Beslutsfattande i kommunen

Motivering av beslut

Ett beslut ska alltid motiveras. I motiveringen ska det anges vilka omständigheter och utredningar som har inverkat på avgörandet och vilka bestämmelser som har tillämpats.

Motiveringen för ett beslut kan utelämnas endast om

  1. ett viktigt allmänt eller enskilt intresse förutsätter att beslutet meddelas omedelbart,
  2. beslutet gäller val som förrättas av ett kommunalt kollegialt organ,
  3. beslutet gäller antagande till frivillig utbildning eller beviljande av en sådan förmån som grundar sig på en bedömning av sökandens egenskaper,
  4. ett yrkande som inte gäller någon annan part godkänns genom beslutet och ingen annan har rätt att söka ändring i beslutet, eller
  5. motivering av någon annan särskild orsak är uppenbart onödig.

Motivering ska dock ges, om beslutet innebär en väsentlig ändring av vedertagen praxis.

Ett beslut som meddelats med anledning av en omprövningsbegäran ska alltid motiveras.

 

Läs också

Möjlighet att söka ändring i ett beslut

tags
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.