Vård- och landskapsreformen: Förändringsstöd

Kommunernas och samkommunernas egendomsarrangemang och egendomsöverföringar

omaisuus

Obs. Grundlagsutskottet krävde i sitt utlåtande 29.6.2017 ändringar i lagen om ordnande av social- och hälsovård och landskapslagen, vilka är under behandling i riksdagen. Ändringarna innebär att verkställigheten av vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Kommunförbundets webbsidor, handböcker och övriga material om förändringsstöd uppdateras enligt den nya tidsplanen när lagstiftningen godkänts i riksdagen.

Enligt regeringens proposition ska samkommunerna för lagstadgade sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikten och landskapsförbunden med sina tillgångar, skulder och förbindelser överföras till landskapen den 1 januari 2019 (införandelagen, 18 §). Dessutom ska lös egendom som används inom den primärvård, den specialiserade sjukvård, det socialväsende och det räddningsväsende som kommunen ordnar övergå till landskapet (införandelagen, 21 §).

Ingen ersättning när kommunernas lösa egendom och s.k. obligatoriska samkommuners egendom överförs

Kommunerna avses inte få någon ersättning när deras lösa egendom och nämnda samkommuners och specialomsorgsdistrikts egendom överförs till landskapen. 

Enligt propositionen har landskapen och samkommunernas medlemskommuner rätt att avtala också på annat sätt om överföringen av samkommunernas jordegendom. Även i sådana fall ska den jordegendom som en samkommun äger och som är kopplad till sådan byggnadsegendom som behövs för verksamhet där ett landskap övertar organiseringsansvaret överföras till landskapet (införandelagen, 18 §). Exempelvis kan landskapet och samkommunens medlemskommuner gemensamt komma överens om att medlemskommunerna ska överta sådan jordegendom av samkommunen som landskapet inte behöver i den verksamhet som omfattas av landskapets organiseringsansvar. Det kan till exempel röra sig om olika rekreations- och skogsområden.

Lagpaketet innehåller också en lag om ändring av mervärdesskattelagen. Enligt ikraftträdandebestämmelserna till den lagen betraktas överföring av en samkommuns eller en kommuns medel till ett landskap på det sätt som avses i införandelagen inte som försäljning eller överlåtelse i mervärdesbeskattningen. Det innebär att kommunerna inte behöver rätta återbäringar av mervärdesskatt kopplade till överförd lös egendom. I stället övergår ansvaret för momspåföljderna i detta avseende till landskapen.

Begränsade möjligheter till avtal efter det att sammanställningarna lämnats

Enligt regeringens proposition ska samkommunerna för sjukvårdsdistrikten, specialomsorgsdistrikten och landskapsförbunden lägga fram en sammanställning över den egendom som överförs senast den 28 februari 2018 (införandelagen, 19 §). En myndighet i en samkommun får inte efter det att sammanställningen har lämnats besluta om ärenden med betydande konsekvenser som binder landskapet. Även landskapet har besvärsrätt över sådana beslut (införandelagen, 30 §). Inlämnade sammanställningar ska motsvara åtkomsthandlingarna för egendomen (införandelagen, 32 §).

Kommunen ska lägga fram sin sammanställning över kommunens överförda egendom senast den 31 december 2017 (införandelagen, 23 §).

Egendomsarrangemang innan skyldigheten att göra en sammanställning införs

Kommunerna och samkommunerna kan klarlägga egendomens beskaffenhet och användningsändamål och vid behov göra egendomsarrangemang innan egendomen överförs till landskapen.

Möjliga lösningar kan vara sådana egendomsarrangemang i fråga om marken där äganderätten till samkommunernas mark överförs till en eller flera samkommunens medlemskommuner, exempelvis genom fastighetsaffärer, bolagsomstruktureringar eller andra lämpliga arrangemang. Om arrangemanget innefattar mark som är bunden till byggnader kan sådan markegendom genom arrendeavtal arrenderas ut i första hand till samkommunen i den omfattning som social- och hälsovården kräver.

Senare, dvs. efter den 1 januari 2019, kommer arrendeavtal vid egendomsöverföring enligt införandelagen att gälla mellan kommunen och landskapet. Kommunerna och samkommunerna bör överväga egendomsarrangemang som gäller marken och åtminstone komma överens om vad som ska göras i fråga om de markområden och marker som inte direkt har att göra med hur social- och hälsovården ordnas.

Liknande överväganden och arrangemang är möjliga också i fråga om andra egendomsposter än markegendom när de överförs från kommuner och samkommuner. Det rör sig exempelvis om byggnader, aktier, fordon, anordningar, möbler, utrustning och annan lös egendom. Större egendomsposter kan exempelvis överföras till ett separat bolag och vid behov går det att upprätta leasing- eller hyreskontrakt över användningen av egendomen med kommunen och sjukvårdsdistriktet och senare med landskapet.

Eventuella risker med egendomsarrangemang

Vid eventuella egendomsarrangemag eller hyresavtalsarrangemang som gäller lokaler måste det beaktas att landskapet inte övertar skadeståndsansvaret eller något annat ansvar som hänger samman med att avtalet avslutas, om det rör sig om avtal som kommunen ingår efter det att införandelagen har blivit stadfäst men innan ansvaret för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår till landskapet. Ansvaret överförs till landskapet bara om landskapet och kommunen avtalar om detta särskilt.

Vid egendomsarrangemang måste man också vara medveten om vad som sägs i den s.k. begränsningslagen (Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården, 548/2016). Beakta också bland annat eventuella skattemässiga följder och de risker som är förknippade med att understöd återkrävs.

I lagpaketet föreslås kommunerna och kommunernas bolag inte få någon befrielse från överlåtelseskatt vid kommunernas bolagsomstruktureringar som anknyter till reformen. Det innebär att överlåtelseskattepåföljder är möjliga när äganderätten till aktier, byggnader och fastigheter övergår. Det utreds som bäst om kommunerna temporärt i anknytning till reformen kan befrias från överlåtelseskatt.
 

 • Försäljning av samkommunernas fastigheter till kommunerna och bolagsarrangemang är möjliga.
 • Efter den 28 februari 2018 är möjligheterna till avtal begränsade.
 • Utred också vilka alternativ som gäller för besittningen av kommunens lösa egendom.
 • Beakta den s.k. begränsningslagen och införandelagens begränsningar i fråga om överföringen av ansvarsförbindelser när det gäller olika arrangemang.

 

Från kommun till landskap – åtgärder under övergångsperioden

Kommunförbundet ger anvisningar om vård- och landskapsreformens genomförande.

lateral-image-right
Jussi Niemi

Jussi Niemi

lokalservicechef
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Ansvarsområden
 • utveckling av de kommunala lokaltillgångarna och ägarstyrningen
 • styrning av förvaltningen av lokaler och fastigheter
 • intressebevakning i anslutning till kommunernas lokaler och byggherreverksamhet
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering