Ville Nieminen, blogg 17.2.2023

Kommunernas sex roller med stort ansvar

Snart börjar fältköken och kaffepannorna puttra när riksdagsvalet närmar sig och kandidaterna förbereder sig inför vårens torgmöten. Även om samtalen med kandidaterna ofta handlar om nationella frågor som Nato-processen eller situationen i Ryssland är det bra att komma ihåg att riksdagens beslut har stor betydelse också i frågor som gäller den egna välfärden via den statliga styrningen av kommunerna. 

Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha en betydande roll i skapandet av en fungerande vardag och hållbar miljö för sina invånare. Kommunerna har sex givna roller.

1) Bildningstjänsterna står för den största biten i kommunernas budget. Välfungerande bildningstjänster är nyckeln till kommuninvånarnas kompetens och välbefinnande och hela samhällets livskraft. Kommunen erbjuder många slags bildningstjänster, såsom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt gymnasium och fritidsverksamhet. Kommunerna utvecklas alltmer till plattformar för kompetensutveckling och samarbetar sektorövergripande med andra tjänsteproducenter inom bildning, kultur, idrott och ungdomsarbete.

2) Kommunernas roll i skapandet av en god levnadsmiljö kan hamna i skymundan. Rent vatten, avfallshantering och gatuunderhåll är livsviktiga för oss alla. Kommunerna säkrar en sund, trygg, välfungerande och trivsam levnadsmiljö för sina invånare och för kommande generationer. Bland annat klimatförändringen, flyttningsrörelsen och produktionen av tjänster i olika nätverk understryker kommunernas betydelse för samhället. 

3) Kommunernas roll inom näringsliv och sysselsättning stöder den lokala och nationella livskraften på många sätt. Arbetet för livskraften är kopplat till flera av kommunens andra uppgifter. När det gäller att stärka näringslivet och sysselsättningen framhävs samarbetet mellan kommunen, organisationer, företag, välfärdsområdet och myndigheter.

4) Kommunernas roll i skapandet av välfärd, delaktighet och gemenskap är fortsättningsvis mycket viktig, även om många tror att välfärdsområdena övertagit den rollen. För att lyckas i sin roll behöver kommunerna lyckas i andra kommunala roller. Även om det är invånarna som i första hand ansvarar för sin egen och i mån av möjlighet sina närståendes välfärd, möjliggör kommunen välfärd i både fysiska och digitala miljöer samt på andra plattformar.

5) Kommunerna är också utvecklare, på både lokal och regional nivå. En allt större del av kommunens verksamhet sker i nätverk där kommunen arbetar för jämlik utveckling och erbjuder sina samarbetspartner information, kompetens och möjligheter till framgång. 

6) Den sjätte och sista rollen är på inget sätt den minst viktiga, tvärtom är den grunden för vårt samhälle. Kommunerna är självstyrande områden där makten ligger hos kommuninvånarna. Olika kommuninvånare sköter tillsammans frågor som de anser vara gemensamma och fattar beslut som bidrar till välfärden och utvecklingen av områdena. I framtiden kommer kommunernas självstyrelse i allt högre grad också att handla om att möta olika kulturer.

Vad behöver både kandidater och väljare komma ihåg?

Kommuner beslutar om många olika saker och staten bör se till att kommunerna har tillräckliga resurser för att sköta sina uppgifter. Många beslut på nationell nivå påverkar kommunernas förutsättningar att verka i de ovan nämnda rollerna. Kommunerna står närmast invånarna och kommunernas resurser påverkar var och en. 

Kandidaterna i riksdagsvalet borde med andra ord vara beredda att svara på frågor om hur de tänker skapa verksamhetsförutsättningar för kommunerna så att de kan trygga väljarnas välfärd.

Väljarna borde ta reda på hurudan kommunalpolitik riksdagskandidaten kommer att utöva. Kommer man att strama åt styrningen av kommunerna eller ges kommunerna utrymme att fatta beslut enligt invånarnas behov?

Riksdagsvalet är inte enbart en arena för den nationella politiken, där avgörs också både funktionsdugligheten och handlingsfriheten när det gäller tjänsterna i vår hemkommun och fritidskommun. Kommunerna bygger hela samhällets hållbarhet och handlingsberedskap. Riksdagsval är också kommunalval.

Kort om skribenten

Skribenten är sakkunnig vid Kommunförbundet.

På Twitter: @ViVaNieminen

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.