Kommunförbundets nya forskningsprogram granskar olikheterna mellan kommunerna och tar fram information som stöd för arbetet i kommunerna 

Kommunförbundet är koordinator för det nya forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025 som granskar de finländska kommunernas mångfald, olikheter och särutveckling. Forskningsprogrammet startade våren 2020 och pågår till slutet av 2025.  

– Det finländska kommunfältet blir allt mer mångformigt och samma lösningar fungerar inte överallt. Vi vill låta olika slags kommuner få sin röst bättre hörd och ta fram information som stöd för beslutsfattandet. Kommunernas särutveckling och jämförelser mellan kommunerna har också tidigare stått i fokus i Kommunförbundets forskningsprogram. Nu är det ännu viktigare än tidigare att ta fram och analysera aktuell information, säger forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.   

Forskningsprogrammets mål är att ta fram information som stöd för kommunernas nya lösningar och förfaranden samt öka de allmänna kunskaperna om kommunernas verksamhet.  

Forskningsprogrammet inleds med enkäter till kommuninvånare och kommunala beslutsfattare 

Inom programmet genomförs varje år 2–3 forskningsprojekt. De kommuner som utgör forskningsobjekt väljs till respektive projekt enligt ett separat fastställt forskningsbehov. Forskningen kan riktas till alla kommuner eller till exempel kommuner som representerar olika kommuntyper, en regionalt avgränsad grupp av kommuner eller något annat kommunurval.  

Forskningsprogrammet startade i maj–juni 2020 med en kommuninvånarenkät som var riktad till 30 500 invånare. Enkäten besvarades av drygt 10 000 kommuninvånare i 43 kommuner.  Programmet fortsätter med en beslutfattarenkät till 42 kommuner i slutet av augusti. 

– Målgruppen för bägge undersökningarna utgörs av ett representativt urval kommuner av olika storlek och typ runt om i Finland. Resultaten kan därför generaliseras till att gälla alla kommuner, säger Pekola-Sjöblom.

De kommunala beslutsfattarnas synpunkter på beslutsfattande och ledning kartläggs genom en omfattande enkät 

Beslutsfattarenkäten utgör en del av det nya forskningsprogrammet. Genom den kartläggs de kommunala förtroendevaldas och de ledande tjänsteinnehavarnas åsikter om förutsättningarna för de förtroendevaldas arbete, beslutsfattandet och ledningen, kommunens aktuella situation och framtid samt utvecklingen av service, ledning och demokrati. 

Enkäten genomförs i augusti–september 2020 i samarbete med Åbo Akademi, och målgrupp är fullmäktigeledamöterna, styrelseledamöterna, ordförandena i nämnderna samt ledamöterna i ledningsgruppen i 42 kommuner. Enkätresultaten kommer att publiceras i etapper och enligt tema slutet av hösten 2020 och under våren 2021. De kommuner som deltar i undersökningen får tillgång till den egna kommunens resultat i början av hösten. 

Enkäten samlar information som kan användas i kommunernas eget strategi- och utvecklingsarbete och som stöd för planeringen av kommande fullmäktigeperiod. 

– Undersökningen ger oss jämförelsematerial om såväl nuläget som den tidsmässiga utvecklingen ur olika kommuners och beslutsfattares synvinklar. Enkäten stöder också informationsbehovet och utbildningen av förtroendevalda vid kommunalvalet 2021. 

Beslutsfattarenkäten är en fortsättning på de beslutsfattarenkäter som gjorts inom Kommunförbundets tidigare forskningsprogram (ARTTU2, ARTTU och KommunFinland 2004).

Närmare information om det nya forskningsprogrammet: 

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi 

Sini Sallinen, kommunutvecklings- och forskningsdirektör, sini.sallinen@kommunforbundet.fi 

Närmare information om beslutsfattarenkäten: 

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, marianne.pekola-sjoblom@kommunforbundet.fi 

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, siv.sandberg@abo.fi 

 

Närmare upplysningar: 

www.kuntaliitto.fi/erilaistuvakuntasuomi 

www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020 

www.kuntaliitto.fi/paattajatutkimus2020 

Läs mer om dessa teman