Lagstiftning om kommunernas digitalisering

På denna sida finns en sammanställning av lagstiftning som hänför sig till kommunernas informationshantering och utvecklingen av elektroniska tjänster. Lagstiftning om informationshantering som ansluter till kommunernas sektorer och tjänster finns också på sidorna för informationens livscykelinformationshantering och förvaring av information.

Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster

Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (den s.k. KaPA-lagen) förpliktigar kommunerna att använda och utnyttja den nationella servicearkitekturen. I det nationella servicearkitekturprogrammet (KaPA) byggdes en digital infrastruktur för Finland. Syftet med infrastrukturen är att avsevärt förbättra den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag.

Dessa gemensamma stödtjänster för e-tjänster är mer kända under namnet Suomi.fi-tjänster. Lagen trädde i kraft 15.7.2016 och ibruktagningsförpliktelsen för kommunerna år 2017. Förpliktelsen gällde Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) och Suomi.fi-identifieringstjänsten. För Suomi.fi-tjänsterna svarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta dig med kommunernas praktiska exempel på användningen av Suomi.fi-tjänsterna (på finska) och läs mer om Suomi.fi-tjänsterna för organisationer.

Till Suomi.fi-tjänsterna hör:

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen) trädde i kraft 1.1.2020. För kommunerna innebär detta nya förpliktelser med olika övergångstider.

Enligt 7 § i informationshanteringslagen ska Finansministeriet ombesörja att det har ordnats samarbetsgrupper i enlighet med lagen i samband med den offentliga förvaltningens informationshantering. Dessa samarbetsgrupper verkar under ledning av Finansministeriet. Gruppernas verksamhet inleddes delvis i slutet av 2020 och delvis står man först i beråd att påbörja verksamheten.

Samarbetsgruppernas syfte är att driva igenom verkställigheten av informationshanteringslagen och samarbetet kring informationshanteringen på olika organisationsnivåer. Tyngdpunkten ligger på hanteringen av förändringar och bedömningen av ändringarnas konsekvenser. Kommunförbundet deltar aktivt i utvecklingen av den verksamhetsmodell som gruppen för samarbete mellan kommun och stat arbetar med.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster har som syfte att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet. Målet är att förbättra vars och ens möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor. Lagen grundar sig på EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Läs mer om tillämpningen av EU-lagstiftningen på nationell nivå.

Digitalisering på EU-nivå

Centrala prioriteringar i Europeiska kommissionens digitaliseringsfrågor år 2021:

Nationella projekt som påverkar kommunernas verksamhet

Den gemensamma digitala ingången (Single Digital Gateway, SDG) erbjuder medborgare och företag tillgång till olika slags information, förfaranden samt rådgivnings- och problemlösningstjänster via portalen Ditt Europa. I enlighet med förordningen förs uppgifter om myndighetstjänster in i portalen med hjälp av det servicedatalager som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer om Finansministeriets program för främjande av digitalisering och YritysDigi-projektet.

Målet för det nationella AI-programmet AuroraAI är att sammanföra människor och tjänster med hjälp av artificiell intelligens. Kommunförbundets sakkunniga deltar i en del av programmets temagrupper och i utvecklingsarbetet via nätverket AuroraAI. I Kommunförbundets Teams-miljö finns dessutom en öppen grupparbetsplats för kommuner som är intresserade av utveckling via AuroraAI samt för kommuner som redan är med i AuroraAI, där man berättar om det som är aktuellt inom programmet och ordnar temaevenemang.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information