Digitalisering i det kommunala arbetet

Utvecklingen i Lahtis förenar hållbarhet och digitalisering

Europeiska kommissionen valde Lahtis till Europas miljöhuvudstad 2021. Lahtis är den första staden i Finland som fått denna utmärkelse. Under året som miljöhuvudstad har man satt igång omfattande samarbetsprojekt och arrangerat olika internationella och lokala evenemang inom miljösektorn. Samtidigt har man lyft fram de bästa finländska miljölösningarna och uppmuntrat invånare, företag och organisationer att tillsammans göra djärva miljögärningar.

Lahtis har som mål att vara koldioxidneutralt senast 2025. Detta är 10 år tidigare än målet för Finlands regeringsprogram och 25 år tidigare än EU:s målsättning. För att uppnå målet strävar Lahtis efter att vara en föregångare inom hållbara och smarta lösningar. I detta arbete har digitaliseringen en viktig roll.

I Kommunförbundets och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s serie Digitalisering i det kommunala arbetet bekantar vi oss med hur man i Lahtis utnyttjar digitalisering för att åstadkomma en mer hållbar stad och en smidigare vardag.

Open all

"Vårt mål är att skapa digitala lösningar som uppmuntrar människor att leva mer hållbart."

- Henna Eskonsipo-Bradshaw, , tf. livskraftsdirektör, Lahtis stad

lateral-image-right

Digitaliseringen bidrar till att uppnå ambitiösa miljömål  

Lahtis ligger i södra Finland cirka en timmes bilresa från Helsingfors och är Finlands nionde största stad. Salpausselkäs kuperade terräng, backhoppningsbackar och sjöar dominerar stadens landskap. I Lahtis har man redan i närmare hundra år arrangerat internationella idrottstävlingar. Lahtis stad har blivit mer känd internationellt också tack vare stadens långsiktiga arbete inom miljövården. Arbetet belönades på EU-nivå när Lahtis utsågs till Europas miljöhuvudstad 2021.

I egenskap av miljöhuvudstad vill Lahtis arbeta för en smidig vardag som ökar välbefinnandet, de bästa miljölösningarna för hållbara städer samt ökad synlighet för miljöhuvudstaden på internationell nivå. Lahtis ambitiösa mål är att fram till år 2025 minska utsläppen av växthusgaser med 80 % jämfört med utsläppsnivån år 1990. Dessutom vill man bli en avfallsfri stad med cirkulär ekonomi senast 2050 och skydda naturen och värdefulla yt- och grundvattenområden. Med på listan över mål finns också att uppmuntra invånarna till hållbara färdsätt såsom att gå till fots, cykla, använda kollektivtrafiken eller rentav skida.

"Vi vill göra Lahtis hållbart på ett hållbart sätt."

- Olli Toivonen, strategiexpert, Lahtis stad

lateral-image-left

Mobilitetslösningar har nyckelroll

För att uppnå målen har man i Lahtis lagt fram idéer, planerat, utvecklat och skapat lösningar där man utnyttjar digitalisering på olika sätt. Eftersom Lahtis av tradition är en idrottsstad har mobilitet och välmående lyfts fram som en viktig prioritering. I staden har man utarbetat ett program för hållbar mobilitet i stadsmiljö (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan) och genomfört ett storskaligt projekt för intelligenta mobilitetslösningar, CitiCAP (Citizen's cap and trade co-created).

Inom stadens program för hållbar mobilitet har man utarbetat 13 åtgärder som gäller till exempel planmässig förbättring av infrastrukturen och förhållandena för fotgängare och cyklister, mobilitetstjänster samt utveckling av trafiksystemet i centrum. Syftet är att få invånarna i staden att oftare välja något annat färdsätt än att köra ensam i egen bil. Då skulle trängseln och utsläppen samt kostnaderna för underhåll av gator och infrastruktur minska, människors livskvalitet förbättras och kostnaderna för hälso- och sjukvård gå ner.

Praktiska exempel på hur digitaliseringen kan utnyttjas i olika mobilitetslösningar är till exempel Lahtisregionens egen reseplanerare och mätutrustning i lokaltrafikens bussar som gör det möjligt att följa rutten i realtid. I Lahtis nya tjänst LiikenneNyt finns beräkningsdata för gång och cykling, trängseldata gällande bussar samt information om väglaget, mängden biltrafik och vägarbeten. Ett centraliserat system för lokalbokning stöder i sin tur främjandet av invånarnas välbefinnande, eftersom man via systemet kan boka stadens lokaler för egna motionsaktiviteter.

Som en del av projektet CitiCAP öppnades i Lahtis i början av 2021 en 2,5 kilometer lång s.k. smart cykelbana som ska förses med digitala infotavlor och energisnål belysning med rörelsesensor. På cykelbanan testar man dessutom vägmärken som projiceras på gatan och som är väl synliga oberoende av årstid och väder. Utöver den moderna cykelbanan sporrar man stadens invånare till cykling med eldrivna stadscyklar som tas i bruk våren 2022 efter ett pilotförsök.

