Indrivning

Offentligrättsliga fordringar

Typiska offentligrättsliga avgifter i kommunerna är till exempel

  • klientavgifter inom social- och hälsovården
  • bibliotekens förseningsavgifter, avgifter för reserverat material som inte avhämtats och uthyrning av bibliotekens lokaler
  • avfallsavgifter
  • olika slags läroanstaltsavgifter.

Lag om verkställighet av skatter och avgifter

Lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) gäller utmätning av offentliga fordringar, grundbesvär, avbrytande av verkställighet samt preskription.

Särskilt föreskrivs hur borgenären det vill säga kommunen kan

  • indriva en offentlig fordran själv
  • kvittera fordran
  • ge uppdrag som gäller indrivning av en offentlig fordran

Hänvisningen till annan lagstiftning gäller förutom lagen om skatteuppbörd (769/2016) också lagen om indrivning av fordringar (513/1999), som i egenskap av allmän lag tillämpas på indrivning.

Läs också

Mer på webben

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat avtal, skadestånd, företagsjuridik, arrende och fastighetsköp.
 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.