Cirkulär 6/2024, 25.4.2024, Kirsi Lamberg

Öppenhetsregistret och samkommunerna

Lagen om öppenhetsregistret (430/2023) trädde i kraft 1.4.2024. 

Lagen om öppenhetsregistret ska inte tillämpas på kommuner och kommunerna är därmed inte skyldiga att registrera sig i öppenhetsregistret. Syftet med detta cirkulär är att förtydliga samkommunernas anmälningsskyldighet till följd av lagen om öppenhetsregistret.

Syftet med öppenhetsregistret är att öka öppenheten i beslutsfattandet. Enligt lagen om öppenhetsregistret är juridiska personer och enskilda näringsidkare skyldiga att till registret anmäla sin påverkanskommunikation riktad mot riksdagen och ministerierna samt anknytande rådgivning som bedrivs som näringsverksamhet. Statens revisionsverk är registermyndighet. 

Organisationer som utför påverkansarbete ska registrera sig i öppenhetsregistrets webbtjänst och göra en verksamhetsanmälan där var sjätte månad.

Syftet med öppenhetsregistret är att öka öppenheten i beslutsfattandet i riksdagen, statsrådet och ministerierna genom att registrera påverkanskommunikationen riktad mot dessa, dvs. lobbyverksamheten, som för närvarande ofta inte omfattas av offentlighetslagen. Genom uppgifterna i registret får medborgarna och föremålen för påverkanskommunikationen i fortsättningen mer omfattande information om aktörer som påverkar det politiska systemet och statsförvaltningen, om deras intressen, föremålen för lobbyverksamheten och deras verksamhetssätt.

Öppenhetsregistrets tillämpningsområde och samkommuner

Enligt 3 § i lagen ska juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation (anmälningsskyldiga) göra en registreringsanmälan till öppenhetsregistret.

Lagen tillämpas inte på kommunernas myndigheter (3 § 2 mom. 3 punkten).

Samkommuner har till skillnad från kommunerna inte entydigt uteslutits från tillämpningen av lagstiftningen. Enligt 3 § 2 mom. 5 punkten i lagen om öppenhetsregistret är andra offentliga samfund och aktörer som sköter lagstadgade uppgifter än de offentliga samfund och aktörer som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten inte anmälningsskyldiga när det gäller skötseln av dessa lagstadgade uppgifter. I fråga om lagstadgade uppgifter tillämpas därmed inte lagen på till exempel samkommuner. 

Samkommunens verksamhetsområde bestäms i grundavtalet. Samkommunen kan endast sköta sådana uppgifter som anses höra till kommunens kompetensområde. Bestämmelser om kommunens uppgifter finns i 7 § i kommunallagen (410/2015). Det finns särskilda bestämmelser om kommunernas skyldighet att inom en given sektor och på ett visst område höra till en samkommun. Landskapsförbund är lagstadgade samkommuner som regionens kommuner ska vara medlemmar i.

Tillämpningen av lagstiftningen övervakas av statens revisionsverk. 
 

Närmare upplysningar: 

https://www.avoimuusrekisteri.fi/sv
https://www.vtv.fi/sv/granskning-och-tillsyn/oppenhetsregistret/
 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Juha Myllymäki
direktör för juridiska ärenden 

Kirsi Lamberg
jurist

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman