Handbok på hanteringen av säkerhetsrisker inom socialvården

​Den praktiska handboken ”Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen” (Aspekter på säkerheten i socialvårdens tjänster) hjälper personer som arbetar inom socialvårdstjänster att identifiera risker som hänför sig till den fysiska säkerheten, förebygga dem och klara av problem och störningssituationer. Handboken är avsedd för till exempel personer som arbetar vid verksamhetsenheter inom äldreomsorgen, hemvården eller funktionshinderservicen samt personer som planerar och upprätthåller verksamhetslokaler.

Handboken betonar beredskapens betydelse och ledningens ansvar inom verksamhetsenheten för att bygga upp en god säkerhetskultur som en del av verksamheten. Syftet med handboken är att skapa ett riksomfattande enhetligt underlag för säkerhetsplanering och riskhantering för de tjänster som tillhandahålls av socialvårdens verksamhetsenheter och i hemmen. Detta bygger på en modell som social- och hälsovårdsministeriet har tagit fram för hantering av fysiska risker. Med hjälp av den kan verksamhetsenheterna utarbeta en säkerhetsplan som en del av sin plan för egenkontroll. I säkerhetsplanen beskrivs risker för verksamheten, personalen, lokalerna och tjänsterna som tillhandahålls i klienternas hem och verksamhetsmodeller som anknyter till förebyggandet och hanteringen av dem.

En väsentlig del av säkerhetsplanen är en riskkarta. I den antecknas de mest typiska fysiska riskerna inom socialvården. Dessa är bland annat

  • risker som hänför sig till arbetshälsa och arbetssäkerhet (överbelastning, ergonomi, olycksfall, olyckor, vålds- och hotsituationer)
  • risker som hänför sig till klientsäkerheten (mathållning, hygien, försummelser, olycksfall, fall, tillgänglighet, hjälpmedel, alkohol och narkotika, klientens försvinnande)
  • risker som hänför sig till säkerheten hos utrustning (utrustningens funktionalitet och användning, haveri och förstörande)
  • risker som hänför sig till lokalernas säkerhet (bränder, fastighetens funktionalitet, tillgång till värme, vatten och el, inomhusluft, skadegörelse, inbrott)
  • risker som hänför sig till datasäkerhet och kommunikation (datasäkerhet, problem med dataskydd, missbruk, kommunikationssystem och störningar).

Ett syfte med handboken är att uppmuntra aktörerna inom socialvården att öka samarbetet med hälsoväsendet, räddningsväsendet och polisen ytterligare med avseende på säkerheten inom socialvården. Ett viktigt utvecklingsobjekt som nämns i handboken är ökning av säkerhetsutbildningen.

Ytterligare upplysningar:
Olli Saarsalmi, överingenjör, SHM, tfn 029 5163316
Riitta Koivula, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 8437

 

Mer på webben

Etiketter