Multilokalitet har positiva effekter på kommunekonomin och invånargemenskapen

Effekterna av multilokalitet bedöms vara positiva både ur kommunalekonomisk synvinkel och för invånargemenskapen. Hittills har kommunerna ändå inte utnyttjat detta fullt ut i sina beslutsprocesser. Kommunförbundets forskningsrapport Monivoimatar upp säsongsbetonat arbete och delaktighet i fråga om personer som delar sin tid mellan olika orter. Fokus är på de resurser och utmaningar som multilokaliteten innebär för de alltmer heterogena kommunerna. Undersökningen har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet och Östra Finlands universitet som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025.

I forskningsprojektets första delrapport Monipaikkaisuus kunnissa(2022) granskades multilokalitetens inverkan i kommunerna med stöd av tidigare forskning och kommunstrategier. Den andra delrapporten baserar sig på en enkät till kommunledningen samt på fallstudier om delaktighet och säsongsbetonat arbete. I rapporten kartläggs både genom enkäten och med temainriktade exempel de resurser, utmaningar och möjligheter som multilokaliteten innebär för kommunerna.

Rapporten visade att de grupper och former av multilokalitet som är bäst kända, dvs. fritidsboende och distansarbetare, var av störst betydelse.  Profileringen för enskilda kommuner var störst i fråga om studerande och säsongsarbetare. 

- Multilokalitet anses nästan genomgående öka företagens inkomster, bidra till fler arbetstillfällen och inverka positivt på tillgången till arbetskraft. Effekterna på invånargemenskapen i kommunerna är till exempel att föreningsverksamheten livas upp och att den lokala identiteten stärks, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Påståenden om multilokalitet och ekonomi våren 2022

Enligt undersökningen är multilokalitet inte fråga enbart om en viss trend, utan om flera olika trender och många underliggande fenomen. Även om kommunerna har identifierat kopplingen mellan multilokalitet och i synnerhet ökad livskraft, ser möjligheterna och utmaningarna och anpassningen till dem mycket olika ut i olika kommuner.

- Forskarna efterlyser kommunernas egna utredningar om vad som utmärker de grupper och personer som arbetar och bor på fler än en ort samt modiga försök och pilotprojekt för utveckling av multilokalitet på lokal nivå och i beslutsfattandet, säger Pekola-Sjöblom.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.