Pressmeddelande, 

UNA siktar på brett samarbete kring ett övergripande informationssystem inom social- och hälsovården

(Projektet UNA och Kommunförbundet informerar 15.9.2015) Flest sjukvårdsdistrikt utanför huvudstadsregionen och många stora städer har förenat sina krafter för att planera ett nytt övergripande informationssystem inom social- och hälsovården. Avsikten är att finna ett koncept för ett informationssystem bland annat för de kommande vårdområdena.

Projektet UNA använder erfarenheterna från projektet Apotti och främjar regeringsprogrammets mål om att förenhetliga informationssystemen.

Tillsammans med flera sjukvårdsdistrikt och kommunala sakkunniga bestäms de gemensamma kraven på ett övergripande informationssystem inom social- och hälsovården. Kraven ska beakta behoven inom olika tjänster på ett brett plan, allt från hemkörda tjänster till krävande specialiserad sjukvård.

Projektet genomförs som samarbete inom 15 sjukvårdsdistrikt. Då utnyttjas dagens teknik för förvaltningsövergripande hantering av kundrelationer, verksamhetsstyrning och e-tjänster till medborgarna. Utvecklingsarbetet eftersträvar nya verkningsfulla och kundorienterade social- och hälsovårdstjänster genom att de verksamhetsmodeller som konceptet möjliggör kan införas i de kommande vårdområdena oberoende av hur dessa är organiserade.

– Kraven bestäms utgående från kundens roll och synvinkel. Kundens individuella servicebehov i olika levnadsskeden tas i betraktande. Målet är en smidig process där man går från kundens behov till de konkreta tjänsterna. Sammanhängande, smidiga serviceprocesser är kostnadseffektiva för vårdorganisationen och dessutom givande för de övriga parterna som deltar i processen, framhåller projektchef Johanna Andersson.

Ett bredbasigt samarbete för att förnya social- och hälsovårdens informationssystem och verksamhetsmodeller är nödvändigt. Projektet UNA är ett konkret steg framåt för att nå regeringsprogrammets mål om att förenhetliga informationssystemen. Dessutom är det billigare att en gång för alla bestämma kraven än att varje organisation ska göra det på egen hand. 

- Projektet gör inga upphandlingar, utan med hjälp av de krav som bestäms för ett övergripande informationssystem inom social- och hälsovården kan man styra det nuvarande utvecklingsarbetet så att det bygger på nationellt eller regionalt samarbete. Bestämningsprojektet avslutas i maj 2016, berättar Ari Pätsi som är vice ordförande för projektets styrgrupp.

UNA samarbetar intensivt med Apotti och använder det bestämningsarbete som Apotti gjort.   

I projektet UNA deltar 14 sjukvårdsdistrikt: Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kajanaland, Lappland, Mellersta Finland, Mellersta Österbotten, Norra Savolax, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Södra Karelen, Södra Savolax, Södra Österbotten (värdorganisation för projektet) och Vasa samt sju städer: Esbo, Karleby, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg och Åbo. Andra samarbetspartner är Hyvis-ICT, Istekki och Medbit. Projektet ingår i  projektportföljen för forumet Akusti (informationsförvaltningssamarbete inom social- och hälsovården),  som verkar i anslutning till Kommunförbundet.

Närmare upplysningar
Yrjö Koivusalo, ordförande för styrgruppen för projektet UNA, datachef, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, yrjo.koivusalo@vsshp.fi, tfn 040 580 3079

Ari Pätsi, vice ordförande för styrgruppen för projektet UNA, datachef, värdorganisation, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt, ari.patsi@epshp.fi, tfn 050 370 6839

Johanna Andersson, projektchef, UNA, utvecklingsdirektör, Hyvis-ICT, johanna.andersson@hyvis-ict.fi, tfn 044 223 1509

Minna Saario representant för forumet Akusti, projektchef, Kommunförbundet, minna.saario@kommunforbundet.fi, tfn 050 372 6308

Pressmeddelandet har uppdaterats med sista meningen 16.9.2015 klo 9:28.

Etiketter