Indrivning

Offentligrättsliga fordringar

Typiska offentligrättsliga avgifter i kommunerna är till exempel

  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • bibliotekens förseningsavgifter, avgifter för reserverat material som inte avhämtats och uthyrning av bibliotekens lokaler
  • avfallsavgifter
  • olika slags läroanstaltsavgifter.

Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) gäller utmätning av offentliga fordringar, grundbesvär, avbrytande av verkställighet samt preskription.

Särskilt föreskrivs hur borgenären det vill säga kommunen kan

  • indriva en offentlig fordran själv
  • kvittera fordran
  • ge uppdrag som gäller indrivning av en offentlig fordran

Hänvisningen till annan lagstiftning gäller förutom lagen om skatteuppbörd (769/2016) också lagen om indrivning av fordringar (513/1999), som i egenskap av allmän lag tillämpas på indrivning.

Läs också

Mer på webben

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.