Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (1986/609), det vill säga jämställdhetslagen, gäller all kommunal verksamhet: förvaltningen och beslutsfattandet, invånarna och servicen till dem, samt kommunen som arbetsgivare. Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om förpliktelser som omfattar

På grund av Rysslands angrepp mot Ukraina har över 50 000 personer som flytt från Ukraina anlänt till Finland fram till mars 2023. Europeiska unionens råd beslutade 4.3.2022 att aktivera direktivet om tillfälligt skydd (2001/55/EG). Med stöd av direktivet har Finland beviljat alla personer som flytt

Fritidsverksamhet i samband med skoldagen Till ungdomslagen (955/2022) fogades i början av 2023 nya bestämmelser om hobbyverksamhet för unga enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samt om beviljande av statsunderstöd för genomförande av sådan verksamhet. Syftet med de verksamheter som avses i

Webbsidan har uppdaterats 25.1.2023 kl. 15. En länk till lagen har lagts till och de kommunala organisationer som lagen gäller samt tidpunkterna för inrättandet av rapporteringskanalen har preciserats. Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella

Vi sänder för kännedom en förteckning över Kommunförbundets cirkulär år 2022: 1/2022: Förteckning över cirkulären år 2021 2/2022: Ersättningar för musikframföranden till Gramex år 2022 3/2022: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2022 4/2022: Utbildning som handleder för

Kommunförbundet och Teosto rf har slutfört förhandlingarna om vilka konsekvenser välfärdsområdesreformen som trädde i kraft vid årsskiftet har för den mängd musik som används i kommunerna, och om den ersättning som i enlighet med kommunavtalet ska betalas till Teosto för musiken. Parterna har kommit