Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

I 38 § 3 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021) föreskrivs att när en elev som är placerad på det sätt som avses i 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen får förskoleundervisning eller grundläggande utbildning är elevens hemkommun skyldig att betala ersättning för kostnaderna till

Valet av republikens president förrättas i januari 2024. Den egentliga valdagen i det första valet är söndag 28 januari 2024. Förhandsröstningen sker 17–23.1.2024 i Finland och 17–20.1.2024 utomlands. Valdagen för det eventuella andra valet (den andra omgången) är söndag 11 februari 2024

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Förändringarna inom den omfattande och länge väntade reformen av AN-tjänsterna 2024 sker stegvis. I och med bildandet av sysselsättningsområden övergår fokus från den

Lagstiftningen om digitalisering inom områdesanvändning och byggande fördelas på tre olika lagar Den nya lagen om datasystemet för den byggda miljön (431/2023) godkändes i riksdagen 24.2.2023 med utskottets ändringsförslag och kompletterande uttalanden. Samtidigt godkände riksdagen en ändring av

Webbsidan har uppdaterats 12.6.2023 kl. 9. Texten under rubriken ”Centraliserad informationskanal och behöriga myndigheter” är ny. Det ursprungliga cirkuläret har tidigare uppdaterats 25.1.2023. Då lades till cirkuläret en länk till lagen och preciseringar om de kommunala organisationer som lagen

Den nya naturvårdslagen (9/2023) träder i kraft 1.6.2023. Den innehåller en hel del bestämmelser som fanns redan i den gamla lagen från 1997, men också många ändringar och helt nya element. Kommunernas roll och uppgifter förblir i princip till stor del oförändrade i den nya lagen. Man kan säga att

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609), det vill säga jämställdhetslagen, gäller all kommunal verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, invånarna och servicen till dem, samt kommunen som arbetsgivare. Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om förpliktelser som omfattar

På grund av Rysslands angrepp mot Ukraina har över 50 000 personer som flytt från Ukraina anlänt till Finland fram till mars 2023. Europeiska unionens råd beslutade 4.3.2022 att aktivera direktivet om tillfälligt skydd (2001/55/EG). Med stöd av direktivet har Finland beviljat alla personer som flytt

Fritidsverksamhet i samband med skoldagen Till ungdomslagen (955/2022) fogades i början av 2023 nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om beviljande av statsunderstöd för genomförande av sådan verksamhet. Syftet med de verksamheter som avses i

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2022: 1/2022: Förteckning över cirkulären år 2021 2/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022 3/2022: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022 4/2022: Utbildning som handleder för

Kommunförbundet och Teosto rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Teosto för musiken. Parterna har kommit