Intressebevakning i EU

Kakku, jossa paloja

Kommunförbundets intressebevakning i EU syftar till att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för de finländska kommunerna genom att proaktivt och i rätt tid utöva inflytande på Europeiska unionens verksamhet och utnyttja de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.

EU påverkar kommunernas verksamhet avsevärt och på många områden. Enligt Kommunförbundets utredningar har omkring 60 procent av kommunernas beslut och uppgifter samband med Europeiska unionen.

Kommunförbundets intressebevakning i EU prioriterar följande:

 • Hänsyn till kommunernas och landskapens synpunkter i beslutsfattandet i EU
 • EU-lagstiftningens administrativa och ekonomiska konsekvenser för kommunernas och regionernas verksamhet utreds på förhand
 • EU-lagstiftningen reduceras och förenklas
 • Särdragen i den nordiska kommunbaserade välfärdsmodellen – jämlikhet, lika rättigheter för alla och skattebaserad finansiering – beaktas i beredningen av EU-beslut
 • Genom mål för konkurrenskraften stärks social rättvisa och välfärd
 • Flernivåstyre främjas utgående från subsidiaritetsprincipen
 • Regionkommitténs ställning som språkrör för kommunerna och regionerna stärks
 • Kommunernas möjligheter att påverka den nationella beredningen av EU-ärenden förbättras.

Kommunförbundets styrelse fastställer årligen de innehållsmässiga målen och prioriteringarna för kommunförbundets intressebevakning i EU utifrån kommissionens arbetsprogram och kommunernas behov (se bilagan).

Praxis och forum för intressebevakningen i EU

Kommunförbundet bevakar kommunernas intressen i EU på nationell nivå, i Bryssel och genom olika nätverk.

Kommunförbundets sakkunniga representerar kommunerna i EU-sektioner, bereder utlåtanden till ministerier, deltar i höranden där de EU-frågor som de ansvarar för behandlas. De håller kontakt med tjänstepersoner som bereder frågorna på nationell nivå och andra viktiga intressentgrupper. Finlands Kommunförbund är sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

På Kommunförbundets kontor i Bryssel stöder de sakkunniga förbundets intressebevakning gentemot EU-organen och förmedlar proaktivt information om beredningen av EU-lagstiftningen och påverkansmöjligheter till förbundets sakkunniga

Open all

Kommunförbundets Brysselkontor

 Kuva Brysselin toimistosta

Kommunförbundets EU-intressebevakning går ut på att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU. 

Kontoret har till uppgift att föra fram den finländska lokal- och regionförvaltningens synpunkter i diskussionerna och beslutsprocessen. Kontoret ska också sprida information om de finländska kommunernas verksamhet och om det som är utmärkande för förvaltningssystemet i Finland. 

Kontoret håller kontakt med EU-organen och andra samarbetspartner, utövar inflytande i internationella nätverk, är en bas och mötesplats för Kommunförbundets sakkunniga och medlemmar i Finlands delegation i Regionkommittén, ordnar kurser, träffar och seminarier om EU-frågor.

Kontoret stöder också Kommunförbundets sakkunniga genom att proaktivt informera om beredningen av EU-lagstiftningen och olika program samt påverkansmöjligheter.

Kommunförbundet har tätt samarbete med sina systerorganisationer i Europa, de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation (CEMR) och de finländska regionkontoren i Bryssel. Regionkontorens uppgift är att på plats i Bryssel främja intressebevakningen för kommuner, landskap och eventuella andra samarbetspartner i den egna regionen.

Regionkontoren i Bryssel

Kontakta Kommunförbundets Brysselkontor

Kommunförbundets Brysselkontor befinner sig i närheten av EU-institutionerna i "de europeiska kommunernas hus” som samlar närmare trettio nationers regionala och kommunala förbunds och städers kontor under samma tak. I samma byggnad finns också de europeiska kommun- och regionförbundens paraplyorganisation CEMR.

Ilari Havukainen, chef för Brysselkontoret
Ilari.Havukainen@kommunforbundet.fi

Eva-Stina Slotte, EU-sakkunnig
Eva-Stina.Slotte@kommunforbundet.fi

Jenny Vuorenlinna, praktikant
jenny.vuorenlinna@kommunforbundet.fi

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium

Europeiska unionens regionkommitté

Europeiska unionens regionkommitté är en officiell EU-institution som ska höras i beredningen av ärenden som berör regionerna och kommunerna. Regionkommittén ger yttranden till kommissionen, rådet och parlamentet i olika frågor som gäller EU-lagstiftningen, bland annat sysselsättning, social- och hälsovård, miljö, digitalisering och regionalpolitik. Regionkommittén bereder årligen 50–80 yttranden.

Regionkommittén består av sammanlagt 329 representanter. Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter och nio suppleanter som företräder kommunerna och landskapen. Ledamöterna i kommittén utses av ministerrådet. Statsrådet föreslår Finlands representanter. De nuvarande ledamöterna valdes för en mandatperiod på fem år, dvs. 2020–2025. Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Regionkommitténs organ

Regionkommitténs organ är arbetsutskottet, plenum och sex utskott. Apostolos Tzitzikostas från Grekland fungerar som ordförande för EU:s Regionkommitté.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för hur kommitténs arbete organiseras, utarbetar kommitténs politiska program och beslutar om utarbetandet av yttranden. Finlands medlemmar i utskottet är Markku Markkula och Anne Karjalainen. Markku Markkulas personliga suppleant är Sari Rautio från Tavastehus och Anne Karjalainens personliga suppleant är Mikkel Näkkäläjärvi från Rovaniemi.

Plenarsessionen

Plenarsessionen är ett möte som sammankommer fem till sex gånger om året och där deltar alla ledamöter i kommittén.

Utskotten

Regionkommitténs utskott bereder utkast till yttranden och ordnar konferenser om frågor som gäller deras respektive fackområden. Det finns sex utskott:

 • Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER)

  • Finlands medlemmar är Bert Häggblom, Sari Rautio och Mirja Vehkaperä

 

 • Utskottet för ekonomisk politik (ECON)

  • Finlands medlemmar är Mikko Aaltonen, Ilpo Heltimoinen och Mikkel Näkkäläjärvi

 

 • Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC)

  • Finlands medlemmar är Anne Karjalainen (utskottets ordförande), Mikko Aaltonen och Markku Markkula (permanent suppleant Jari Andersson).

 

 • Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX)

  • Finlands medlemmar är Mikkel Näkkäläjärvi och Sari Rautio (permanent suppleant Pauliina Haijanen).

 

 • Utskottet för naturresurser (NAT)

  • Finlands medlemmar är Bert Häggblom, Ilpo Heltimoinen och Mirja Vehkaperä (permanent suppleant Pekka Myllymäki).

 

 • Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE)

  • Finlands medlemmar är Anne Karjalainen (permanent suppleant Sanna Rissanen) och Markku Markkula.

 

Läs mer: