Har din kommun förberett sig på avregleringen av taxitrafiken för sina persontransporter?

Kommunförbundet påminner om att lagen om transportservice, som träder i kraft 1.7.2018, ändrar förhållandena för ordnandet av lagstadgade persontransporter i betydande utsträckning. Efter att lagen trätt i kraft kan priserna ändras väsentligt för de transporter som inte konkurrensutsatts eller för vilka kontrakten inte är uppdaterade, eftersom företagen därefter fritt kan prissätta sina tjänster. Lagen om transportservice avreglerar taxitrafiken och då får alla företag som uppfyller tillståndsvillkoren rätt att bedriva taxitrafik. Antalet fordon begränsas inte längre och fordonet kan också vara något annat än en personbil, till exempel en mopedbil. Företagen har i fortsättningen varken jour- eller körskyldighet och de ska själva prissätta sina tjänster.

I samband med liberaliseringen av marknaden lönar det sig vid konkurrensutsättning av persontrafiken att beskriva den önskade servicen och fordonen noggrant i anbudsförfrågan. I fråga om färdtjänst enligt handikappservicelagen är det viktigt att försäkra sig om fordonens lämplighet för dessa transporter. Kommunförbundet har sänt kommunerna och sjukvårdsdistrikten ett cirkulär 22.6. 18/2017 under rubriken Lagen om transportservice medför ändringar i kommunernas transportupphandling.  Cirkuläret finns på adressen Lagen om transportservice medför ändringar i kommunernas transportupphandling

I cirkuläret lyfter förbundet fram sådant som kommunerna bör beakta när de upphandlar persontransporter (skolskjutsar, färdtjänst enligt handikappservicelagen, färdtjänst enligt socialvårdslagen) eller andra transporter och när de ingår kontrakt.

Kommunförbundet informerar under våren 2018 om de nya förordningarna och föreskrifterna i anslutning till verkställigheten av transportservicelagen när innehållet i dem färdigställts. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen är under beredning  

Ersättningen för resekostnader enligt sjukförsäkringslagen ändras
Pressmeddelande 28.12.2017

Trafiksäkerhetsverket Trafi håller på att uppdatera föreskriften om bl.a. tillgängliga fordon  [Fi].

De gränssnittsförpliktelser som trädde i kraft vid årsskiftet gäller även kommunsektorn. När kommunen upphandlar transporter som är tillgängliga för alla servicetagare ska kommunen själv öppna eller förpliktiga serviceproducenten att öppna tillträde till väsentliga uppgifter om transportservicen med hjälp av gränssnitt. Läs mer i Trafis och Trafikverkets pressmeddelande.

Viktiga saker att beakta vid upphandling, i och med lagen om transportservice, är bl.a. följande (tilläggsinformation i nämnda cirkulär från Kommunförbundet):

  • Grunden för prissättningen kan vara de taxitaxor som statsrådet senast godkänt, men i anbudsförfrågan och kontraktet ska det tydligt anges att prissättningen i fråga är i kraft fastän förordningen om taxorna upphör att gälla 1.7.2018.
  • I fråga om färdtjänst enligt handikappservicelagen avskaffas prisregleringen för s.k. assistanstjänster, till exempel assistans i trappor och ledsagning till sjukhus, i och med den nya lagen. I anbudsföfrågan är det alltså värt att också konkurrensutsätta assistanstjänsterna eller noggrant beskriva vilka tjänster som förutsätts ingå i priset.
  • Det lönar sig att fundera över om man från och med 1.7.2018 också godkänner andra fordon än personbilar för transporterna. Exempelvis kommer bussar inte längre att omfattas av minimikravet på 5 passagerare för beställningstrafiken från och med 1.7.2018. Ifall bussar godkänns är det skäl att notera att busschaufförer inte genomgår samma slags granskning av brottslig bakgrund som taxichaufförer till följd av EU-kraven, och då borde detta förutsättas skilt i kontraktet.
  • Det är värt att också ställa krav på de fordon som godkänns för skol- och dagvårdstransporter samt förutsätta att fordon som används för skol- och dagvårdstransporter uppfyller de bestämmelser om belastning och säkerhetsarrangemang som gäller för dessa transporter.
  • Alternativa apparater till taxametern blir möjliga, men det är bra att kräva en taxameter om kommunen inte erbjuder någon annan motsvarande apparat.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.