Cirkulär

Digitaliseringen medför stora förändringar i den offentliga förvaltningens verksamhetsmiljö. Den offentliga förvaltningen utsätts allt oftare för kränkningar av informationssäkerheten och cyberangrepp. Förpliktande lagstiftning för en föränderlig verksamhetsmiljö, såsom dataskyddsförordningen, lagen

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto ry har förhandlat om en justering av grunderna för ersättningarna i det rekommendationsavtal mellan kommunerna och Kopiosto som gäller användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Enligt förhandlingspromemorian 14.6.2019 blir

Nationella veterandagen firas lördagen den 27 april 2019. Det sker för 33 gången som ett riksomfattande evenemang. Huvudfesten ordnas i år av Kuopio stad lördagen den 27 april. Temat för huvudfesten är: Det är dags att minnas. De evenemang som kommunerna och samkommunerna ordnar har en central och

Oheisena lähetämme tiedoksi luettelon Suomen Kuntaliiton vuoden 2018 yleiskirjeistä. ----------- Bifogat sänder vi för kännedom en förteckning över Finlands Kommunför­bunds cirkulär år 2018. Lisätietoja / Närmare upplysningar: Piia Huttunen, puh / tfn 09 771 2648, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 3–9 april 2019. Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstning i hemlandet ordnas den 15–21 maj 2019. Vid valet tillämpas vallagen (714/1998) med senare ändringar. I detta cirkulär

Lagen om enskilda vägar (560/2018) ersätter den tidigare lagen med samma namn från 1963. Den nya lagen om enskilda vägar träder i kraft den 1 januari 2019. Vägnämndernas uppgifter enligt den gamla lagen upphör den 31 december 2019. Kommunerna kan fortsättningsvis bevilja väglag understöd.

Finlands Kommunförbund rf och Kopiosto rf har förhandlat om en ändring av rekommendationsavtalet mellan kommunerna och Kopiosto om användningen av inspelningar av radio- och televisionsprogram vid bibliotek. Det mer exakta innehållet i det rekommendationsavtal som parterna förhandlat fram 14.9.2018