Påverka lagreformen via Kommunförbundets grupper

Reformen av markanvändnings- och bygglagen fortsätter, samtidigt revideras även underhållslagen

Rakennettua ympäristöä kuvattuna ylhäältä.

Totalreformen av markanvändnings- och bygglagen fortsätter med avseende på paragraferna om områdesanvändning, markpolitik och genomförande av planer. Dessutom kopplas reformen av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden till helheten. Kommunförbundet anser att det är viktigt att samverkan mellan processerna för planering, utveckling och underhåll av samhällena säkerställs i reformarbetet.

Miljöministeriet har tillsatt två arbetsgrupper och till skillnad från föregående omgång har representanter för olika intressentgrupper bjudits in. 

De första paragraferna i lagen om områdesanvändning behandlas redan

Arbetsgruppen för lagen om områdesanvändning har till uppgift att bereda förslaget till revidering av bestämmelserna om planering av områdesanvändningen. Arbetsgruppen består av Kommunförbundets representant Anne Jarva och ersättare Marko Nurmikoulu, samt kommunfältets representanter Mari Siivola från Vanda och Pekka Räisänen från Kuusamo med sina ersättare Pasi Rajala från Helsingfors och Janne Tuomisto från Kurikka. Arbetsgruppen har redan inlett sitt arbete genom att behandla lagparagraferna om allmänna mål och tillämpningsområden samt de nationella målen för områdesanvändningen. Ännu före jul behandlas landskapsplanläggningen och genast efter årsskiftet kommunernas general- och detaljplanläggning. 

”De första mötena har hållits och luften är fylld av både iver och spänning över om vi kommer att nå en överenskommelse den här gången”, säger Anne Jarva och fortsätter: ”Lyckligtvis verkar vi vara av samma åsikt om bevarandet av planmonopolet som är så viktigt för kommunerna. Vi måste dock vara uppmärksamma så att vi i vår strävan efter smidighet, som i sig understöds, inte kastar ut barnet med badvattnet, dvs. att långsiktigheten eller interaktiviteten i planläggningen försvagas. Planläggningens koppling till markpolitiken och genomförandet av planerna ska bevaras även om dessa behandlas i den andra arbetsgruppen och troligtvis även i separata lagar.

Markpolitikens flexibilitet och koppling till planläggningen ska tryggas

Den andra reformarbetsgruppen bereder lagen om samhällsutveckling och lagen om samhällsbyggande, dvs. i praktiken lagstiftningshelheten om markpolitik, genomförande av planer och underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Från Kommunförbundet är Tiina Hartman medlem och Paavo Taipale ersättare i arbetsgruppen. Kommunfältets representanter är Heli Toukoniemi från Tammerfors och Kimmo Toivola från Alavus, med ersättarna Hannu Seppälä från Helsingfors och Anu Syrjäpalo från Brahestad.

Tiina Hartman, utvecklingschef för markpolitiken som utsetts till medlem i arbetsgruppen från Kommunförbundet, önskar att kommunerna deltar aktivt i lagstiftningsreformen. ”I regeringsprogrammet finns en skrivning om att lagstiftningen om markanvändningsavtal förtydligas. Kommunförbundet har redan fört diskussioner med miljöministeriet om att kommunernas och planprojektens olikhet förutsätter flexibilitet i lagen och att ett förtydligande av regleringen om markanvändningsavtalen inte får leda till ett onödigt detaljerat och tungt förfarande.” Hartman vill betona att möjligheterna att använda markpolitiska verktyg inte heller i övrigt ska begränsas genom lagstiftning eftersom de hjälper till att uppnå andra mål för områdesanvändningen. ”Lagändringarna ska inte förstöra nuvarande fungerande praxis.”

Lagstiftningen om underhåll uppdateras som en del av lagpaketet

Sammankopplingen av lagen om underhåll, som varit i kraft i över 40 år och som senast reviderades till vissa delar för knappa 20 år sedan, till samma lagstiftning som styrningen av byggande på allmänna områden och dagvattenhanteringen kan ge bättre möjligheter att beakta de förändrade behoven för underhåll i lagstiftningen.

”Mycket som är viktigt med avseende på underhåll genomförs dock redan i planeringen av områdesanvändningen och därför ska även kopplingen till lagen om områdesanvändning fungera. För kommunernas del är det viktigt att reformen stärker kommunens metoder för styrningen av arbetet som utförs på gatuområden och i vissa allmänna områden, framför allt för att minska olägenheterna för gatuanvändare och gatustrukturen”, säger Paavo Taipale, chef för samhällstekniken.

I beredningen av lagen om samhällsbyggande ingår som bakgrundsmaterial även bedömningen av hur underhållslagen, som utarbetats av miljöministeriet och som för närvarande är på remiss, fungerar. Kommunförbundet uppmuntrar kommunerna att bekanta sig med bedömningsrapporten i webbtjänsten utlåtande.fi och att ge ett utlåtande senast 31.1.2024. 

Kom med i beredningen

Kommunförbundet erbjuder kommunerna möjlighet att med låg tröskel delta i lagstiftningsarbetet, till exempel genom att ordna webbinarier och utnyttja redan befintliga kommunnätverk. 

Kick-off-webbinariet för kommuner ordnas via Teams 9.1.2024 kl. 9–11. Anmäl dig här.

Dessutom ordnas ett Teams-arbetsrum för delning av dokument och för diskussion för sakkunniga inom planläggning, markpolitik, samhällsbyggande och underhåll. Om du vill dela med dig av din arbetsinsats och din yrkesskicklighet i beredningen av lagen om områdesanvändning, lagen om samhällsutveckling och lagen om samhällsbyggande ska du anmäla dig här: Anmälan till Teams-arbetsrummet för sakkunniga inom planläggning, markpolitik, samhällsbyggande och underhåll i kommunerna. : Enkät skapad via webropol (webropolsurveys.com) 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.