Europaparlamentet röstade: Inget renoveringstvång för kommunerna

Europaparlamentet förkastade den 17 januari slutligen kravet på ett årligt bindande energirenoveringsmål på 3 % för kommunerna. Röstningsresultatet innebar att energieffektivitetsdirektivets renoveringsmål som gäller statliga offentliga byggnader inte utvidgades till att ytterligare omfatta kommunerna.

I december godkände Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) med knapp majoritet det förslag som skulle ha lett till en ändring av direktivet. Kommunförbundets ståndpunkt är att ett bindande renoveringskrav varken är praktiskt eller effektivt, eftersom det inte går att beakta olika kommuners behov eller möjligheter. Renoveringsbehoven varierar mycket beroende på byggnadsbeståndets ålder, tidigare åtgärder, planering av nya investeringar etc.

Om renoveringskravet hade blivit verklighet skulle det ha inneburit problem för många kommuner. Kommunförbundet kontaktade tillsammans med de europeiska kommunförbundens paraplyorganisation CEMR och systerorganisationerna (Danmark, Storbritannien, Tyskland, Skottland och Sverige) parlamentsledamöterna och uppmanade dem att förkasta renoveringskravet. Kommunförbundet är nöjt med röstningsresultatet och att den lokala nivån fick sin röst hörd.

I Finland är budgeterna för i synnerhet små kommuner mycket ansträngda och ändringen skulle ha medfört stort tryck och minskad flexibilitet för att sköta de lokala angelägenheterna. Eventuella strukturfondsmedel för det här ändamålet är för små, och de kan i framtiden vara i det närmaste obefintliga. Genom ett bindande krav skulle kommunernas möjligheter att investera i annan viktig offentlig service minska. Förslaget skulle också ha kunnat äventyra möjligheten att få finansiering på nationell nivå för energieffektivitetsåtgärder.

Detta s.k. paket för ren energi går nu vidare till Europeiska unionens råd för godkännande.