CitiCAP-appen följde med utsläppen av växthusgaser för olika färdsätt

Inom projektet CitiCAP skapades inte bara en smart cykelbana, utan också en applikation som följer med enskilda invånares mobilitet och handlar med utsläppsrätter baserat på detta. Mobilappen CitiCAP räknade ut användarens personliga utsläpp baserat på vilket färdsätt personen använde. Appen känner alltså av om man går till fots, cyklar, tar egen bil eller använder ett kollektivtrafikmedel.

Appen jämförde också de personliga utsläppen med ett utsläppstak som satts upp veckovis för varje användare och handlade sedan med utsläppen. Om användaren hade hållit sig inom sin utsläppskvot fick hen virtuella euro för försäljningen av utsläppsrätterna. Om utsläppskvoten däremot hade överskridits var användaren tvungen att köpa ytterligare utsläppsrätter för virtuella euro. Användarens virtuella euro sparades i en virtuell plånbok och kunde sedan användas för att köpa olika produkter och tjänster i appen.

CitiCAP-appen gjorde Lahtis till den första staden i världen som genomförde handel med utsläppsrätter för invånarna. I appen skapades 2 500 användarkonton och antalet aktiva användare var 100–350 per vecka. Olika sociala medier användes för att locka deltagare och ge stöd för användningen av appen. Appen fick stor uppmärksamhet i lokala och internationella medier.

CitiCAP-appen var i bruk i åtta månader. Under tiden fick användarna i Lahtis bland annat rösta om sättet att fördela utsläppsrätterna samt berätta om sina erfarenheter av appen och ge respons. Appen skapades som ett samarbete mellan Lahtis stad, LUT-universitetet och tre företag och med stöd från Europeiska unionens finansieringsprogram Urban Actions.

Inom ramen för projektet CitiCAP insamlades forskningsdata om människors val i anslutning till mobilitet och om utsläppshandelns potential som ett politiskt styrmedel. Projektets slutrapport visade att 36 % av dem som använde appen minskade sina egna utsläpp. Orsakerna var framför allt kunskapen om de egna utsläppen i anknytning till olika färdsätt, viljan att utmana sig själv och priserna man kunde förtjäna genom utsläppshandeln i appen. Utsläppen för olika färdsätt minskade överlag under försöksperioden 2020, men den största påverkande faktorn var coronaviruset med påföljande begränsningar, enligt dem som genomförde projektet. Appen togs bort från applikationsbutikerna i mars 2021, men en fortsättning planeras vid Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

”CitiCAP-appen är ett bra exempel på hur man kan kombinera digitalisering och miljöteman. Vi har rest runt och pratat om den på många ställen i världen.”

- Olli Toivonen, strategiexpert, Lahtis stad

lateral-image-right

Digitaliseringen gör det lättare att uträtta ärenden och att arbeta

I Lahtis är man övertygad om att en grönare stad är en lyckligare stad. Med hjälp av digitaliseringen och nya lösningar kan man göra livet enklare och skapa en bättre vardag. Att fästa uppmärksamhet vid miljön och hållbarheten stöder välbefinnandet i vardagen.

”En grön, hållbar stad är inte en science fiction-stad där vi svävar eller teleporterar oss från ett ställe till ett annat, utan en plats där vardagslivet fungerar.”

- Olli Toivonen, strategiexpert, Lahtis stad

lateral-image-left

Under de senaste åren har flera olika åtgärder vidtagits i Lahtis för att skapa en hållbar och fungerande vardag. Till exempel har tanken bakom den långsiktiga utvecklingen av stadens kundhanteringssystem varit att kunden inte ska behöva ”löpa från disk till disk”, utan att kundens ärende ”löper”, dvs. går smidigt vidare via elektroniska kanaler.

Som första anhalt för att uträtta ärenden har man utvecklat ett samservicekontor, där invånarna kan föra fram sina ärenden genom ett besök på kontoret eller genom att ringa eller använda en chattjänst. Utöver personlig kommunikation kan invånarna använda sig av en chattbot som bygger på artificiell intelligens och kontinuerligt lärande. Under coronatiden har erfarenheter av olika distanstjänster ackumulerats och denna information kan utnyttjas i arbetet med att utveckla tjänsterna.

"Vi arbetar med att utveckla vår verksamhet så att kunden kontaktar oss en gång, varefter begäran om service automatiskt vidarebefordras runtom i stadens organisation.”

