Landskapsförbunden

Landskapsförbundets finansiering och organisation

Landskapsförbunden är samkommuner som bildats av sina medlemskommuner. Medlemskommunerna finansierar största delen av samkommunernas verksamhet. De sammanlagda medlemsavgifterna uppgår på årsnivå (år 2017) till cirka 51,2 miljoner euro.

Finansiering

Medlemskommunerna finansierar största delen av förbundens verksamhet. Förbunden har årligen fått landskapsutvecklingspengar ur statsbudgeten, dvs. obundna medel avsedda främst för utveckling av regionens näringsliv på eget initiativ. Denna finansieringsform har så småningom frångåtts och i 2015 års budget ingick den inte längre.

Organisation

Landskapsfullmäktige

Förbundets högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige. Det största fullmäktige finns i Egentliga Finlands förbund med 101 ledamöter, medan de minsta har cirka 30 ledamöter. Varje kommun väljer ledamöter till landskapsfullmäktige på det sätt som bestäms i grundavtalet för landskapsförbundet. Landskapsfullmäktige sammanträder i allmänhet två gånger per år.

Landskapsstyrelsen

Förbundets beredande, verkställande och administrativa organ utgörs av en styrelse som utses av landskapsfullmäktige och som företräder de politiska styrkeförhållandena i regionen. Den största styrelsen har Egentliga Finlands förbund (19 ledamöter) och den minsta Södra Karelens förbund (9 ledamöter). Styrelserna sammanträder i allmänhet en gång i månaden.

Landskapets samarbetsgrupp

Samarbetsgruppens uppgifter bygger på lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten. Samarbetsgruppens viktigaste uppgift är att bereda EU-program och rikta EU-medlen i anknytning till verkställandet samt att ge utlåtanden om finansieringen av olika projekt.  Då det gäller den nationella regionalpolitiken är den viktigaste uppgiften att delta i beredningen och genomförandet av landskapsprogrammet.

Landskapsförbundets byrå

Förbundets byrå biträder styrelsen. Byrån leds av en landskapsdirektör, som är föredragande vid styrelsens sammanträden och chef för den övriga personalen.

År 2013 uppgick landskapsförbundens personal totalt till cirka 690 personer varav cirka 220 var visstidsanställda och projektanställda. De anställda är mångsidigt utbildade och har lång erfarenhet i branschen. Över hälften har akademisk slutexamen och varje förbund har vinnlagt sig om att de anställdas språkliga kompetens ska höjas till den nivå som behövs för de internationella kontakterna.

Vid övergången till den nya strukturfondsperioden (2014–2020) minskar EU-finansieringen och det tekniska stödet, vilket innebär att antalet anställda måste justeras nedåt. 

Läs mer om dessa teman