Circulär 10/2023, Paula Mäenpää, Minna Mättö

Byggande och kontinuerlig tillsyn - Cirkulär 2 om bygglagen

Bestämmelserna i bygglagen om tillsyn under byggnadsarbetet och s.k. kontinuerlig tillsyn motsvarar i stor utsträckning bestämmelserna i markanvändnings- och bygglagen. De största ändringarna i fråga om tillsynen under byggnadsarbetet gäller skyldigheter inom digitaliseringen samt skyldigheten använda särskilda tillsynsförfaranden i de mest krävande projekten. I fråga om den kontinuerliga tillsynen är bestämmelserna mer detaljerade än i markanvändnings- och bygglagen.

I detta cirkulär redogör vi för de viktigaste innehållsliga ändringarna i bygglagen. Cirkuläret är inte en uttömmande redogörelse över alla ändringar i lagstiftningen. Kommunförbundet rekommenderar också att man bekantar sig med materialet från lagberedningen.

De viktigaste ändringarna i tillsynen under byggnadsarbetet

Tillsynen under byggnadsarbetet och förfaringssätten i samband med tillsynen motsvarar i stor utsträckning det som föreskrivs i markanvändnings- och bygglagen.

Krav som gäller specialbeskrivningar

Specialbeskrivningar ska lämnas till byggnadstillsynsmyndigheten i form av informationsmodeller eller annars i maskinläsbart format (ByggL 60 §). I den nya lagen är principen att samtliga specialbeskrivningar ska lämnas innan arbetsmomentet i fråga påbörjas, om inte byggnadstillsynsmyndigheten konstaterar att någon specialbeskrivning inte behöver lämnas in (ByggL 69 §). Kommunen ska lämna in specialbeskrivningarna till datasystemet för den byggda miljön som en del av as built-modellen (ByggL 71 §). 

Slumpmässiga inspektioner

Syner och inspektioner kvarstår i tillsynen under byggnadsarbetet. I den nya lagen införs begreppet slumpmässiga inspektioner. Enligt 102 § i bygglagen har byggnadstillsynsmyndigheten till uppgift att genom slumpmässiga inspektioner övervaka att de ansvariga aktörerna fullgör sina skyldigheter.

Enligt detaljmotiveringen till 102 § i bygglagen behöver antalet oanmälda myndighetsinspektioner utvidgas avsevärt. I den nya bestämmelsen utgår man från att myndighetstillsynen i alla situationer ska basera sig på ett mer eller mindre slumpmässigt inspektionsförfarande, med vilket avses tillsyn i form av stickprov. Myndigheten kan som slumpmässigt urval välja inspektionsobjekt för inspektion på platsen.

As built-modellen motsvarar genomförandet på byggarbetsplatsen

Den nya lagen förutsätter att projektbeskrivningar och specialbeskrivningar uppdateras när byggnadsarbetet framskrider så att de motsvarar genomförandet på byggarbetsplatsen. Denna helhet kallas i lagen as built-modell (ByggL 60 § 2 mom.).

Kommunen ska lämna mottagna as built-modeller för byggnader till datasystemet för den byggda miljön i interoperabelt och maskinläsbart format så att uppgifterna via gränssnitt finns tillgängliga för andra myndigheter (ByggL 73 §).

Särskilda förfaranden under byggnadsarbetet kvarstår, ny skyldighet för myndigheten att förutsätta särskilt förfarande i vissa situationer

I den nya lagen förknippas projektets svårighetsgrad med myndighetens skyldighet att använda vissa särskilda förfaranden i tillsynen under byggnadsarbetet. Dessutom betonas vikten av att förfarandena används också till behovsprövade delar, då det föreskrivs att myndigheten ska se till att extern granskning och särskilt förfarande används i ett projekt när projektets eller uppgiftens svårighetsgrad förutsätter det (ByggL 102 §).

Möjligheterna att göra en kvalitetssäkringsutredning är desamma som tidigare. I fortsättningen är myndigheten dock skyldig att kräva en kvalitetssäkringsutredning om byggprojektet eller en del av det är exceptionellt eller mycket krävande (ByggL 111 §).

Möjligheterna att använda ett särskilt förfarande är desamma som tidigare. I fortsättningen är myndigheten dock skyldig att kräva särskilt förfarande om objektet är förknippat med en särskild risk för att de krav som ställs på strukturell säkerhet, brandsäkerhet, sundhet eller byggnadsfysikalisk funktion inte kan uppfyllas eller att kulturhistoriska värden går förlorade (ByggL 116 §).

Byggnadsarbetet ska färdigställas inom 10 år

Om den som påbörjat ett byggprojekt inte har slutfört det påbörjade byggnadsarbetet eller en annan åtgärd inom tio år från det att tillståndet beviljades, ska kommunens byggnadstillsynsmyndighet ålägga den som påbörjat byggprojektet att inom en utsatt tid slutföra arbetet eller vidta andra åtgärder som behövs (ByggL 144 §).

