Beslutsfattande och sammanträdesförfarande

När träder en uppdaterad förvaltningsstadga i kraft?

I kommunsektorn har det uppstått frågor kring när förvaltningsstadgan och ändringar i den träder i kraft. Det råder ovisshet kring huruvida en förvaltningsstadga kan tillämpas innan beslutet om godkännandet av den har vunnit laga kraft. Potentiella besvär kan nämligen göra så att ett beslut vinner laga kraft först ett år efter att det fattades.

Vad är det frågan om?

I förvaltningsstadgan bestäms om hur kommunen ska ordna sin interna förvaltning och verksamhet. Av denna orsak kan förvaltningsstadgan enligt vedertagen praxis tillämpas genast då den eller en ändring i den har godkänts.

En uppdaterad förvaltningsstadga kan tillämpas genast efter att beslutet om uppdateringen fattats

Förvaltningsstadgan kan således träda i kraft fastän beslutet om godkännande av den inte har vunnit laga kraft. Av denna orsak kan förvaltningsstadgan tillämpas genast då ett beslut om den har fattats. Detta förutsätter att mötesprotokollet har justerats.

Sammanfattat: Om paragrafen om godkännandet av förvaltningsstadgan eller en ändring i den justeras genast vid fullmäktiges sammanträde, är det möjligt att tillämpa förvaltningsstadgan exempelvis på beslut som fattas vid samma sammanträde, såsom personval.

 

Läs mer

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.