Val

EU-val

Valet hålls vart femte år och då väljs ledamöter till Europaparlamentet från alla EU:s medlemsstater. Följande EU-val ordnas år 2019.

​Parlamentet företräder Europeiska unionens medborgare. Parlamentet beslutar om unionens lagar och budget tillsammans med rådet som representerar medlemsländernas regeringar. Parlamentet godkänner internationella avtal och nya medlemsländer i unionen.

Parlamentet har 751 ledamöter från unionens 28 medlemsländer. Hur många representanter varje medlemsland har bestäms huvudsakligen enligt landets invånarantal. Från Finland väljs 13 ledamöter.

Europeiska unionens beslut inverkar på kommunernas verksamhet

En betydande del av unionens lagstiftning gäller frågor som anknyter till regionernas och kommunernas befogenheter. EU:s lagstiftning har en särskilt stor inverkan på kommunerna i länder som Finland, där kommunernas kompetensområde är omfattande. De senaste åren har EU påverkat kommunernas verksamhet till exempel inom konkurrenspolitiken och den offentliga upphandlingen.

I Finland har kommunerna en viktig ställning också när det gäller att verkställa EU:s miljölagstiftning. EU påverkar kommunernas verksamhet till exempel inom energin och trafiken, regionalpolitiken, invandringspolitiken och frågor som gäller informationssamhället och jämställdhet.

Under de senaste åren har många nya frågor som är viktiga för kommunernas verksamhet kommit upp på EU:s agenda, till exempel vård, omsorg och utbildning. EU behandlar allt mer också sysselsättnings- och kulturfrågor.

Läs mer

Kommunförbundets EU-intressebevakning

Tyngdpunkterna i Kommunförbundets EU-verksamhet fastställs i de EU-politiska riktlinjer Kommunförbundets styrelse godkänt som strategisk utgångspunkt för förbundets intressebevakning inom EU.

lateral-image-left

Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder EU-intressebevakningen.

lateral-image-right

Val till Europaparlamentet

På Justitieministeriets webbplats finns information om val till europaparlamentet.

lateral-image-left

Europaparlamentet

På Europaparlamentets hemsida erbjuds det information om parlamentet och valen.

lateral-image-right