Klash-tävlingens bidrag ”Kaikki kyytiin” för oss från linjebaserad trafik till mobilitetstjänster

Hurdan kunde den framtida mobiliteten vara i glesbygden i Finland? Detta är en fråga som vi nu söker svar på genom digitala lösningar. I spetsutvecklingen ingår ett samarbetsprojekt som leds av Kyyti Group Oy och ett utvecklingsarbete som framskridit till finalen i innovationstävlingen Klash och som syftar till att kombinera olika transportformer och därigenom utveckla kommuninvånarnas mobilitet. Sådana olika transportformer är bland annat kundtransporter enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen, skoltransporter, transporter inom hälso- och sjukvården och mobilitetstjänster som är öppna för alla. I projektkonsortiet deltar också Sitowise Oy och Coreorient Oy.

Hur är läget med Kyyti just nu? ”I Klash-tävlingen har vi framskridit till att ingå ett avtal om en kartläggning där samarbetskommunens potentiella nytta av konceptet Kaikki Kyytiin (”Alla med”) utreds i detalj, dvs. den nya typen av mobilitetstjänster, samåkning samt kommuninvånarnas kamrattransporter”, berättar Johanna Taskinen från Kyyti Group. ”Denna kartläggning kan tillämpas skalbart också i andra kommuner i Finland”, preciserar Taskinen.

Det utlovas alltså exakt kommunbaserad transport- och mobilitetsinformation utifrån vilken de kommunala beslutsfattarna kan vidta behövliga fortsatta åtgärder. Det centrala i konceptet Kaikki Kyytiin är ett så kallat anropselement. Det innebär att trafiken är behovsbaserad, dvs. man kan beställa skjuts via en digital plattform till den tid och plats man vill. Detta behov kan tillgodoses med hjälp av olika anropsstyrda tjänster, såsom kommunens mobilitetstjänst eller samåkning med en annan kommuninvånare. ”Anropsstyrning är nyckelordet i utvecklingen av transport- och mobilitetstjänsterna i glesbygden”, säger Taskinen. 

Bakgrunden till utvecklingen är en strävan efter att effektivera kommunernas transport- och mobilitetstjänster och därmed göra inbesparingar och öka möjligheterna att röra sig för kommuninvånarna. ”På så sätt kan trafikens användningsgrad höjas. Visserligen kan den anropsstyrda trafiken också engagera kommuninvånarna mer än tidigare, när man exempelvis kan ta till samåkning till närområdets hälsocentral eller få grannens hjälp med att leverera ett paket till hemdörren”, tillägger Taskinen. ”Om servicetrafiken genomförs optimalt ökar den således möjligheterna att röra sig i glesbygden.”

Konsortiet Kaikki Kyytiin har åratal av utvecklingsarbete bakom sig, och det finns fortfarande frågor att lösa. Hur har man tålamod när det krävs samarbete mellan flera företag och kommuner för att genomföra denna sektorsöverskridande innovation som baserar sig på öppen teknik? ”Vi litar på denna lösning”, säger Taskinen, ”och moderniseringar av transporterna i glesbygden är nödvändiga särskilt med tanke på en fungerande framtid för landsbygdskommuner.”

Exempel på anropsstyrd trafik som betjänar flera användargrupper har redan fåtts från utlandet. Till exempel i Danmark används ett liknande FlexDanmark-system. Och man kan redan dra nytta av lärdomarna från den i Tammerforsregionen organiserade Tuomi Logistiikka. Den kartläggning som görs av konsortiet Kaikki kyytiin, som en del av innovationstävlingen Klash, offentliggörs för kommunernas bruk i slutet av 2020.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman