​Säkerhetsstrategi för samhället

Uppdateringen av Säkerhetsstrategin för samhället inleddes med diskussioner om förändringar i hotbilderna

Den föregående säkerhetsstrategin gavs ut 2010. Det är uppenbart att redan de senaste årens delvis omvälvande förändringar i omvärlden motiverar en uppdatering. Att finna rätt betoning i uppdateringen försvåras av de otaliga administrativa förändringarna som väntar och som kan slå sönder den gemensamma synen på hur ansvaret för beredskapen ska delas. De som uppdaterar strategin bör därför vara uppmärksamma på att uppdateringen inte blir ett intressebevakningsforum för organisationerna, utan att diskussionen alltid tar fasta på själva saken.

Beredningen har inletts under ledning av säkerhetskommitténs sekretariat och med följande huvudteman:

  1. förändringarna i omvärlden preciseras i hotmodellerna,
  2. den mentala kriståligheten behandlas mer omfattande,
  3. cybermiljön,
  4. näringslivet, organisationer och den regionala och kommunala nivån beskrivs samt
  5. modellen för hantering av störningssituationer preciseras.

De ovannämnda temana är väl motiverade, men diskussionen har främst gällt utgångspunkterna för dokumentets nuvarande disposition och den tidigare texten, och då är det svårt att se på vilken nivå uppdateringen ska ske. Det kunde vara befogat att man mer än tidigare tar fasta på förändringar i hotbilder och risknivåer samt på vilka återverkningseffekter förändringarna har.

Exempelvis är det befogat att ta upp mental kristålighet bland huvudtemana. Men om saken presenteras på traditionellt vis för ministeriet utan en bredare granskning, lär det inte ge önskade effekter i en situation då skillnaderna mellan befolkningsgrupperna har vuxit och förtroendet för myndigheterna och deras förmåga att bemöta omfattande störningssituationer håller på att brytas. Ett konkret exempel på det är reaktionerna på den stora mängden flyktingar och särskilt den plats som hatpratet har intagit i samhället.

I strategierna hittills har kommunerna beskrivits mycket knapphändigt, men nu är det meningen att kommunernas betydelse ska beskrivas på ett adekvat sätt. Därför ordnar Kommunförbundet workshoppar där kommunsektorns representanter tillsammans kan bearbeta synpunkter som särskilt bör beaktas i skrivningarna.

Första workshoppen arrangeras den 17 augusti i Kommunernas hus. Utöver sakkunniga från kommunerna, är Kommunförbundets anställda välkomna att delta i diskussionerna och i textbearbetningen.

Från Kommunförbundet har sakkunnig Hannele Häkkinen och utvecklingschef för räddningsväsendet Vesa-Pekka Tervo utsetts att delta i samordningsgruppen.

 

Mer på webben:

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.