- Pasi Halme, chefsplanerare, Lahtis stad

lateral-image-right

Dessa målsättningar – att ge kunden en bättre serviceupplevelse och spara dennes tid, minska utsläppen i anslutning till mobilitet och öka effektiviteten – eftersträvas också för Lahtis planerade digitala sysselsättningstjänster. Digitaliseringen av serviceprocesserna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen görs i Lahtis tillsammans med andra kommuner inom det nationella projektet DigiOne. 

"Själva gör vi sådant som går enkelt och snabbt att genomföra. Annars lönar det sig för oss att delta i gemensamma projekt med andra kommuner."

- Pasi Halme, chefsplanerare, Lahtis stad

lateral-image-left

Inom serviceområdet för stadsmiljön syns digitaliseringen bland annat i att man skapat en 3D-modell av staden samt att man utnyttjar robotik och artificiell intelligens. Syftet med 3D-modellen, som tas i bruk 2022, är att åskådliggöra för stadens invånare och beslutsfattare hurdan staden Lahtis kommer att vara i framtiden. Robotik testas för närvarande i olika processer och man försöker finna de funktioner där robotar kan ersätta människors manuella arbete. Man har som mål att dra nytta av artificiell intelligens till exempel för att identifiera och kategorisera respons från invånarna.

En viktig riktlinje ur personalens synvinkel är att distans- och hybridarbete tillåts i Lahtis stad på ett flexibelt sätt även efter att coronarestriktionerna lättat. Under undantagsförhållandena märkte man att interaktionen kan fungera bra även via Teams och andra verktyg som underlättar distansarbete. Därför kommer man att satsa på att använda verktygen och dra nytta av de nya funktioner som de medför även i fortsättningen.

”Vi sparar tid och skonar miljön när många sammanträden och möten kan skötas med hög kvalitet via nätet.”

- Olli Toivonen, , strategiexpert, Lahtis stad

lateral-image-right

Mångsidigt samarbete mellan staden, företagen och universitet

Lahtis anslöt sig till universitetsstäderna 2019, då Villmanstrands tekniska universitet LUT stärkte sin ställning i Lahtis och officiellt bytte namn till Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. Det redan tidigare täta samarbetet mellan Lahtis stad, universitetet och företagen har stärkts ytterligare och utbildningsvolymerna har ökat för varje år. Lahtis stad och LUT-universitetet har kommit överens om att universitetet ska ansvara för att främja digitaliseringen i Lahtis genom bland annat företagssamarbete och olika finansieringskanaler samt ansökningar i anslutning till dessa.  

"Vår riktlinje är att ha ett nära samarbete med LUT och andra aktörer i regionen för att främja digitaliseringen. På så vis kan vi hitta nya öppningar, få extern finansiering och utvecklas."

- Henna Eskonsipo-Bradshaw, tf. livskraftsdirektör, Lahtis stad

lateral-image-left

Att göra data fritt tillgängliga har under de senaste åren varit ett sätt att stärka samarbetet mellan kommuner och företag. Även i Lahtis är viljan att tillgängliggöra data stor. Öppna data kan bland annat användas av företag för att utveckla bättre tjänster för stadens invånare.

I Lahtis har man prövat att tillgängliggöra data till exempel i frågor som rör trafik, cirkulär ekonomi och vattenanvändning. Än så länge har det inte blivit mer än enskilda försök, då man saknat bred kompetens och resurser. Den datastrategi som nu är under planering kan förändra situationen. Målet med datastrategin är att se till att staden själv kan utnyttja sitt eget kunskapskapital så effektivt som möjligt. Dessutom vill man noggrannare än tidigare fastställa vilken information som kan göras tillgänglig för aktörer utanför stadskoncernen.

"I regel har Lahti strävat efter att dela med sig av det goda, det vill säga att göra data tillgängliga även för andra."

- Pasi Halme, chefsplanerare, Lahtis stad

lateral-image-right

Tilläggs- och bakgrundsmaterial

Intervjuer med följande personer samt följande material har använts som källor:

  • Eskonsipo-Bradshaw Henna, tf. livskraftsdirektör, Lahtis stad
  • Halme Pasi, chefsplanerare, Lahtis stad
  • Toivonen Olli, strategiexpert, Lahtis stad

Material som källor:

Text: Anniina Tuomi / Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Aino Lappalainen / Kommunförbundet

Aino Lappalainen

Aino Lappalainen

Projekt- och kommunikationssakkunnig
Strategienheten, Strategia yksikön projektit
+358 9 771 2157, +358 50 348 8185
Ansvarsområden
  • Kommunikation om nya hållbara kommuner
  • nätverket för gemensamma digitala lösningar
  • kommunikation kring kommunernas digitala utveckling
  • projektet Digitalisering i det kommunala arbetet
Digiä kuntatyössä

Digitalisering i kommunera - digitalisering och nya arbetssätt

Arbetet ändras i kommunerna. Vilka kompetenser behövs för att svara på utmaningarna?

lateral-image-left
tags