Cirkulär

Cirkulären är anvisningar och rekommendationer till Kommunförbundets medlemmar. De publiceras samtidigt på finska och svenska.

Kommunförbundet skickar cirkulären per e-post till kommunernas och samkommunernas registraturer samma dag som de publiceras på webben.

Detta cirkulär upphäver motsvarande tidigare cirkulär. Följande Europaparlamentsval förrättas i juni 2024. Den egentliga valdagen är söndag 9.6.2024. Förhandsröstningen sker 29.5–4.6.2024 i Finland och 29.5–1.6.2024 utomlands. Vid valet iakttas bestämmelserna i vallagen (Finlex). På

Kopiosto har genom avtal beviljat kommuner tillstånd att på kommunala bibliotek visa och låna ut inspelade radio- och tv-program som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk, prestationer och fotografier till privatpersoner. Avtalet har gällt vissa radio- och tv-program som Rundradion Ab producerat

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för två verkställighetsuppgifter i anslutning till en EU-förordning och ett direktiv som båda gäller tillstånd som beviljas av kommunerna. Dessa är förordningen om en gemensam digital ingång (Single Digital Gateway, SDG) och direktivet om förnybar energi (RED

1/2023: Förteckning över cirkulären år 2022 2/2023: Ersättningar för musikframföranden till Teosto år 2023 3/2023: Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023 4/2023: Visselblåsarlagen och kommunerna 5/2023: Fritidsverksamhet i samband med skoldagen 6/2023: Kommunernas beredskap inför