EU-kommissionen förlängde programmets giltighetstid till slutet av juni 2021

Kommunerna kan bevilja företag offentligt stöd i enlighet med Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram

Sidan har uppdaterats 24.11 2020 (ny version av den andra bilagan) och 11.1.2021 (stödets giltighetstid) 

Alla nationella, regionala och lokala stödmyndigheter kan i enlighet med det ramstödsprogram som nämns nedan bevilja företag begränsade stödbelopp. Stöd kan beviljas företag inom alla sektorer, frånsett primärproduktionen inom jordbruket samt sektorerna för fiske och vattenbruk, där särskilda regler om statligt stöd tillämpas.

Stöd enligt ramstödsprogrammet ska beviljas senast 31.12.2020. Beslutet om beviljande av stöd ska fattas senast 31.12.2020, men stödet får dock betalas senare.

Det är alltså fråga om en tillfällig lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Kommissionen förlängde i december 2020 giltighetstiden för Finlands temporära  COVID-19-ramstödsprogram till 30.6.2021.

Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram (kommissionens beslut SA.56995) baserar sig på artikel 107.3 b i EUF-fördraget samt på kapitel 3.1 i den tillfälliga ramen för statligt stöd (kommissionens meddelande 2020/C 91 I/01 jämte ändringar).

Syftet med ramstödsprogrammet

Syftet med ramstödsprogrammet är att göra det möjligt att bevilja begränsade stödbelopp särskilt till företag som drabbas av en oförutsedd likviditetsbrist på grund av COVID-19-krisen. Målet är därtill att hjälpa företagen att fortsätta eller utveckla sin verksamhet och att inleda investeringsplaner under och efter krisen, samt att upprätthålla sysselsättningen.

Förutsättningar för beviljande av stöd

När stöd beviljas ska kommunen och de övriga ovan nämnda stödmyndigheterna beakta flera olika förutsättningar:

Det maximala beloppet för stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet är 800 000 € per företag. Kommunen eller någon annan stödmyndighet kan bevilja stöd i form av

  • direkta understöd,
  • skatteförmåner och socialskyddsavgiftsförmåner,
  • förskott med återbetalningsskyldighet eller
  • garantier, lån eller kapital, förutsatt att det sammanlagda nominella värdet av sådana åtgärder understiger det maximala beloppet på 800 000 euro per företag.

När det maximala beloppet för stödet räknas ut ska man beakta alla stöd som finländska myndigheter har beviljat företaget ifråga med stöd av ramstödsprogrammet. Exempelvis de stöd som Statskontoret beviljar enligt lagen om temporärt kostnadsstöd för företag baserar sig på ramstödsprogrammet, och de ska beaktas vid beräkningen av stödets maximibelopp.

Definitionen av företag i kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd (2016/C 262/01) är tillämplig också vid tolkningen av ramstödsprogrammet. Således granskas stödets maximibelopp på koncernnivå.

Kommissionen har dock bekräftat att de företag som ägs av kommunen betraktas som separata företag, inte som en koncern, vid beräkningen av det maximala stödbeloppet.

Med tanke på uppföljningen av stödets maximibelopp är det viktigt att företagen i stödansökan ombeds ange vilka andra stöd det berörda företaget, eller den koncern som företaget tillhör, eventuellt har ansökt om eller fått enligt ramstödsprogrammet.

I stödbeslutet ska klart framgå vilken den nationella rättsliga grunden för stödet är och att stödet har beviljats enligt ramstödsprogrammet. När kommunen beviljar stöd är den rättsliga grunden kommunallagen.

Enligt ramstödsprogrammet får stöd inte beviljas företag som var i ekonomiska svårigheter redan 31.12.2019. I regel får stöd dock beviljas endast företag som inte är i svårigheter samt företag som har råkat i svårigheter 1.1.2020 eller därefter. Att ett företaget är i svårigheter bedöms enligt artikel 18 i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning 651/2014).

Med stöd av ramstödsprogrammet har man sedan juli 2020 (13.7.2020–) fått bevilja stöd till mikroföretag och små företag som varit i svårigheter redan 31.12.2019, förutsatt att företaget vid tidpunkten för beviljandet av stödet inte omfattas av konkursförfarande eller företagssaneringsförfarande och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

Kumulation av stöd

Stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet får kumuleras med stöd som beviljas enligt de minimis-förordningen och den allmänna gruppundantagsförordningen, förutsatt att kumulationsreglerna i bestämmelserna i fråga iakttas. Genom ramstödsprogrammet ändras alltså inte maximigränsen på 200 000 euro enligt de minimis-förordningen (kommissionens förordning 1407/2013), utan det är fråga om en tillfällig – fram till 31.12.2020 gällande – lindring av reglerna om statligt stöd till följd av coronapandemin. Stöd som beviljas enligt ramstödsprogrammet och stöd enligt de minimis-förordningen kan kombineras, dvs. i praktiken kan båda stöden beviljas samma företag.

Uppföljning och rapportering

För varje enskilt stöd som beviljats enligt ramstödsprogrammet ska stödmyndigheten göra en transparensanmälan i kommissionens databas TAM (Transparency Award Module) inom 12 månader från det att stödet beviljades. Arbets- och näringsministeriets konkurrensteam beviljar stödmyndigheten koder för TAM-systemet på begäran.

Dessutom ska kommunen och andra stödmyndigheter se till att detaljerade register förs över stöd som beviljats enligt ramstödsprogrammet. Denna registerföring ska innehålla alla uppgifter som behövs för att man ska kunna konstatera att de nödvändiga villkoren har uppfyllts. 

Uppgifterna ska bevaras i 10 år efter det att stödet beviljats och på begäran lämnas till kommissionen.

Ministeriets tillämpningsanvisning

Arbets- och näringsministeriet har 7.8.2020 utfärdat en tillämpningsanvisning för Finlands temporära COVID-19-ramstödsprogram. Anvisningen finns som bilaga på denna webbplats.

Kommunförbundet rekommenderar att man bekantar sig med tillämpningsanvisningen redan i beredningsskedet för beviljande av stöd som hör till ramstödsprogrammet, så att de förutsättningar för beviljande av stöd som anges i ramstödsprogrammet på behörigt sätt blir beaktade vid beredningen av stödbeslutet, vid beslutet och vid uppföljningen och rapporteringen av det beviljade stödet.

 

Läs mer

På webbtjänsten kommunforbundet.fi

Statligt stöd
Sakkunnigsida

Läs mer om dessa teman