ och tjänsteinnehavare måste man först söka ändring genom en begäran om omprövning.
 • En bestämmelse i en speciallag kan föreskriva att rättsmedlet inte är kommunalbesvär utan förvaltningsbesvär. Också förvaltningsbesvär anförs hos förvaltningsdomstolen, om inte en speciallag anger någon annan besvärsmyndighet. Förvaltningsbesvär kan föregås av ett omprövningsförfarande enligt en speciallag.

Bestämmelserna om sökande av ändring i kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om rättegång i förvaltningsärenden (förvaltningsprocesslagen) och speciallagarna tillämpas på samma sätt i samkommunerna som i kommunerna.

Sökande av ändring i olika domstolar

En kommun eller en samkommun kan vara part i en rättegång också i andra domstolar än i en förvaltningsdomstol. De centrala rättsprocesserna i olika domstolar som berör kommunerna och samkommunerna är:

 • kommunalbesvär och förvaltningsbesvär över förvaltningsbeslut anförs hos förvaltningsdomstolen
 • förfarande i förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen, om tvisten har en grund i ett offentligrättsligt rättsförhållande
 • besvär enligt upphandlingslagen i marknadsdomstolen
 • tvisteprocess i civilrättsliga tvistemål respektive straffprocess i brottmål i tingsrätten samt
 • tvister som gäller tolkning av kollektivavtal i arbetsdomstolen.

Beslut i vilka man kan söka ändring

Ändring kan sökas endast i kommunala myndigheters slutliga beslut. Ett beslut genom vilket en kommun har avgjort eller ärende eller lämnat det utan prövning kan bli föremål för begäran om omprövning eller besvär. Man kan således inte söka ändring i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Eftersom ett beslut om beredning avgörs slutligt senare, finns det inte i beredningsskedet något behov av att söka ändring.

Ändring kan inte heller sökas i ett beslut om verkställighet, eftersom det redan tidigare funnits möjlighet att söka ändring i avgörandet i sak.

Om någon begär omprövning eller anför besvär över ett beslut som gäller beredning eller verkställighet, lämnas begäran eller besvären utan prövning.

Principbeslut och planer

De principiella riktlinjer som fullmäktige eller något annat organ antagit och som ska iakttas vid beslutsfattandet är i allmänhet inte sådana slutliga avgöranden i sak som man kan söka ändring i. De beslut som innehåller de egentliga sakliga avgörandena fattas senare.

HFD 15.6.2012/1701: När man beaktade att landskapsöversikten var en strategisk principiell plan utan direkta rättsverkningar, fick ändring inte sökas i landskapsfullmäktiges beslut att anta planen.

Man måste bedöma från fall till fall om ändring får sökas i beslut om antagande av en plan. Det centrala är beslutets rättsliga och faktiska verkningar. Det kan också vara möjligt att söka ändring i ett beslut om en plan med stöd av bestämmelser i en speciallag.

Ekonomiplan och budget

De ärenden som en ekonomiplan omfattar kommer senare att bli föremål för beslut när budgeten behandlas. Utgångspunkten är därför att ett beslut om att anta en ekonomiplan allmänt taget inte kan överklagas.

Ändring kan däremot sökas i beslut om täckande av underskott och budgetbeslut. Det är dock inte möjligt att överklaga sådana sparobjekt som nämns i motiveringen till budgeten och som påverkar anslagen, men som det senare fattas separata beslut om.

