Pressmeddelande, 

Kommunernas webbenkät färdigställdes:

Nästan alla kommuner med över 20 000 invånare är med i Facebook

(Kommunförbundet informerar 8.4.2014) Facebook är det sociala medieverktyg som kommunerna använder mest, framgår det av Kommunförbundets enkät om kommunernas webbkommunikation och användning av sociala medier. Alla kommuner med över 20 000 invånare som besvarat enkäten är med i Facebook och största delen av kommunerna med över 50 000 invånare är med i Facebook och Twitter.


Drygt en fjärdedel av de kommuner som besvarade enkäten använder Twitter och nästan lika många har tillgång till Youtube. Användningen av Linkedin ökar, men är tillsvidare inte omfattande.

Kommunförbundets enkät om sociala medier besvarades av 170 kommuner. Svarsprocenten var alltså 53,1 procent. Man svarade mer aktivt i stora städer än i små kommuner.

Marknadsföring, samhörighet och information

Ju större kommun det är fråga om, desto fler sociala medieverktyg används.

Aktivast används sociala medier inom ungdomsverksamheten och biblioteken. Så gott som alla kommunala organisationer uppvisar en ökad användning av sociala medier. Målgrupp för de sociala medierna är främst unga, barnfamiljer och turister.

- Användningen av sociala medier hör allt mer till vardagen i kommunerna. Man funderar inte längre över om man ska använda sociala mediekanaler utan i stället hur man ska göra det, säger Kommunförbundets webbkommunikationschef Tony Hagerlund.

Sociala mediekanaler används mest för marknadsföring av evenemang och förmedling av nyheter. Betydligt mindre används sociala medier som kanal för kundservice eller kontakt till intressentgrupperna.

Över 70 procent av de kommuner som använder sociala medier marknadsför sina evenemang och över hälften bedriver turismmarknadsföring via sociala medier.

- Av de öppna svaren framgick det att kommunerna utnyttjar sociala medier för krisinformation. Viktigt i sammanhanget anses också att stödja samhörigheten, säger Haglund.

Ungefär en fjärdedel av de kommuner som besvarade enkäten meddelade att kommundirektören uppträder i sociala medier i sin arbetsroll.

Allt mer engelska och ryska

Kommunerna använder huvudsakligen finska och svenska i de sociala medierna. Av de kommuner som besvarade enkäten använder 13 procent engelska i de sociala medierna. Ryska används sparsamt men användningen ökar. Likaså blir engelskspråkigt och ryskspråkigt innehåll allt vanligare på webbplatserna.

Bara mycket få, dvs. tre procent av dem som besvarade enkäten erbjuder webbinnehåll på samiska, lättläst text eller teckenspråk.

Applikationerna för mobil och läsplatta ökar

Cirka en tredjedel av de kommuner som besvarade enkäten har utvecklat en separat applikation för mobiler eller läsplattor.

Responsiviteten, dvs. beaktandet av de krav som olika slags terminalutrustning ställer, blir allt vanligare inom webbtjänsterna. Två av tre av de kommuner som besvarade enkäten uppger att de krav som olika slags terminalutrustning ställer beaktas eller kommer att beaktas i kommunens webbtjänster.

- Användningen av olika läsplattor och smarttelefoner blir allt vanligare. För närvarande beaktas i praktiskt taget alla nya webbtjänstprojekt att allt fler använder webben mobilt, exempelvis med smarttelefon.

Enkäten om kommunernas webbkommunikation och sociala medier genomfördes i februari–mars 2014. Den skickades via registraturerna till dem som ansvarar för webbkommunikationen i kommunerna.

Närmare upplysningar:
Tony Hagerlund, webbkommunikationschef, tfn 050 526 2158

Etiketter