Förtroendevalda

Bestämmelse om uppträdande

De förtroendevalda har en central ställning i det kommunala beslutsfattandet som baserar sig på representativ demokrati. Den högsta beslutanderätten utövas av de förtroendevalda i fullmäktige.

Syftet med kommunallagen är att stärka medborgarnas förtroende för kommunalförvaltningen och därför ingår det i lagen en allmän bestämmelse om hur förtroendevalda ska uppträda (KomL 69 §).

Bestämmelsen föreskriver hur de förtroendevalda ska sköta sitt förtroendeuppdrag. Enligt bestämmelsen ska de förtroendevalda arbeta för kommunens och invånarnas bästa samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdraget förutsätter. De förtroendevalda förväntas bemöta invånarna opartiskt och rättvist. 

Bestämmelsen om de förtroendevaldas uppträdande är en anvisning som betonar moraliska och etiska värden. Brott mot bestämmelsen kan sannolikt inte leda till annat än politiska sanktioner.

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.