HFD 8.4.2014 L 1190: Kommunfullmäktige i en kommun hade antagit kommunens budget för 2012 med ett sådant innehåll att för L skola reserverades anslag endast för vårterminen 2012 och i budgeten konstaterades att verksamheten i skolan upphör 31.7.2012. Våren 2012 hade kommunfullmäktige beslutat att skolan dras in 31.7.2012. Med beaktande av 65, 90 och 91 § i kommunallagen (365/1995) är fullmäktiges beslut om godkännande av budgeten i och för sig överklagbart. De ändringssökande hade överklagat detta beslut till den del som det gällde indragningen av L skola. Till stöd för sina besvär hade ändringssökandena anfört processuella omständigheter, som skulle komma till avgörande när fullmäktige efter separat beredning fattade sitt slutliga beslut om indragningen av L skola. Följaktligen förutsatte ändringssökandenas behov av rättsskydd eller tillsynen över lagligheten av kommunens förvaltning och verksamhet inte att de skulle ha möjlighet att anföra kommunalbesvär över kommunfullmäktiges beslut att anta budgeten till den del som kommunfullmäktige i motiveringen till budgeten hade tagit in ett principiellt ställningstagande om indragning av L skola. Till den del som fullmäktiges beslut att anta budgeten berörde indragningen av L skola gällde beslutet endast beredning och hade således inte kunnat överklagas till den delen.

Framställningar och utlåtanden

En kommunal myndighets framställningar och utlåtanden till andra myndigheter betraktas i regel som beredningsbeslut. Om en kommunal myndighets framställning eller utlåtande begränsar den beslutande myndighetens prövningsrätt, kan det dock vara möjligt att söka ändring i den kommunala myndighetens beslut.

HFD 2005:38: Kommunfullmäktiges beslut att anhålla om att statsrådet skulle överföra kommunen från landskapet S till landskapet P gällde endast beredning och var därför inte ett överklagbart beslut.

 

HFD 17.11.2000/2987: Kommunens förordande utlåtande om byggandet av en anläggning för slutförvar av använt kärnbränsle hade bindande verkan vid den fortsatta behandlingen av ärendet enligt kärnenergilagen. Fullmäktiges beslut var överklagbart.

Utnyttjande av övertagningsrätt

Som beredningsbeslut betraktas också beslut om att ta eller inte ta ett ärende till behandling med stöd av 92 § i kommunallagen.

HFD 20.9.2007 L 2346: Stadsstyrelsens beslut om att inte ta ett beslut av biträdande stadsdirektören till behandling i stadsstyrelsen innehöll inget sådant avgörande i sak i vilket ändring kunde sökas genom rättelseyrkande eller besvär. 

Klagan och initiativ

Kommunstyrelsens eller en nämnds beslut i ett ärende som gäller en förvaltningsklagan innehåller i allmänhet ett ställningstagande till huruvida det finns skäl att vidta åtgärder. Om beslutet är ”föranleder inte åtgärder”, kan man inte söka ändring i beslutet. Beslutet innehåller inte ett sådant avgörande i den sakfråga som varit föremål för klagan att man kan söka ändring i det genom omprövning eller besvär.

På motsvarande sätt får ändring inte sökas i ett beslut som fattats med anledning av ett initiativ, då det i beslutet konstateras att initiativet inte föranleder åtgärder. Ett sådant beslut innehåller inte ett slutligt avgörande i sak.

HFD 2008:24: En kommunal myndighet hade beslutat att inte vidta några åtgärder med anledning av en kommuninvånares initiativ. Över beslutet fick inte framställas rättelseyrkande eller anföras besvär.

Om en skrivelse som rubricerats som initiativ kan tolkas som en ansökan i egen sak, ska myndigheten ta ställning till ansökan i sak och ändring kan sökas i det beslut som fattats med anledning av ansökan.

Läs mer

Webbsidor

Nyheter och pressmeddelanden

Cirkulär

Handbok

Mer på webben

Lagstiftning

Sökning efter rättspraxis

 • HFD:s rättspraxis med sökordet "Ändringssökande"
  Sökningen omfattar HFD:s alla årsboksavgöranden och andra avgöranden som hittas i Finlex med sökordet ”ändringssökande”. De nyaste avgörandena syns överst på listan. Kommunförbundet ansvarar inte för eventuella fel i sökresultatet. Den mest täckande och felfria informationen fås direkt på Finlex.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.