Kommunerna använder över 220 miljoner euro för skolskjutsar inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning – transportsätten varierar beroende på kommunstorlek

År 2022 använde kommunerna sammanlagt ca 224 miljoner euro för transportkostnader inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Transportkostnaderna har ökat totalt sett. Kommunerna eftersträvar transporteffektivitet, men för vissa kommuner blir detta allt svårare att uppnå. Uppgifterna framgår av Kommunförbundets enkät om skolskjutsar. 

– Med tanke på konkurrensutsättningen är det oroväckande att notera att marknadsläget försvåras, säger Mari Sjöström, specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

– Även om transportkostnaderna för den grundläggande utbildningen har stigit, har det skett en betydande kostnadsminskning inom förskoleundervisningen. En orsak torde vara att åldersklasserna minskar, säger Kommunförbundets utvecklingschef Jarkko Lahtinen.

– Kostnadsminskningen kan bero på att skolskjuts i allmänhet inte behöver ordnas när ett barn som deltar i förskoleundervisning också deltar i småbarnspedagogik. 

Den vanligaste transportformen är busstransport som tillhandahålls av kommunen

Kommunerna kan fullgöra transportskyldigheten som gäller förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen på många sätt. Kommuner med fler än 100 000 invånare utnyttjar kollektivtrafiken och kan erbjuda eleverna biljetter avgiftsfritt. I de övriga kommunstorleksklasserna ligger tyngdpunkten på kommunalt anordnade buss- och taxitransporter. Den vanligaste transportformen är busstransport som tillhandahålls av kommunen. Särskilt i kommuner med färre än 10 000 invånare används taxitransporter.   

Utgående från kommunstorleksklassificeringen varierar behovet av skoltransporter. Transportkostnaderna i kommuner med färre än 10 000 invånare är mycket stora jämfört med andra kommuner. I kommuner med fler än 100 000 invånare är kostnaderna och andelen elever som får skolskjuts måttligast. 

– Transportskyldigheten kan kräva mycket stora ekonomiska satsningar i kommunen. Samtidigt är det en åtgärd som säkerställer att närskolan är tillgänglig och att skolresorna är trygga, säger Sjöström.

God praxis kan minska olycksrisker vid skolresor

Det finns många sätt att satsa på säkerställandet av trygga skolresor. Till exempel används i allt högre grad olika program för bedömning av vägarnas farlighet. En del kommuner anser också samarbetet med olika myndigheter eller en jaktvårdsförening vara viktigt. 

– I kommuner av olika storlek betonas olika saker som syftar till att säkerställa en trygg och smidig skolresa för varje elev. Genom god samordning och god praxis kan man minska olycksriskerna under skolresor, säger Sjöström.

– Ur barnens och de ungas synvinkel kan det vara viktigare än någonsin att eftersträva ökad säkerhet vid skolresor på ett sätt som främjar skolelevernas rörlighet i vardagen exempelvis till fots eller med cykel.   

Kommunerna anser att lagen om grundläggande utbildning fungerar i fråga om skolresor 

Enligt enkäten anser kommunerna fortfarande att lagen om grundläggande utbildning fungerar rätt bra när det gäller skolresor. Kommunerna gör också genom sina egna beslut klara ekonomiska satsningar på elevernas skolresor, till exempel genom att sänka kilometergränsen för skolskjutsar för elever inom förskole- och nybörjarundervisningen.

Under de följande åren kommer de åldersklasser som inleder förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen att minska klart, även om kommunerna fortsätter att utvecklas åt olika håll i fråga om antalet barn. Det är också i fortsättningen bra att följa upp effekterna på elevtransporterna, eftersom detta är en del av den grundläggande utbildningens avgiftsfrihet och av kostnaderna för utbildningstjänster. 

Ta del av uppgifterna i enkäten om skolskjutsar. Rapport: Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset 2022–2023

  • År 2023 var det cirka 100 000 elever, eller något under en femtedel av alla elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, som använde skolskjuts varje skoldag. Antalet elever som får skolskjuts har inte ökat under senare år. 
  • Kommunförbundet har i denna rapport samlat information om skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i kommunerna på fastlandet från åren 2022 och 2023. En motsvarande rapport utkom senast 2022. 
  • Rapporten består av två delar. Den första delen innehåller information från Kommunförbundets enkät hösten 2023 om skolskjutsar inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Enkäten skickades till alla kommuner på fastlandet. Med hjälp av den utreddes bl.a. kommunernas praxis och principer för transporterna, samarbetssätt samt tillgången till transporttjänster i allmänhet. Som en fortsättning på föregående enkät frågade vi de kommuner som deltagit i försöket med tvåårig förskoleundervisning om transportkostnaderna. 
  • Den andra delen av rapporten innehåller aktuell information om elevantalet och transportkostnaderna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Uppgifterna har i huvudsak samlats in från Utbildningsstyrelsens officiella databaser. 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe