Kommunerna efterlyser förändringsledningskompetens – personalledningens tillstånd i kommunerna varierar

Kommunfältet behöver nu god personalledning mer än någonsin tidigare, säger forskarna vid Vasa universitet i sin undersökning inom programmet ARTTU2 om den kommunala personalledningens tillstånd och framtid. Enligt undersökningen upplevs personalledningen som viktig i kommunerna, men dess tillstånd varierar betydligt från kommun till kommun.

– De stora förändringarna inom kommunfältet skapar en särskild efterfrågan på en strategisk, systematiskt styrd och effektiv personalledning, konstaterar professor Riitta Viitala och projektchef Anu Hakonen i sin undersökning.

– Till de viktigaste förändringarna hör personalöverföringarna och omorganiseringarna i serviceprocesserna i samband med landskaps- och vårdreformen. De återspeglas i personal- och organisationsstrukturerna, kompetensbehovet och den dagliga verksamheten.  Dessutom blir man tvungen att förnya verksamhetsformerna – bland annat genom digitalisering – både för att balansera ekonomin och för att förbättra kvaliteten på de kommunala tjänsterna. En utmaning för sig är det kompetensbortfall som pensioneringsvågen för med sig.

Kompetensutvecklingen och personalrekryteringen fungerar bäst. De viktigaste utvecklingsobjekten ansågs enligt intervjuerna vara förändringsledningen, en redan välfungerande praxis inom kompetensledningen och arbetshälsoledningen samt ledarskapsutvecklingen. Enligt forskarna finns det också rum för utveckling av personalledningens strategiska grepp, som varierar stort. 

 

Forskarna anser det vara viktigt att kommunerna nu raskt går vidare utifrån sina egna utgångspunkter. Personalpraxis måste bättre än tidigare fås att stödja kommunorganisationen i förändringarna. Utmaningarna kan hanteras om personalledningens strategi eller program har dryftats i samband med strategiarbetet, personalledningen är aktiv, personalpraxisen är effektiv och det finns yrkeskunnig personal till förfogande för att se till att praxisen fungerar. 

 

I undersökningen Jag lyckas med god personalledning utreddes genom en enkät och intervjuer personalledningens tillstånd och utvecklingsbehov i 37 kommuner inom ARTTU2-programmet. I publikationen ”Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa” beskrivs personalpraxis och dess utvecklingsmöjligheter.

Forskningsrapport: Riitta Viitala, Anu Hakonen ja Susanna Arpiainen: Henkilöstöjohtamisen tila ja tulevaisuus kunnissa. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 11/2017. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2017.

HSR

Figur. Bedömningar av hur personalledningens olika delområden fungerar i ARTTU2-kommunerna. Medeltal enligt skolvitsordsskalan 4–10; ju högre vitsord, desto bättre anses delområdet fungera. (N=281). 

 

Närmare upplysningar:

Anu Hakonen, projektchef, Vasa universitet, tfn 050 3761083
Riitta Viitala, professor, Vasa universitet, tfn 044 0244234
Terttu Pakarinen, utvecklingschef, KT, ARTTU2-programmets projekt Personalen som strategisk resurs, tfn 0503380472
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Programmet ARTTU2, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634

 

Information om projektet Personalen som strategisk resurs

Delprojektet Personalen som strategisk resurs inom programmet ARTTU2 producerar information och handlingsmodeller för kommunerna för hållbara reformer, ledning av personalresurserna och förändringsledning samt förändring av arbetssätten och stärkande av resurserna i arbetet.

Delprojektet består av två undersökningar som genomförs av Vasa universitet och Arbetshälsoinstitutet.

  • ”Jag lyckas med god personalledning” (Vasa universitet)
  • ”Förnyelse, engagemang och framgång!” (Arbetshälsoinstitutet)

 

Undersökningen finansieras av Kommunförbundet (programmet ARTTU2), Keva och Arbetarskyddsfonden samt forskningsinstituten själva.

Ytterligare information om projektet Personalen som strategisk resurs: https://www.kommunforbundet.fi/sakkunnigtjanster/personalen-som-strategisk-resurs

 

Programmet ARTTU2 och de medverkande kommunerna

I programmet ARTTU2 utreds hur reformerna har påverkat den kommunala servicen, ekonomin, demokratin och ledningen samt personalresurserna, samhällsstrukturen och livskraften i kommunerna.

I programmet medverkar 40 kommuner av olika storlek och typ från olika delar av Finland. ARTTU2 är en fortsättning på motsvarande program för utvärdering av strukturreformen, som genomfördes 2008–2012. Programmet är gemensamt för flera forskningsaktörer och samordnas av Kommunförbundet.

Kommunerna i ARTTU2: Askola, Enare, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Jyväskylä, Kankaanpää, Karleby, Keitele, Keuruu, Kimitoön, Korsholm, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lempäälä, Liperi, Nivala, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, S:t Michel, Säkylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå, Uleåborg, Vasa, Vanda, Villmanstrand, Vimpeli, Vörå och Åbo.

 

Mera om forskningsprogrammet ARTTU2: www.kommunforbundet.fi/arttu2

Forskningsprogrammet ARTTU2

Forskningsprogram för utvärdering av genomförda och förestående reformer i kommunerna 2014–2018.

narrow

Personalen som strategisk resurs

Syftet med undersökningen Personalen som strategisk resurs är att producera information och verksamhetsmodeller för hållbara reformer, ledning av personalresurserna och...

narrow
Etiketter