Kommunförbundets service - våra tjänster

Intressebevakningen

 är vår viktigaste uppgift. Vi bygger en hållbar framtid för kommunerna och hela samhället. Genom samverkan får vi större genomslagskraft. Vi bevakar kommunernas intressen genom proaktiv, kunskapsbaserad påverkan i rätt tid. Det centrala målet är att säkerställa att kommunerna har tillräckliga verksamhetsförutsättningar och resurser för att producera högklassiga tjänster för sina invånare och för att stärka livskraften inom sitt område.

Vi identifierar kommunernas behov av intressebevakning, vi konsekvensbedömer beslut och främjar kommunernas intressen i beslutsfattandet på nationell och internationell nivå.

Vi erbjuder en plattform för kommunernas intressebevaknings- och kollegiala diskussioner via vår omfattande nätverksverksamhet. Läs mer om våra nätverk Vi bedriver forsknings-, utvecklings- och dataanalysverksamhet som stöder våra intressebevakningsmål och förutser kontinuerligt förändringar i verksamhetsmiljön ur kommunernas synvinkel.

Läs mer om vår intressebevakning.

Rådgivningstjänster

Vi erbjuder digitala och personliga rådgivningstjänster för våra medlemmar, avtalskunder och andra kunder.

Läs meron vär rådgivningstjänster.

Forsknings-, utvecklings- och dataanalysverksamhet som stöder intressebevakningen

Kommunförbundets vision är att vara en inflytelserik partner för kommunerna. För att säkerställa vår effektfullhet stöder och främjar vi genom vår forsknings- och utvecklingsverksamhet den proaktiva och strategiska intressebevakningen, hanteringen av omvärldsförändringar samt kommunernas framtida uppgifter och roller.

Forsknings- och utredningsinformationen hjälper oss att hitta de områden för påverkan och utveckling där vi kan skapa effektivitet i vårt intressebevakningsarbete. Vilka frågor bör vi påverka genom lagstiftning? Vilka framtida lösningar kan vi själva utveckla?

Kommunförbundet tar fram bakgrundsuppgifter om de finländska kommunernas mångfald, olikheter och särutveckling i forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025. Forskningsprogrammets mål är att ta fram jämförande information som stöd för kommunernas hållbara lösningar och verksamhetsmodeller samt öka de allmänna kunskaperna om kommunernas verksamhet, verksamhetsförutsättningar och utmaningar då kommunerna förändras och blir alltmer olika varandra. Kommunförbundet ingår också i det Nationella nätverket för prognostisering: riksdagens framtidsutskott hör Kommunförbundets synpunkter på eventuella framtida utvecklingsförlopp.

Kommunförbundets utvecklingsverksamhet stöder målen för den proaktiva intressebevakningen genom olika utvecklingsmetoder. Utvecklingsobjektet kan till exempel vara en egen lösningsmodell, ett projekt för förändringsstöd vid verkställandet som behövs i samband med ett stort lagstiftningsprojekt, eller någon utveckling som berör kommunsektorn i stort. Då är genomförandesättet vanligen ett projekt som omfattar ett nätverk av kommuner och som genomförs i samarbete med FCG eller någon annan partner.

Bekanta dig med våra undersökningar och analyser. 

Faktabaserad intressebevakning genom dataanalys

Kommunförbundets intressebevakning är faktabaserad. Den dataanalys som görs i koncernsamarbetet skapar en grund för de sakkunnigas intressebevakning för att stärka trovärdigheten och effektfullheten i Kommunförbundets påverkansarbete. Kommunförbundet samlar också in information om kommunerna till stöd för intressebevakningen genom olika enkäter