De viktigaste ändringarna som gäller kontinuerlig tillsyn

Skyldighet att underhålla den byggda miljön

Bestämmelserna om underhållsskyldigheten i fråga om den byggda miljön kvarstår i stort sett oförändrade, men i den nya lagen har man i stället för tidigare passivform preciserat vilka aktörer som omfattas av skyldigheten:

Bestämmelserna om underhåll av byggnader delas in i flera paragrafer i den nya lagen och i bestämmelserna nämns uttryckligen att byggnadens ägare omfattas av skyldigheten (ByggL 140–141 §).

I bestämmelsen om miljövård anges att innehavaren av en byggnad omfattas av skyldigheten (ByggL 142 §).

I bestämmelsen om lagring utomhus anges att ägaren till och innehavaren av en byggnad omfattas av skyldigheten (ByggL 143 §).

I bestämmelsen om övergivna byggnader anges att fastighetsägaren omfattas av skyldigheten (ByggL 145 §).

Mer preciserade bestämmelser om behörighet i samband med skyldigheter

Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten kan i ärenden som avses i bygglagens 6 kap. (Tillståndsförfarande), 8 kap. (Ansvar), 10 kap. (Utförande av byggnadsarbete), 12 kap. (Användning och underhåll av byggnader) och 13 kap. (Vård av den byggda miljön) ålägga den som tredskas att inom en utsatt tid rätta till det som gjorts eller försummats.

Enligt 20 § i lagen om områdesanvändning ska den kommunala byggnadstillsynsmyndighet som avses i 99 § i bygglagen utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om områdesanvändning. Enligt 176 a § i lagen om områdesanvändning och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen iakttas vad som i 146 § i bygglagen föreskrivs om avbrytande av byggnadsarbete, vad som i 147 § föreskrivs om vite och hot om tvångsutförande, vad som i 148 § föreskrivs om inspektionsrätt, vad som i 149 § föreskrivs om anlitande av assistent och vad som i 150 § i samma lag föreskrivs om handräckning.

Ny bestämmelse om anlitande av en utomstående person för att assistera myndigheter

För att sköta en tillsynsuppgift som avses i 148 § i bygglagen får en myndighet även anlita en person som inte är tjänsteman eller tjänsteinnehavare. Den assisterande personen ska ha tillräcklig kompetens med tanke på uppgiftens natur.

Preciserade bestämmelser om straff och polisanmälan

I den nya lagen finns en hänvisning till strafflagen (ByggL 151 §) samt en mer detaljerad straffbestämmelse än tidigare (ByggL 152 §). I straffbestämmelsen anges med paragrafhänvisningar de gärningar som är straffbara.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska anmäla gärningar och försummelser som avses i 151 och 152 § till polisen för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras, om gärningen eller försummelsen med beaktande av omständigheterna ska betraktas som ringa och allmänt intresse inte kan anses kräva att åtal väcks (ByggL 153 §). Anmälningsskyldigheten är inte knuten till användning av tvångsmedel, såsom vite eller hot om tvångsutförande. Anmälningsskyldigheten hänför sig till misstanke om miljöbrott eller byggnadsförseelse. När polisen misstänker att ett brott har begåtts inleds en förundersökning.

I bygglagen föreskrivs att kommunens byggnadstillsynsmyndighet är målsägande i brottmål, om allmänt intresse har kränkts (ByggL 153 §). 

Automatisk höjning av avgiften i tillsynsärenden är inte längre möjlig, men kostnader för utfört arbete kan tas ut även i fortsättningen

Något omnämnande som motsvarar det i MarkByggL 145 § 2 mom. om att en förhöjd avgift kan tas ut finns inte i den nya lagen. Även i fortsättningen kan sådana kostnader tas ut som orsakats kommunen till följd av byggande utan tillstånd eller i strid med tillstånd eller för att tillståndssökanden eller den som är skyldig att vidta en åtgärd har försummat en uppgift som hör till denne. I taxan gäller det därför att beakta att i och med att en höjning av avgiften slopas, ska något annat sätt att bestämma avgiften fastställas (till exempel myndighetens tidsanvändning).

Kommunförbundets cirkulär

Lagpaketen innehåller betydande ändringar med tanke på kommunernas och deras myndigheters verksamhet. I de första cirkulären om reformen redogör vi för de viktigaste innehållsliga ändringarna i bygglagen. Cirkuläret är inte en uttömmande redogörelse för alla ändringar i lagstiftningen. Vi kommer att ge ut ett separat cirkulär om lagen om datasystemet för den byggda miljön. Kommunförbundet rekommenderar också att man fördjupar sig i materialet från lagberedningen. 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman