Pressmeddelande, 

Kommunförbundets enkät: De flesta kommunerna i Finland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar

Inom hälso- och sjukvården är antalet servicesedlar störst inom den  specialiserade sjukvården

 5.11.2018

 Två av tre fastlandskommuner använder servicesedlar när de organiserar tjänster inom social- och hälsovården. Det visar den enkät som Kommunförbundet genomförde under hösten. Användningen av servicesedlar har ökat kraftigt i synnerhet inom hälsovårdstjänsterna, men fortfarande används de ändå allra mest inom sociala tjänster.

Användningen av servicesedlar har ökat betydligt inom hälsovårdstjänsterna. Utredningen visar att servicesedlarnas andel hade stigit till 40 procent från 2015 års nivå, då 26 procent av respondenterna använde servicesedlar för hälsovårdstjänster. Däremot hade andelen servicesedlar inom sociala tjänster i gengäld minskat från 74 procent till 60 procent.    

Kommunförbundet skickade enkäten om servicesedlar till alla fastlandskommuner och alla samarbetsområden med ansvar för social- och hälsovården. Svar inflöt från 143 kommuner och samarbetsområden. Enkäten omfattar uppgifterna från totalt 228 kommuner, vilket motsvarar 77 procent av fastlandskommunerna och 84 procent av befolkningen.

Den föregående enkäten genomfördes år 2015. Utöver utredningen om servicesedlar som används för tjänster inom social- och hälsovården har Kommunförbundet separat utrett användningen av servicesedlar inom småbarnspedagogiken.

Användningen av servicesedlar inom den specialiserade sjukvården har fyrdubblats

Antalet servicesedlar inom den specialiserade sjukvården har fyrdubblats jämfört med situationen för tre år sedan. Särskilt i Tammerfors kranskommuner Ylöjärvi, Nokia, Kangasala, Birkala och Lempäälä används ett omfattande och inbördes enhetligt system med servicesedlar inom den specialiserade sjukvården. 

– Servicesedeln har funnit sin plats i specialistläkarnas mottagningsverksamhet, där antalet servicesedlar nästan femdubblats på tre år. Då det gäller operationer och behandlingar samt undersökningar har antalet servicesedlar tredubblats. Inom hälsovården används servicesedeln mest för hemsjukvård och terapi, vid besök hos tandläkare samt för hjälpmedel, säger Anu Nemlander, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Användningen av servicesedlar inom sociala tjänster har ökat med en tredjedel

Antalet servicesedlar inom sociala tjänster har ökat med ungefär en tredjedel sedan 2015. Mest används sedlarna inom hemservice, serviceboende med heldygnsomsorg, tjänster under närståendevårdares ledighet samt hemservicens stödtjänster. I samkommunerna Siun sote och Essote samt i Helsingfors, Kuopio och Lappo användes ett särskilt brett urval av servicesedlar för sociala tjänster.

Valfrihetslagens mål kan nås med hjälp av servicesedlar

I årets enkät utreddes för första gången också respondenternas inställning till användningen av servicesedlar för att öka valfriheten. Lagen om servicesedlar ansågs i de öppna svaren vara välfungerande och servicesedeln uppfattades som en i början tillräcklig metod för att öka valfriheten. Av respondenterna ansåg 90 procent att de mål som ställts på valfrihetslagen kan uppfyllas med hjälp av servicesedeln.

– Kommunerna och samkommunerna har lärt sig att använda servicesedeln och användningen av den har utvidgats till nya tjänster. Nu när genomförandet av social- och hälsovårdsreformen har fördröjts är det särskilt viktigt att utvecklingen av servicesedeln inte stoppas. Att förbättra marknadskännedomen, produktifiera tjänster och bestämma värdet på servicesedeln kräver ett kunnande som kan överföras till nya servicestrukturer och till försök med kundsedlar som inleds senare, säger direktör Tarja Myllärinen.

Närmare upplysningar:

Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866

Anu Nemlander, sakkunnig, tfn 050 563 6180