Indrivning

Offentligrättsliga fordringar

Typiska offentligrättsliga avgifter i kommunerna är till exempel

  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • bibliotekens förseningsavgifter, avgifter för reserverat material som inte avhämtats och uthyrning av bibliotekens lokaler
  • avfallsavgifter
  • olika slags läroanstaltsavgifter.

Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) gäller utmätning av offentliga fordringar, grundbesvär, avbrytande av verkställighet samt preskription.

Särskilt föreskrivs hur borgenären det vill säga kommunen kan

  • indriva en offentlig fordran själv
  • kvittera fordran
  • ge uppdrag som gäller indrivning av en offentlig fordran

Hänvisningen till annan lagstiftning gäller förutom lagen om skatteuppbörd (769/2016) också lagen om indrivning av fordringar (513/1999), som i egenskap av allmän lag tillämpas på indrivning.

Läs också

Mer på webben

Läs mer om dessa teman